Heat and Cold Waves in an Annual Cycle Air Temperatures in Warsaw (1951-2010)

Open access

Heat and Cold Waves in an Annual Cycle Air Temperatures in Warsaw (1951-2010)

Heat and cold waves in Warsaw (the Okęcie district) have been determined determined basing on daily average air temperature values in Warsaw (the Okęcie district), measured for 60 years between 1951 and 2010. Air temperature cycles, i.e. periods, amplitudes and phases have been determined by means of a sinusoidal regression method. Especially worth noting are 15 to 18-day long cycles of air temperature in given months (e.g. 16-day long cycles during 6 months: March, April, May, August, September, and October). Heat and cold waves result from interferences of cycles whose duration ranges from several to teen days of daily temperature values, and long-term cycles of average annual temperature.

Boryczka J., 2010, Metoda J. Boryczki "sinusoid regresji" badań okresowości zmiennych przyrodniczych [Jerzy Boryczka's ‘regression sinusoid’ metod for studying periodicity natural variables] [in:] Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geo graficznych w Polsce, v. XXV, Zmiany klimatu Warszawy i innych miast Europy w XVII-XXI wieku, Wyd. UW, Warszawa

Chrzanowski J., 1973, Barbara po lodzie [When 4th December is cold]. "Problemy", 12

Gumiński R., 1948, Ludowe prognostyki pogody [Traditional weather forecasting]. Gazeta obserwatora PIHM, 1, 9

Kossowska-Cezak U., Skrzypczuk J., Termiczne pory roku w Warszawie w latach 1951-2005 [Thermal seasons in Warsaw in 1951-2005]. [in:] Prognozy pogody w przysłowiach i ich sprawdzalność w Polsce. Materiały Zakładu Klimatologii WG i SR UW z X Pikniku Naukowego Radia BIS (3 VI 2006). Wyd. WGSR UW, Warszawa

Stopa-Boryczka M., Boryczka J, Tońska M., 2006, Fale chłodu i ciepła w przebiegu rocznym temperatury powietrza w Polsce [Cold and heat waves in annual air temperature fluctuations in Polnad]. [in:] Prognozy pogody w przysłowiach i ich sprawdzalność w Polsce. Materiały Zakładu Klimatologii WG i SR UW z X Pikniku Naukowego Radia BIS (3 VI 2006). Wyd. WG i SR UW, Warszawa

Tońska M., 2006, Wartość prognostyczna niektórych przysłów dotyczących pogody [Prognostic value of some weather proverbs.] Master's thesis at Zakład Klimatologii WG and SR UW (supervisor: Jolanta Wawer)

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 9
PDF Downloads 23 23 1