The Building and Renovation History of Vilnius and Kaunas Churches: Dendrochronological Dating and Historical Sources

Open access

Abstract

We present the application of dendrochronological dating of the renovation and construction works of churches in the Kaunas and Vilnius regions of Lithuania. The model for the estimation of the missing rings of Scots pine was used in Lithuania for the first time. We have assessed 18 timber cross-sections from nine churches, which were used for the constructions from the second half of the 17th to 19th c. The oldest wood samples were dated from St. Michael’s Church in Vilnius (1668±4) and St. George, the Martyr, (Bernardine) Church in Kaunas (1693±3). The aim of this study was to compare the results of the investigation of timber samples from 9 churches with archival sources and literature data and to reveal the renovation history of the buildings. The study of written historical sources has revealed a lack of recorded building and reconstruction phases of the churches. This fact was later confirmed by the results of dendrochronological dating. The dating of the timber revealed undocumented reconstruction dates in Zapyškis church (1791±3), St. George, the Martyr, (Bernardine) Church in Kaunas (1711±4), St. Anne Church in Skaruliai (1693±3) and Vilnius Cathedral (1814±4).

Abstract

We present the application of dendrochronological dating of the renovation and construction works of churches in the Kaunas and Vilnius regions of Lithuania. The model for the estimation of the missing rings of Scots pine was used in Lithuania for the first time. We have assessed 18 timber cross-sections from nine churches, which were used for the constructions from the second half of the 17th to 19th c. The oldest wood samples were dated from St. Michael’s Church in Vilnius (1668±4) and St. George, the Martyr, (Bernardine) Church in Kaunas (1693±3). The aim of this study was to compare the results of the investigation of timber samples from 9 churches with archival sources and literature data and to reveal the renovation history of the buildings. The study of written historical sources has revealed a lack of recorded building and reconstruction phases of the churches. This fact was later confirmed by the results of dendrochronological dating. The dating of the timber revealed undocumented reconstruction dates in Zapyškis church (1791±3), St. George, the Martyr, (Bernardine) Church in Kaunas (1711±4), St. Anne Church in Skaruliai (1693±3) and Vilnius Cathedral (1814±4).

References

 • Barokas Lietuvoje ed. Arūnas Sverdioloas. Vilnius: Baltos lankos 1996.

 • Bauch J. and Dieter Eckstein “Wood biological investigations on panels of Rembrandt paintings.” Wood Science and Technology 15 (1981): 251-263.

 • Bitvinskas Teodoras and Jonas Karpavičius “Aušros Vartų paveikslo pirminio dendrochronologinio datavimo rezultatai.“ In Acta Academiae Artium Vilnensis Vol. 10: Aušros Vartų Švč. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2009. 59-64.

 • Čerbulėnas Klemensas and Nijolė Lukšionytė “Šventojo Kryžiaus bažnyčia ir karmelitų vienuoynas Gedimino g. 1.” In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991. 97-101.

 • Douglass Andrew E. “Weather cycles in the growth of big treles.” Monthly Weather Review 37 (1909): 225-237.

 • Drėma Vladas Vilniaus bažnyčios. Vilnius: Versus Aureus 2007.

 • Drėma Vladas Vilniaus Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus katedros rekonstrukcija 1782-1801 metais. Vilnius: Mokslas 1991.

 • Eckstein Dieter “Human time in tree rings.” Dendrochronologia 24 (2007): 53-60.

 • Eckstein Dieter “Measurement and dating procedures in dendrochronology.” In Methods of dendrochronology 3 ed. L. Kairiukštis Z. Bednarz and E. Feliksik. Warsaw: IIASA 1987. 35-44.

 • Eckstein Dieter and J. Bauch “Beitrag zu Rationalisierung eines dendrochronologishen Verfahrens und zu Analyse seiner Aussagesicherheit.” Forstwissenschaftliches Centralblatt 88 (1969): 230-250.

 • Gediminskaitė Guoda “1578 m. Zapyškio parapijos aprūpinimo aktas.“ Menotyra 4 (2014): 334-341

 • Gediminskaitė Guoda “Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapinė bažnyčia XVI amžiuje: architektūra ir socialinis kontekstas.” Bažnyčios istorijos studijos vol. 7: Žemaičių krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: Šešių šimtmečių istorija ed. Liudas Jovaiša. Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija 2014. 55-77.

 • Gidžiūnas Viktoras “Pranciškonai observantai Lietuvoje XV ir XVI amžiuje.” Aidai 2 (1970): 71-77.

 • Gjerdrum Peder “Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule.” Dendrochronologia 31 (2013): 228-231.

 • Guardianatus & Conuentus Caunensis sub titulo & Patrocinio Sancti Georgij Martyris In The archive of Bernardine province in Krakow M-25 fol. 289-289v.

 • Haneca Kristof Katerina Čufar and Hans Beeckman “Oaks tree-rings and wooden cultural heritage: a review of the main characteristics and applications of oak dendrochronology in Europe.” Journal of Archaeological Science 36 (2009): 1-11.

 • Hillam Jennifer and Ian Tyers “Reliability and repeatability in dendrochronological analysis: tests using the Fletcher archive of panel-painting data.” Archaeometry 37(2) (1995): 395-405.

 • Jankauskas Vidmantas “Iš Skarulių dvaro miestelio ir parapijos istorijos.” In Skaruliai. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai 2010. 15-47.

 • Jankevičienė Algė “Kauno gotikinės bažnyčios.” In Acta Academiae Artium Vilnensis vol. 26: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė ed. A. Jankevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2002. 98-148.

 • Jankevičienė Algė “Lietuvos periferijos gotikinių bažnyčių architektūros bruožai.” In Acta Academiae Artium Vilnensis vol. 26: Lietuvos Didžiosios

 • Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė ed. A. Jankevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2002. 150-165.

 • Jankevičienė Algė “Šv. Jurgio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas Papilio g. 7 9.” In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991. 203-204.

 • Jankevičienė Algė “Zapyškis. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia” in Lietuvos sakralinė dailė vol. 1: Vilkaviškio vyskupija b. IV: Aleksoto dekanatas ed. Gražina Marija Martinaitienė. Vilnius: Gerelė 2000. 429-436.

 • Jankevičienė Algė Acta Academiae Artium Vilnensis vol. 12: Lietuvos medinė sakralinė architektūra. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998.

 • Kaennel Michele and Fritts H. Schweingruber Multilingual glossary of dendrochronology. Terms and definitions in English German French Spanish Italian Portuguese and Russian. Berne Stuttgart Vienna: Haupt 1995.

 • Kaennel Michele and Fritts H. Schweingruber Multilingual glossary of dendrochronology. Terms and definitions in English German French Spanish Italian Portuguese and Russian. Haupt Berne Stuttgart Vienna 1995.

 • Kaladžinskaitė Auksė “Benediktiniškoji ikonografija Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje” In Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje ed. Liudas Jovaiša. Vilnius: Aidai 2008. 217-235

 • Kaladžinskaitė-Vičkienė Auksė “Vilniaus buvęs benediktinių vienuolynas ir Šv. Kotrynos bažnyčia” in Kauno architektūra ed. Rūta Janonienė and Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998. 282-286.

 • Kamuntavičienė Vaida “Kauno dekanato bažnyčių raida XV-XVI a..” Lituanistica 68. 4 (2006): 1-22.

 • Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych: dzieło zbiorowe ed. Hieronim Eug. Wyczawski. Kalwaria Zebrzydowska: Wydawn. Bernardynow “Calvarianum” 1985.

 • Klein Peter and Tomasz Wazny “Dendrochronological analyses of paintings of Gdansk painters of the 15th to the 17th century.” Dendrochronologia 9 (1991): 181-191.

 • Laanelaid Alar and Dieter Eckstein “Development of a tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Estonia as a dating tool and climatic proxy.” Baltic Forestry 9 (2) (2003): 76-82.

 • “Lapista löytyi ennätysvanha mänty” Finnish Forest Research Institute (Metla). 2007.08.06 acessed May 3 2017 http://www.metla.fi/tiedotteet/2007/2007-08-06-vanhin-puu.htm.

 • Levandauskas Vytautas “Rotušė.“ In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991.257-264.

 • Levandauskas Vytautas “Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas Rotušės a. 7 8 9.” In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991. 248-249.

 • Lietuvos architektūros istorija vol. 1: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius: Mokslas 1987.

 • Lietuvos dailininkų žodynas vol. 1: XVII-XVIII a. ed. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas 2005.

 • Misius Kazys and Romualdas Šinkūnas Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius: Pradai 1993.

 • Paknys Mindaugas Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: Bažnytinės architektūros užsakymai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2003.

 • Pukienė Rūtilė “A millennium history of pine growth fluctuations in the surroundings of Vilnius (Lithuania): natural forcing versus human impact” (paper presented at the 8th international conference on dendrochronology “World Dendro 2010” Rovaniemi University of Lapland 2010).

 • Pukienė Rūtilė “Viduramžiais augusių paprastosios pušies medžių metinio radialiojo prieaugio dinamikos rekonstrukcija.” Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni 10 (2002): 71-80.

 • Račiūnaitė Tojana “Kauno buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia.” In Lietuvos vienuolynai: vadovas ed. Rūta Janonienė and Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998. 93-98.

 • Sohar Kristina Adomas Vitas and Alar Laanelaid “Sapwood estimates of pedunculate oak (Quercus robur L.) in eastern Baltic.” Dendrochronologia 30 (2012): 49-56.

 • Speer James H. Fundamentals of tree-ring research. Tucson University of Arizona press 2010.

 • Speer James H. Fundamentals of tree-ring research. Tucson: University of Arizona press 2010.

 • Stankevičienė Regimanta and Gabija Surdokaitė “Kurmaičių Šv. Motiejaus koplyčia” In Lietuvos sakralinė dailė vol. II p. 1: Joniškio dekanatas b. 2: Juodeikiai-RūdiškiaiI. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2012. 301-323.

 • Studhalter R. A. “Early history of crossdating.” Tree-Ring Bulletin 21 (1956): 31-35.

 • Surdokaitė-Vitienė Gabija “Dendrochronologinių tyrimų taikymas meno kūrinių datavimui Lietuvoje ir jų perspektyvos.” Acta Academiea Artium Vilnensis vol. 77-78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai išsaugojimo problemos ir lūkesčiai ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2015. 65-78.

 • Šinkūnaitė Laima “Kauno jėzuitų vienuolynas ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.” In Lietuvos vienuolynai: vadovas ed. Rūta Janonienė and Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998. 99-101.

 • Taylor Adam M. Barbara L. Gartner and Jeffrey J. Morell “Heartwood formation and natural durability - A review.” Wood Fiber Sci. 34 (2002): 587-611. The act of canonical visitation of the Benedictine convent and St. Catherine church in Vilnius in 1820 in Lithuanian State Historical Archives f. 694 ap. 1 b. 3680 fol. 44.

 • Vasiliūnienė Dalia “Šv. arkangelo Mykolo bernardinių bažnyčios istorija ir palikimas.” In Jėga ir grožis jo šventovėje. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus 2013. 33-39.

 • Vitas Adomas “Dating of pine timber from historical buildings in Lithuania” (paper presented at the international conference Eurodendro-2005 Viterbo September 28 - October 2 2005).

 • Vitas Adomas “Dendroclimatological research of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Baltic coastal zone of Lithuania.” Baltic Forestry 10 (2004): 65-71

 • Vitas Adomas “Pine timber from Trakai Castle as a source of information about past climate in Lithuania.” Baltic Forestry 21 (2015): 212-218.

 • Vitas Adomas “Tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania.” Baltic forestry 14 (2008): 110-115.

 • Vitas Adomas “Tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania.“ Baltic forestry 14 (2) (2008): 110-115.

 • Vitas Adomas “Tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania.” Baltic forestry 14 (2) 2008: 110-115.

 • Vitas Adomas and Māris Zunde “Dendrochronological investigation on historical English oak (Quercus robur L.) in Lithuania and Latvia: problems and potential” In TRACE: Tree Rings in Archaeology Climatology and Ecology eds. Didzis Elferts et al. Potsdam: Assoc. for Tree Ring Research 2007. 124-127.

 • Vitas Adomas and Māris Zunde “Sapwood rings estimation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Lithuania and Latvia.” Tree-Ring Research (submitted).

 • Załęcki Stanisław Jezuici w Polsce vol. 4. Krakow 1905.

 • Zielski Andrzej “Long-term chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the northern part of Poland.” Dendrochronologia 10 (1992): 77-90.

 • Zielski Andrzej and Marek Krąpiec Dendrochronologia. Warszawa: PWN 2004.

 • Zielski Andrzej Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce północenj na podstawie wielowiekowej chronologini. Toruń: UMK 1997.

 • Zunde Māris “Dendrochronological and historical dating of the Dannenstern House and an 18th century revetment along the River Daugava.” Sena Riga (1998): 315-332.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barokas Lietuvoje ed. Arūnas Sverdioloas. Vilnius: Baltos lankos 1996.

 • Bauch J. and Dieter Eckstein “Wood biological investigations on panels of Rembrandt paintings.” Wood Science and Technology 15 (1981): 251-263.

 • Bitvinskas Teodoras and Jonas Karpavičius “Aušros Vartų paveikslo pirminio dendrochronologinio datavimo rezultatai.“ In Acta Academiae Artium Vilnensis Vol. 10: Aušros Vartų Švč. Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2009. 59-64.

 • Čerbulėnas Klemensas and Nijolė Lukšionytė “Šventojo Kryžiaus bažnyčia ir karmelitų vienuoynas Gedimino g. 1.” In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991. 97-101.

 • Douglass Andrew E. “Weather cycles in the growth of big treles.” Monthly Weather Review 37 (1909): 225-237.

 • Drėma Vladas Vilniaus bažnyčios. Vilnius: Versus Aureus 2007.

 • Drėma Vladas Vilniaus Šv. Onos bažnyčia. Vilniaus katedros rekonstrukcija 1782-1801 metais. Vilnius: Mokslas 1991.

 • Eckstein Dieter “Human time in tree rings.” Dendrochronologia 24 (2007): 53-60.

 • Eckstein Dieter “Measurement and dating procedures in dendrochronology.” In Methods of dendrochronology 3 ed. L. Kairiukštis Z. Bednarz and E. Feliksik. Warsaw: IIASA 1987. 35-44.

 • Eckstein Dieter and J. Bauch “Beitrag zu Rationalisierung eines dendrochronologishen Verfahrens und zu Analyse seiner Aussagesicherheit.” Forstwissenschaftliches Centralblatt 88 (1969): 230-250.

 • Gediminskaitė Guoda “1578 m. Zapyškio parapijos aprūpinimo aktas.“ Menotyra 4 (2014): 334-341

 • Gediminskaitė Guoda “Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo parapinė bažnyčia XVI amžiuje: architektūra ir socialinis kontekstas.” Bažnyčios istorijos studijos vol. 7: Žemaičių krikštas ir krikščionybė Žemaitijoje: Šešių šimtmečių istorija ed. Liudas Jovaiša. Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija 2014. 55-77.

 • Gidžiūnas Viktoras “Pranciškonai observantai Lietuvoje XV ir XVI amžiuje.” Aidai 2 (1970): 71-77.

 • Gjerdrum Peder “Estimating missing sapwood rings in three European gymnosperm species by the heartwood age rule.” Dendrochronologia 31 (2013): 228-231.

 • Guardianatus & Conuentus Caunensis sub titulo & Patrocinio Sancti Georgij Martyris In The archive of Bernardine province in Krakow M-25 fol. 289-289v.

 • Haneca Kristof Katerina Čufar and Hans Beeckman “Oaks tree-rings and wooden cultural heritage: a review of the main characteristics and applications of oak dendrochronology in Europe.” Journal of Archaeological Science 36 (2009): 1-11.

 • Hillam Jennifer and Ian Tyers “Reliability and repeatability in dendrochronological analysis: tests using the Fletcher archive of panel-painting data.” Archaeometry 37(2) (1995): 395-405.

 • Jankauskas Vidmantas “Iš Skarulių dvaro miestelio ir parapijos istorijos.” In Skaruliai. Vilnius: Tautos paveldo tyrimai 2010. 15-47.

 • Jankevičienė Algė “Kauno gotikinės bažnyčios.” In Acta Academiae Artium Vilnensis vol. 26: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė ed. A. Jankevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2002. 98-148.

 • Jankevičienė Algė “Lietuvos periferijos gotikinių bažnyčių architektūros bruožai.” In Acta Academiae Artium Vilnensis vol. 26: Lietuvos Didžiosios

 • Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė ed. A. Jankevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2002. 150-165.

 • Jankevičienė Algė “Šv. Jurgio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas Papilio g. 7 9.” In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991. 203-204.

 • Jankevičienė Algė “Zapyškis. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia” in Lietuvos sakralinė dailė vol. 1: Vilkaviškio vyskupija b. IV: Aleksoto dekanatas ed. Gražina Marija Martinaitienė. Vilnius: Gerelė 2000. 429-436.

 • Jankevičienė Algė Acta Academiae Artium Vilnensis vol. 12: Lietuvos medinė sakralinė architektūra. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998.

 • Kaennel Michele and Fritts H. Schweingruber Multilingual glossary of dendrochronology. Terms and definitions in English German French Spanish Italian Portuguese and Russian. Berne Stuttgart Vienna: Haupt 1995.

 • Kaennel Michele and Fritts H. Schweingruber Multilingual glossary of dendrochronology. Terms and definitions in English German French Spanish Italian Portuguese and Russian. Haupt Berne Stuttgart Vienna 1995.

 • Kaladžinskaitė Auksė “Benediktiniškoji ikonografija Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje” In Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje ed. Liudas Jovaiša. Vilnius: Aidai 2008. 217-235

 • Kaladžinskaitė-Vičkienė Auksė “Vilniaus buvęs benediktinių vienuolynas ir Šv. Kotrynos bažnyčia” in Kauno architektūra ed. Rūta Janonienė and Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998. 282-286.

 • Kamuntavičienė Vaida “Kauno dekanato bažnyčių raida XV-XVI a..” Lituanistica 68. 4 (2006): 1-22.

 • Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych: dzieło zbiorowe ed. Hieronim Eug. Wyczawski. Kalwaria Zebrzydowska: Wydawn. Bernardynow “Calvarianum” 1985.

 • Klein Peter and Tomasz Wazny “Dendrochronological analyses of paintings of Gdansk painters of the 15th to the 17th century.” Dendrochronologia 9 (1991): 181-191.

 • Laanelaid Alar and Dieter Eckstein “Development of a tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Estonia as a dating tool and climatic proxy.” Baltic Forestry 9 (2) (2003): 76-82.

 • “Lapista löytyi ennätysvanha mänty” Finnish Forest Research Institute (Metla). 2007.08.06 acessed May 3 2017 http://www.metla.fi/tiedotteet/2007/2007-08-06-vanhin-puu.htm.

 • Levandauskas Vytautas “Rotušė.“ In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991.257-264.

 • Levandauskas Vytautas “Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas Rotušės a. 7 8 9.” In Kauno architektūra ed. Algė Jankevičienė. Vilnius: Mokslas 1991. 248-249.

 • Lietuvos architektūros istorija vol. 1: Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius: Mokslas 1987.

 • Lietuvos dailininkų žodynas vol. 1: XVII-XVIII a. ed. Aistė Paliušytė. Vilnius: Kultūros filosofijos ir meno institutas 2005.

 • Misius Kazys and Romualdas Šinkūnas Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius: Pradai 1993.

 • Paknys Mindaugas Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: Bažnytinės architektūros užsakymai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2003.

 • Pukienė Rūtilė “A millennium history of pine growth fluctuations in the surroundings of Vilnius (Lithuania): natural forcing versus human impact” (paper presented at the 8th international conference on dendrochronology “World Dendro 2010” Rovaniemi University of Lapland 2010).

 • Pukienė Rūtilė “Viduramžiais augusių paprastosios pušies medžių metinio radialiojo prieaugio dinamikos rekonstrukcija.” Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni 10 (2002): 71-80.

 • Račiūnaitė Tojana “Kauno buvęs basųjų karmelitų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia.” In Lietuvos vienuolynai: vadovas ed. Rūta Janonienė and Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998. 93-98.

 • Sohar Kristina Adomas Vitas and Alar Laanelaid “Sapwood estimates of pedunculate oak (Quercus robur L.) in eastern Baltic.” Dendrochronologia 30 (2012): 49-56.

 • Speer James H. Fundamentals of tree-ring research. Tucson University of Arizona press 2010.

 • Speer James H. Fundamentals of tree-ring research. Tucson: University of Arizona press 2010.

 • Stankevičienė Regimanta and Gabija Surdokaitė “Kurmaičių Šv. Motiejaus koplyčia” In Lietuvos sakralinė dailė vol. II p. 1: Joniškio dekanatas b. 2: Juodeikiai-RūdiškiaiI. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas 2012. 301-323.

 • Studhalter R. A. “Early history of crossdating.” Tree-Ring Bulletin 21 (1956): 31-35.

 • Surdokaitė-Vitienė Gabija “Dendrochronologinių tyrimų taikymas meno kūrinių datavimui Lietuvoje ir jų perspektyvos.” Acta Academiea Artium Vilnensis vol. 77-78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai išsaugojimo problemos ir lūkesčiai ed. Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2015. 65-78.

 • Šinkūnaitė Laima “Kauno jėzuitų vienuolynas ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.” In Lietuvos vienuolynai: vadovas ed. Rūta Janonienė and Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 1998. 99-101.

 • Taylor Adam M. Barbara L. Gartner and Jeffrey J. Morell “Heartwood formation and natural durability - A review.” Wood Fiber Sci. 34 (2002): 587-611. The act of canonical visitation of the Benedictine convent and St. Catherine church in Vilnius in 1820 in Lithuanian State Historical Archives f. 694 ap. 1 b. 3680 fol. 44.

 • Vasiliūnienė Dalia “Šv. arkangelo Mykolo bernardinių bažnyčios istorija ir palikimas.” In Jėga ir grožis jo šventovėje. Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus 2013. 33-39.

 • Vitas Adomas “Dating of pine timber from historical buildings in Lithuania” (paper presented at the international conference Eurodendro-2005 Viterbo September 28 - October 2 2005).

 • Vitas Adomas “Dendroclimatological research of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Baltic coastal zone of Lithuania.” Baltic Forestry 10 (2004): 65-71

 • Vitas Adomas “Pine timber from Trakai Castle as a source of information about past climate in Lithuania.” Baltic Forestry 21 (2015): 212-218.

 • Vitas Adomas “Tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania.” Baltic forestry 14 (2008): 110-115.

 • Vitas Adomas “Tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania.“ Baltic forestry 14 (2) (2008): 110-115.

 • Vitas Adomas “Tree-ring chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) for Lithuania.” Baltic forestry 14 (2) 2008: 110-115.

 • Vitas Adomas and Māris Zunde “Dendrochronological investigation on historical English oak (Quercus robur L.) in Lithuania and Latvia: problems and potential” In TRACE: Tree Rings in Archaeology Climatology and Ecology eds. Didzis Elferts et al. Potsdam: Assoc. for Tree Ring Research 2007. 124-127.

 • Vitas Adomas and Māris Zunde “Sapwood rings estimation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Lithuania and Latvia.” Tree-Ring Research (submitted).

 • Załęcki Stanisław Jezuici w Polsce vol. 4. Krakow 1905.

 • Zielski Andrzej “Long-term chronology of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the northern part of Poland.” Dendrochronologia 10 (1992): 77-90.

 • Zielski Andrzej and Marek Krąpiec Dendrochronologia. Warszawa: PWN 2004.

 • Zielski Andrzej Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce północenj na podstawie wielowiekowej chronologini. Toruń: UMK 1997.

 • Zunde Māris “Dendrochronological and historical dating of the Dannenstern House and an 18th century revetment along the River Daugava.” Sena Riga (1998): 315-332.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 437 204 16
PDF Downloads 111 60 3