The application of a modified Monte Carlo method in the simulation of settlement pattern’s spatial development in the example of Mstów (Śląskie voivodship, Poland)

Open access

Abstract

The first aim of the article is to propose the simulation of the settlement patterns development as an element of spatial planning methodology. In order to conduct such a simulation, a modified Monte Carlo method can be used. It approximates the spatial distribution of a studied phenomenon based on numerical calculations and implemented variables. Referring to previous works in which the method was applied, the author tested it on the village of Mstów. It was assumed that this method could highlight land features that are unreachable using traditional approaches in complex systems analyses.

The second aim was to investigate some of the determinants of contemporary spatial development. The conducted simulation demonstrated features of Mstów settlement pattern and proved determinants in its future development, including: the existence of areas especially predisposed for building, the decreasing number of new buildings being built, the decreasing importance of factors that were relevant in the past, and a significant relevance of the human factor. It was also proven that land development may occur on areas less predisposed to building.

Bartłomowicz, T 2011, ‛Symulacja Monte Carlo jako narzędzie prognozowania wybranych aspektów rynku nieruchomości’ in Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, ed J Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, pp. 119–128.

Christensen, KS 1985, ‛Coping with uncertainty in planning’, Journal of the American Planning Association, vol. 51, no. 1, pp. 63–73.

Fogel, P 2012, ‛Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminach’, Biuletyn KPZK PAN, vol. 250, ed P Fogel.

He, CY, Shi, PJ, Chen, J & Xu, XL 2002 ‛Study on the process and mechanism of urbanization in Beijing area’, Acta Geographica Sinica, vol. 57(3), pp. 363–371.

He, CY, Chen, J, Shi, PJ & Fan, YD 2003 ‛City expansion model of metropolitan area in China: a case study of Beijing’, Acta Geographica Sinica, vol. 58(2), pp. 294–304.

Jakubowski, Z 1979, Biuletyn informacyjny, Biuro badań i dokumentacji zabytków, Częstochowa.

Jenerette, GD & Wu, J 2001, ‛Analysis and simulation of land-use change in the central Arizona – Phoenix region, USA’, Landscape Ecology, vol. 16, no. 7, pp. 611–626.

Korcelli, P, Grochowski, M, Kozubek, E, Korcelli-Olejniczak, E & Werner P, 2012, ‛Development of Urban-Rural Regions. From European to Local Perspective’, Institute Of Geography And Spatial Organization, Polish Academy Of Sciences Monographies, vol. 14, Warszawa.

Kubicki, A 2011, Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939, Drukarnia usługowa “Gryf”, Częstochowa.

Lipiec, J 1974, ‛Noty historyczne ważniejszych miejscowości powiatu częstochowskiego’, Ziemia Częstochowska, vol. X ed M Stańczyk, Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej, Częstochowa, pp. 505–518.

Liu, Y, Chen, J, He, W, Tong, Q & Li, W 2010, ‛Application of an uncertainty analysis approach to strategic environmental assessment for urban planning’, Environmental Science & Technology, vol. 44, no. 8, pp. 3136–3141.

Lorens, P 2005, ‛Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego’ in Problem suburbanizacji, ed P Lorens, Urbanista, tom 7, Warszawa, pp. 33–44.

Mapa turystyczna. Gmina Mstów (Tourist map. Mstów) 2011, 1:25 000, Compass, Kraków.

Metropolis, N 1987, ‛The beginning of the Monte Carlo method’, Los Alamos Science. Special Issue 1987, pp. 125–130. Available from: <http://library.lanl.gov/la-pubs/00326866.pdf>. [18 November 2014].

Metropolis, N & Ulam. S 1949, ‛The Monte Carlo Method’, Journal of the American Statistical Association, vol. 44, no. 247, pp. 335–341. Available from: <http://web.maths.unsw.edu.au/~peterdel-moral/MetropolisUlam49.pdf>. [24 November 2015].

Mierzejewska, L 2009, ‛Urban planning in Poland in the context of European standards’, Quaestiones Geographicae, vol. 28B, pp. 29–37.

Parysek, JJ 2009, ‛Urban development in Poland after 2003: Legal regulations and reality’, Quaestiones Geographicae, vol. 28B, pp. 39–47.

Patrykiejew, A 1998, Wprowadzenie do metody Monte Carlo, Wyd. UMCS, Lublin.

Prawelska-Skrzypek, G 1985, System użytkowania przestrzeni miejskiej Rzeszowa, Muzeum Okręgowe, Rzeszów.

Ratajczak, W 1999, Modelowanie sieci transportowych, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.

Research Randomizer 4.0, on-line application. Available from: <http://www.randomizer.org>. [21.06.2014].

Shi, P, Yuan, Y, He, CY, Li, X & Chen, Y 2004, ‛Land Use Pattern Adjustment under Ecological Security – Look for Secure Land Use Pattern in China’, Geographical Review of Japan, vol. 77, no.12, pp. 866–882.

Sobalski, F 1974, ‛Zarys historii gospodarczej powiatu częstochowskiego do 1939 r.’, Ziemia Częstochowska, vol. X ed M Stańczyk, Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej, Częstochowa, pp. 143–163.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów (Study of conditions and directions of spatial development for the Mstów municipality) 2012. Urząd Gminy w Mstowie (The Municipality Office of Mstów). Available from: <http://www.mstow.pl/gmina-mstow/studium-uwarunkowan-gm-mstow.html>. [15 June 2014]. Also officially submitted for inspection to author.

Terando, AJ, Costanza, J, Belyea, C, Dunn, RR, McKerrow, A & Collazo, JA 2014, ‛The Southern Megalopolis: Using the Past to Predict the Future of Urban Sprawl in the Southeast U.S’, PLoS ONE vol. 9(7): e102261. Available from: <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102261>. [28 November 2015].

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Physical Planning and Spatial Development Act 2003) (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717). Available from: <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717>. [22 October 2014].

Warszynska, J 1980, ‛The application of the simulation method Monte Carlo to forecast spatial distribution of tourist movement’, Folia Geographica; Series Geographica-Oeconomica, vol. 13, pp. 73–84.

Werner, P 2003, Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Wolski, O 2014, ‛Suburbanizacja zewnętrzna wsi a specyfika obszaru podmiejskiego na przykładzie Mstowa’ (“The outer suburbanisation in relation to the specification of suburban area on the example of Mstów”), master thesis defended on 1 July 2014, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Kraków.

Zdjęcie topogr. ros. z r. 1893 (Topographic image 1893): Olsztyn, Częstochowa, Mstów, (no author).

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 9
PDF Downloads 72 72 19