Water Level Fluctuations in the Turawa Reservoir in Relation to the Tourist Use of the Water Body

Open access

Abstract

The aim of the paper is to assess the fluctuations of water levels in the Turawa Reservoir (50° 43’ N, 18° 08’ E) in relation to the tourist use of the water body. The reservoir is situated within the macroregion of the Silesian Lowland in the mesoregion of the Opole Plain. In administrative terms, the reservoir is situated in the pole Province within the borough of Turawa. In hydrological terms, in turn, it is situated in the catchment area of the Mała Panew river, which belongs to the basin of the Odra river. The Turawa Reservoir was opened for use in 1938, and in 1948 it was filled with water to its maximum for the first time. At present, the surface area of the reservoir, when it is filled with water to its maximum, is about 20.8 km2, its volume 99.5 mln m3, and its depth exceeds 13 meters. In the period of hydrological years 1976-2000 water levels in this reservoir were characterized by high, unnoticed in natural conditions, amplitudes of changes reaching 6.99 m. Anthropogenically stimulated fluctuations in the water level result in conflicts in terms of tasks and functions that the Turawa Reservoir was designed for. Changes in the level of the water surface in the Turawa Reservoir resulted from the impact of the natural factors (thaw and rainfall related high water levels), as well as anthropogenic ones (the need to improve sailing conditions, water supply for industrial and municipal needs). Decreasing the fluctuations of water levels in the Turawa Reservoir is necessary in order to maintain its tourist-recreational functions and keep the ecological condition of its waters at the appropriate level.

Choiński A., 1995, Zarys limnologii fizycznej Polski [The outline of physical limnology of Poland; in Polish], Wydawnictwa UAM, Poznań. p. 298.

Cyberski J., 1984: Wstępne wiadomości o zbiornikach retencyjnych w Polsce [Indroductory information about storage reservoirs in Poland; in Polish], Czasopismo Geograficzne LV, t. 3, Wrocław. p. 293–299.

Ignatowicz P., 1946, Droga wodna Odry. Charakterystyka techniczna [Water Odra River way. Technical characteristic; in Polish], Gospodarka Wodna, nr 2/1946. Warszawa p. 87–100.

Jankowski A. T., Rzętała M., 1997, Problemy wykorzystania retencji zbiornikowej w warunkach silnej antropopresji [The problem of the use of reservoir retention in the conditions of high anthropopression; in Polish], [in:] Konferencja naukowa,, Wpływ antropopresji na jeziora”. Poznań, 2 grudnia 1997 r. ZHiGW IGF UAM, A.Choiński (ed.), Wydawnictwo Domini, Poznań-Bydgoszcz. p. 37–42.

Król P., Dzik G., Bojarski M., 1999, Ocena stanu technicznego zbiorników retencyjnych – Zbiornik Wodny Turawa [The evaluation of the technical state of storage reservoirs – The Turawa water reservoir; in Polish], Wykonawca: Spółka z o. o. Projekty i Konsultacje Geotechniczne, zleceniodawca: ODGW Wrocław.

Machowski R., Ruman M, Rzętała M., 2005, Water stage fluctuations in selected anthropogenic water reservoirs in the upper part of the Odra catchment.] Limnological Review vol. 5 (2005). Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Sosnowiec. pp. 145–154.

Machowski R., Ruman M, Rzętała M., 2006, Abiotic manifestations of eutrophication of water reservoirs in cases of extreme agricultural and industrial anthropopressure.] Limnological Review vol. 6 (2006). Polish Limnological Society, Poznań. pp. 179–186.

Malarski P., 2002, Wybrane kompetencje, zadania i obowiązki organów administracji publicznej w zakresie gospodarki wodnej i ochrony środowiska wodnego [Chosen authorities, tasks and duties of the public administration authorities in the fields of water management and conservation of water environment; in Polish], [in:] Czystość wody zbiornika Turawa gwarancją dobrego wypoczynku. Instytut Śląski [Clearness od water of Turawa reservoir quarantee good refreshment; in Polish], Turawa – Opole. p. 55–59.

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2007 [Consise Statistical Yearbook of Poland 2007; in Polish], Główny Urząd Statystyczny. ZWP. Warszawa, p. 722.

Pasternak K., 1984, Zmiany w chemicznych i biologicznych stosunkach środowiska wodnego rzeki jako rezultat oddziaływania zbiorników retencyjnych [Changes in chemical and biological relationships of the water environment of a river as a result of the influence of storage reservoirs; in Polish],] Czasopismo Geograficzne. Tom LV. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wrocław. p. 365–377.

Ruman M., 2005, Abiotyczne przejawy eutrofizacji zbiornika Turawskiego [Abiotic manifestations of the eutrophication of the Turawa reservoir; in Polish], [in:] III Konferencja Zasoby Wodne Triasu Opolskiego i Ekologia Jezior Turawskich, Opole-Strzelce Opolskie 2–3 czerwiec 2005 r. p. 223–230.

Ruman M., 2006, Eutrofizacja Zbiornika Turawskiego [Eutrophication of the Turawski Reservoir; in Polish] [in:] Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów, Lublin 12–14 czerwca 2006 r., M. Harasimiuk, (ed.), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Geograficznych, Lublin. p. 65–71.

Ruman M., 2007, Rola Zbiornika Turawskiego w dolinie Małej Panwi [The role of the Turawa reservoir in the Mała Panew river valley; in Polish], [in:] Krajobraz dolin rzecznych. Materiały Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej, IX Seminarium Krajobrazowe. U. Myga-Piątek, W. Andrejczuk., (ed.), Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, Czerniowce. p. 73.

Ruman M., Rzętała M., 2005, Zróżnicowanie pokrywy lodowej zbiorników zaporowych Turawa i Kozłowa Góra w latach hydrologicznych 1975–1996. [Variety of ice cover of Turawa and Kozłowa Góra dam reservoirs in hydrological years 1975–1996; in Polish], [in:] Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze [Lakes and artificial water reservoirs – natura processes and socio-economic importance; in Polish], ed. by A. T. Jankowski, M. Rzętała. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec p. 189–196.

Ruman M., Rzętała M., Schröder K., 2005, Społeczno-gospodarcze znaczenie zbiornika Turawskiego [Social and economic importance of the Turawa Reservoir; in Polish], [in:] Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. T.6. [From research over influence on environment anthropopressure. T.6.; in Polish], ed. by R. Machowski, M. A. Rzętała. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec. p. 141–145.

Rzętała M., 1997, Uwarunkowania stanów wody w wybranych zbiornikach antropogenicznych województwa katowickiego [Conditoning of the water state in the chosen anthropogenic reservoirs of the Silesia Province; in Polish] [in:] 46 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji” [46 convention of Polish Geographical Society „Natura and social values of Mazowsze in day of restructuring”; in Polish], Oddział Akademicki PTG, IGiPZ PAN, WGiSR UW, Rynia-Warszawa. p. 117–120.

Staubacken an der Malapane bei Turawa. Zusammendruck aus den Messtischblattern nr 3084, 3085, 3143 u. 3144. 1933. 1: 25 000, Hergestellt vom Reichsamt fur Landesanfnahme Berlin.

Świerc W., 1992, Monografia Turawy [Monograph Turawa; in Polish], Fala, Turawa. p. 3–5.

SZOPA L., 2005, Turystyka kajakowa na Śląsku Opolskim [Canoeing tourism in the Opole Silesia; in Polish], [in:] Śląsk Opolski. Wybrane zagadnienie turystyki na Śląsku Opolskim [Opole Silesia. Chosen questions of tourism; in Polish], 1–2/2005 (54–55). Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, Opolu. p. 101–102.

Szturc J., Ośródka K., Jurczyk A., Pisarska D., 1999, Średnioterminowa prognoza dopływu do zbiornika w Turawie [The average time limit forecast of the inflow to the reservoir in Turawa; in Polish], IMiGW Oddział w Katowicach, Biuro hydrologiczno-meteorologiczne. Katowice.

Teisseyre A. K., 1983, Osady denne Jeziora Turawskiego w świetle badań geologicznych [Bottoms of the Turawa Lake in the light of geological research; in Polish], Geologia Sudetica 18 (1), p. 21–60.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 20 20 4
PDF Downloads 13 13 4