Working with Text as a Determinant of the Development of Creative and Critical Thinking

Open access

Abstract

The paper deals with working with text as a determinant of the development of creative and critical thinking of students. In individual parts of the work, the authors focus on the theoretical basis of creative and critical thinking, and their application in educational practice. Out of several ways of working with the text developing critical thinking, the authors have chosen two ways and subjected them to a theoretical analysis. The aim of the contribution was to point out the importance of both linear and nonlinear structuring of the curriculum in educational practice as well as to analyze the advantages and disadvantages of the given ways of working with text considering the development of students’ creative and critical thinking.

Ennis, R.H. (1991). Discrete thinking skills in two teachers physical education classes. In: Elementary School Journal. No. 91, p.473-486, ISSN 1554-8279.

Facione, P.A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and instruction. Research Findings and Recommendations. Fullerton: California State University.

Gavora, P., Šrajerová, H. (2009). Porozumenie textu zisťované cloze-testom vzhľadom k obtiažnosti učebného textu. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. vol 55, no. 7-8, pp. 193-199.

Gavora. P. (2012). Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Enigma. 193 pp., ISBN 978-80-89132-57-7.

Germušková, M. (2015). Tvorivé manažovanie práce s náučným textom v sekundárnom vzdelávaní. In Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3, online konferencia.

Hvozdík, J. a kol. (1994). Motivácia a regulácia v osobnosti žiaka. Prešov: Filozofická fakulta v Prešove, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 195 pp. ISBN 80-08-00376-6.

Kaufman, J. C., Baer, J. (2004). Hawking´s haiku, Madonna´s math: Why it hard to be creative in every room of the house. In R.J. Sternberg, E. L. Grigorenko, & J.L. Singer (Eds.), Creativity. From potential to realization (pp- 3 – 19). Washington, DC, US: American Psychological Association.

Kosturková, M. (2014). Úroveň kritického myslenia študentov odboru vychovávateľstvo. In Lifelong Learning, 4 (1), pp. 45-61.

Lau, J. (2011). An Introduction to Critical Thinking and Creativity. New Jersey:Wiley. 272 pp., ISBN 978-0-470-19509-3.

Maňák, J. (1996). Pedagogické otázky tvořivosti. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996. pp.17-22. ISBN 80-85931-23-0.

Mihálechová, M. (2012). Text, učebný text, učebnica. In Gavora, P. a kol. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Bratislava: Enigma. ISBN 978-80-89123-57-7.

Paul. R.W. (1992). Critical thinking: What, why and how? In New Directions for Community Colleges. Vol 77, p.3-24, ISSN 1536-0733.

Petrásová, A. (2009). Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy – tvorca kvality školy: sprievodca zavádzaním štandardov. 2 rozšírené vydanie. Prešov: Rokus. 136 s. ISBN 978-80-89055-88-3.

Petrasová, A., – Zahatňanská, M. (2014). Učebný zdroj ako prostriedok rozvíjania. kritického a tvorivého myslenia. Bratislava: MPC. 80pp. ISBN 978-80-565-0198-6.

Solárová, M. (1996). Pedagogická tvořivost v přípravě budoucích učitelů. In Tvořivost v práci učitele a žáka. Sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1996. pp. 44-48. ISBN 80-85931-23-0.

Spousta, V. (1997).Umělecká a pedagogická tvořivost - srovnání, shody a rozdíly. In Tvořivost učitele k tvořivosti žáků. Sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka. Brno: Paido, 1997. s.76-82. ISBN 80-85931-47-8.

Watson, G., Glaser, E.M. (2012). Critical Thuínking Appraisal: User-Guide and technical manual. USA.Pearson Education.96 pp.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 204 175 8
PDF Downloads 102 95 8