Comparison of factors influencing the Internationalisation Process in France and Poland

Open access

Abstract

The aim of this article is to reveal crucial factors (political, administrative and financial) that influence the attitudes of local governments in the internationalisation process. The paper’s conclusions are based on a study referring to various types of analyses, both quantitative and qualitative, of official documents, databases as well as in-depth interviews. The study was conducted in Lublin, Poland and Nancy in France.

The research shows that the local governments’ attitudes towards international cooperation depend greatly on political factors. In both cases (Lublin and Nancy), despite the differences in political and administrative systems; the nature, activity and range of the existing cooperation is governed much more by the mayor’s ability, his/her individual attitude and approach than by the city’s councillors.

Allies, P, Baraire, A & Negrier, E 2003, L’action internationale des collectivites locales engagement citoyen et mondialisation, 3eme assises de la cooperation decentralisee, La documentation française, Paris.

Baldersheim, H & Stahlberg, K 1999, Nordic region building in a European perspective, Ashgate Publishing Ltd, Hants, Vermont.

Brzozowska, A 1998, Związki bliźniacze. Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, ZMP Poznań.

Cieśla, S 2000, ‘Globalizacja i metropolizacja. Niektóre aspekty badań polskiej przestrzeni.’, Studia Regionalne i Lokalne, no. 4(4)/2000, pp. 23–35.

Clarke, N 2010, ‘Town twinning in Cold-War Britain: (Dis)continuities in twentieth-century municipal internationalism’, Contemporary British History, vol. 24(2), pp. 173–191.

Fuksiewicz, A, Łada, A & Wenerski, Ł 2012, Współpraca zagraniczna polskich samorządów, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Giddens, A 1990, The consequences of modernity, Polity Press, Cambridge.

Hałas, K & Porawski, A 2003, Miasta i gminy bliźniacze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Hermann, MG 1998, ‘Elementy przywództwa’ in Władza i społeczeństwo 2, eds J Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, pp. 297–313.

Kersting, N & Vetter, A 2003, Reforming Local Government in Europe. Closing the Gap between Democracy and Efficiency, Leske+Budrich, Opladen.

Kocot, D 2006, ‘Cechy i struktura organizacji “uczącej się”’, e-Fakty 3/2006, Available from: <http://www.logistyka.net.pl/images/articles/4565/e-F2006-3s10.pdf>. [10.05.2014].

Konstańczak, S 2001, Internalizacja wartości moralnych, Wydawnictwo Uczelniane PAP, Słupsk.

Mintron, M & Norman, P 2009, ‘Policy Entrepreneurship and Policy Change’, The Policy Studies Journal, vol. 37, no. 4, 2009, pp. 649–667.

Satoła, Ł 2009a, ‘Finansowe wspieranie budżetów gmin wybranymi funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej’, Rocznik Nauk Rolniczych, seria G, t. 96, z. 3, pp. 58–66.

Satoła, Ł 2009b, ‘Znaczenie funduszy UE we wspieraniu rozwoju lokalnego’, Oeconomia, vol. 8 (1) 2009, pp. 199–210.

Stoner, JAF, Freeman, RE & Gilbert, JR DR 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.

Szewczyk, J 2007, ‘Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów i województw’, Prace geograficzne, vol. 117, Kraków, pp. 259–273.

Szmigiel-Rawska, K 2008, ‘Relacje, konkurencja, współpraca. Próby znalezienia właściwych definicji dla działań podejmowanych na arenie międzynarodowej przez regiony administracyjne.’ in Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 47–55.

Szmigiel-Rawska, K & Dołzbłasz, S 2012, Trwałość współpracy przygranicznej, CeDeWu, Warszawa.

Szmigiel-Rawska, K, Dziemianowicz, W & Szlachta, J 2010, Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.

Szromnik, A 2008, Marketing terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa.

Tucker, RC 1981, Politics as Leadership, University of Missouri Press, Columbia.

Wollmann, H & Bouckaert, G 2006, ‛State Organization in France and Germany between territoriality and functionality’ in State and Local Governments Reforms in France and Germany. Divergence and Convergence, eds V Hoffmann-Martinot & H Wollmann, H, Vs. Verlag fur Sozialwissenschaften, pp. 11–37.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 141 12
PDF Downloads 53 53 6