Palaeontological analysis of Middle Miocene siltstones at Wiślica (Carpathian Foredeep, Poland)

Open access

Abstract

Middle Miocene siltstones of the Skawina Formation that crop out at Wiślica, within the axial part of the Carpathian Foredeep in Poland, were analysed. The deposits studied contain numerous benthic and planktonic foraminifera, ostracods, echinoid spines, bryozoans, bivalves and otoliths. The fossils recognised document an early ‘Badenian’ (= Lang-hian in the Mediterranean area), or, more precisely, ‘Moravian’ age of the deposit. Palaeoecological analysis suggests normal-marine conditions with full salinity. The studied siltstones were deposited from middle–lower shoreface to lower–offshore, warm surface water and locally suboxic to dysoxic conditions in the sediment.

Alexandrowicz, S.W., 1963. Zarys stratygrafii miocenu okolic Krakowa [Outline of Miocene stratigraphy in Cracow area]. Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Nauk Geologicznych PAN Oddział w Krakowie 7–12, 520–523.

Alexandrowicz, S.W., 1974. Profil wzorcowy warstw skawińskich (Badenian) w Skawinie koło Krakowa [Stratotype section of Skawina Formation (Badenian) in Skawina near Kraków]. Sprawozdanie z Posiedzenia Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie 17, 194–195.

Bąbel, M., 1999. Facies and depositional environments of the Nida Gypsum deposits (Middle Miocene, Carpathian Foredeep, southern Poland). Geological Quarterly 43, 405–428.

Bicchi, E., Ferrero, E. & Gonera, M., 2003. Paleoclimatic interpretation based on Middle Miocene planktonic Foraminifera: the Silesia Basin (Paratethys) and Monferrato (Tethys) records. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 196, 265–303.

BouDagher-Fadel, M.K., 2013. Biostratigraphic and geological significance of planktonic foraminirefa. OVPR UCL, London, 287 pp.

Cicha, I., Rögl, F., Rupp, C. & Ctyroka, J., 1998. Oligocene-Miocene foraminifera of the Central Parathetys. Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft 549, 325 pp.

Jasionowski, M., 1997. Zarys litostratygrafii osadów mioceńskich wschodniej części zapadliska przedkarpackiego [Sketch of Miocene deposits lithostratigraphy in eastern part of the Carpathian Foredeep in Poland]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 375, 43–60.

Kaiho, K., 1994. Benthic foraminiferal dissolved-oxygen index and dissolved oxygen levels in the modern ocean. Geology 22, 719–722.

Kondracki, J., 2002. Geografia regionalna Polski [Regional geography of Poland]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 444 pp.

Kovac, M., Nagymarosy, A., Oszczypko, N., Slaczka, A., Csontos, L., Marunteanu, M., Matenco, L. & Marton, E. 1998. Palinspastic reconstruction of the Carpathian–Pannonian region during the Miocene. [In:] M. Rakus (Ed.), Geodynamic development of the Western Carpathians: Bratislava. Slovak Geological Survey, 189–217.

Loeblich, A.R., Jr. & Tappan, H., 1987. Foraminiferal genera and their classification. London Chapman & Hall (Van Nostrand Reinhold Comp., 1988), vol. 1 (970 pp.), vol. 2 (212 pp.).

Łuczkowska, E., 1964. Stratygrafia mikropaleontologiczna miocenu w rejonie Tarnobrzeg–Chmielnik [Micro-palaeontological stratigraphy of the Miocene deposits in Tarnobrzeg–Chmielnik area]. Komisja Nauk Geologicznych, Prace Geologiczne 20, 65 pp.

Łuczkowska, E., 1978. Holostratotypen der Unterstufen des Badenian. Wielicien. [In:] E. Brestenská (Ed.), Chronostratigraphie und Neostratotypen: Miözan der Zentralen Paratethys. Bd. 6. M4 Badenian. Veda, Bratislava, 148–151.

Łyczewska, J., 1972. Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000, arkusz Busko Zdrój [Explanations to the detailed geological map of Poland 1:50000, sheet Busko Zdrój]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 58 pp.

Malinowska, L., & Piwocki, M., 1996, Budowa geologiczna Polski. T. 3. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Cz. 3a [Geology of Poland. Vol. 3. Atlas of index and characteristic fossils. Part 3a]. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa, 1074 pp.

Mandic, O., 2004. Pectenid bivalves from Grund Formation (Lower Badenian, Middle Miocene, Alpine-Carpathian Foredeep) – taxonomic revision and stratigraphic significance. Geologica Carpathica 55, 129–146.

Murray, J.W., 1991. Ecology and palaeoecology of benthic foraminifera. Longman, Avon, 397 pp.

Murray, J.W., 2006. Ecology and applications of benthic foraminifera. Cambridge University Press, Cambridge, 426 pp.

Olszewska, B., 1999. Biostratygrafia neogenu zapadliska przedkarpackiego w świetle nowych danych mikropaleontologicznych [Biostratigraphy of Neogene in the Carpathian Foredeep in the light of new micropalaeontological data in Polish]. Prace Państwowego Instytutu Geologicznego 168, 9–28.

Olszewska, B., Piwocki, M. & Ziembińska-Tworzydło, M., 1996. Korelacja biostratygraficzna neogenu Polski z innymi obszarami [Biostratigraphical correlation of Polish Neogene deposits with other regions]. [In]: L. Malinowska & M. Piwocki (Eds), Budowa Geologiczna Polski. T. 3. Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Cz. 3a. Polska Agencja Ekologiczna, Warszawa, 502–517.

Osmólski, T., 1963. Miocen w widłach rzek Wisły i Nidy oraz jego siarkonośność [Miocene deposits within the fork of the Nida and the Vistula Rivers, and their sulphur contents]. Geological Quarterly 7, 337–351.

Oszczypko, N., 1998. The Western Carpathian Foredeep – Development of the foreland basin in front of the accretionary wedge and its burial history (Poland). Geologica Carpathica 49, 1–18.

Oszczypko, N., 2006. Powstanie i rozwój polskiej części zapadliska przedkarpackiego [Development of the Polish sector of the Carpathian Foredeep]. Przegląd Geologiczny 54, 396–403.

Oszczypko, N., Krzywiec, P., Popadyuk, I. & Peryt, T., 2006. Carpathian Foredeep Basin (Poland and Ukraine): Its Sedimentary, Structural, and Geodynamic Evolution. [In]: J. Golonka & F.J. Picha (Eds), The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84, 293–350.

Paruch-Kulczycka, J., 2015. Foraminiferal biostratigraphy of the Miocene deposits from the Busko (Młyny) PIG-1 and Kazimierza Wielka (Donosy) PIG-1 boreholes (northern part of the Carpathian Foredeep). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 461, 115–132.

Radwański, A., 1968. Transgresja dolnego tortonu na obszarze Wyżyny Miechowskiej i Krakowskiej [Lower Tortonian transgression onto the Miechów and Cracow Uplands]. Acta Geologica Polonica 18, 367–445.

Radwański, A., 1973. Transgresja dolnego tortonu na południowo-wschodnich i wschodnich stokach Gór Świętokrzyskich [Lower Tortonian transgression onto the south-eastern and eastern slopes of the Holy Cross Mts]. Acta Geologica Polonica 23, 375–434.

Rögl, F., 1998. Palaeogeographic Considerations for Mediterranean and Paratethys Seaways (Oligocene to Miocene). Annalen Naturhistorishen Museums in Wien 99A, 279–310.

Rögl, F. & Spezzaferri, S., 2003. Foraminiferal paleoecology and biostratigraphy of the Mühlbach section (Gaindorf Formation, Lower Badenian). Annalen des Naturhistorischen Museum in Wien 104A, 23–75.

Studencka, B., 1986. Bivalves from the Badenian (Middle Miocene) marine sandy facies of southern Poland. Palaeontologica Polonica 47, 3–128.

Studencka, B., 1999. Remarks on Miocene bivalve zonation in the Polish part of the Carpathian Foredeep. Geological Quarterly 43, 467–477.

Szczechura, J., 1982. Middle Miocene foraminiferal bio-chronology and ecology of SE Poland. Acta Palaeontologica Polonica 27, 1–44.

Tomek, C. & Hall, J., 1993. Subducted continental margin imaged in the Carpathians of Czechoslovakia. Geology 21, 535–538.

Geologos

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information


CiteScore 2017: 0.72

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.249
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.601


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 118 118 17
PDF Downloads 80 80 17