Psychological Bases of the Foreign-Language Education of Seniors (Not Only) with Health Disability

Open access

Abstract

According to international documents, older people have a right to carry out and fully develop their abilities, skills and competences, as well as to have a dignified place and position in the society. Seniors with a certain kind of health disability have the same right as well. Due to this reason, it is indispensable and necessary to create suitable conditions for disabled seniors and to provide them a place for their personal development and self-fulfilment oriented on their fully valuable life in spite of their health disadvantage. The foreign-language education can be considered to be one of the possibilities of the self-fulfilment of seniors (not only) with health disability. Learning of a foreign language is an immanent part of education, however, it is necessary to keep certain specific features in the foreign-language education of this target group. This subject study is aimed on the analysis of psychological bases and chosen specific features of foreign-language education of seniors (not only) with health disability. It mentions chosen psycho-didactic aspects of the education of seniors (not only) with health disability. The study is an output of the authors from solving the research project of Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences n.1/0176/15 called Paradigms in education of adults and seniors with disability in the residential care.

Balogová, B. 2005. Seniori. Prešov : Akcent Print. 158 p. ISBN 80-969274-1-8.

Balogová, B. 2009. Senior v spektre súčasného sveta. Prešov: Akcent Print. 103 p. ISBN 978-80-89295-19-7.

Balogová, B., Kvasňáková, L. 2017. Senioři v krizových situacích. Praha: Portál. 152 p. ISBN 978-80-262-1118-1.

Čornaničová, R. 1998. Edukácia seniorov. Bratislava: UK. 156 p. ISBN 80-223-1206-1.

Čornaničová, R. 2007. Edukácia seniorov. Bratislava: UK. 163 p. ISBN 978-80-223-2287-4.

Duchovičová, J. 2011. Psychodidaktika. In Vybrané kapitoly z didaktiky pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, pp. 336-358. ISBN 978-80-8094-857-3.

Duchovičová, J., Gunišová, D. 2015. Štruktúrovanie učiva učiteľom a konceptualizácia poznatkov žiakov. In Slavonic Pedagogical Studies Journal, vol. 4, n. 1, pp. 33–47. ISSN 1339-8660.

Fleming, N.D. 2001. Teaching and Learning Styles: VARK Strategies. Christchurch, New Zealand: Neil D. Flemming. 128 p. ISBN 9780473079567.

Fleming, N., Baume, D. 2006. Learning Styles Again: VARKing up the right tree! In Educational Developments, SEDA Ltd, vol. 4, n. 7, pp. 4-7. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: http://www.vark-learn.com/wp-content/uploads/2014/08/Educational-Developments.pdf

Gardner, H. 1983. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books. 528 p. ISBN 0133306143.

Gardner, H. 1999. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books. 304 p. ISBN 978-0-465-02611-1.

Határ, C. 2013. Edukácia seniorov v rezidenciálnych podmienkach – možnosti, limity a význam. In LUKÁČ, M. (ed.). Edukácia človeka – problémy a výzvy pre 21. storočie. Prešov: PU, pp. 9 – 16. ISBN 978-80-555-0825-2. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1

Határ, C. 2011. Seniori v systéme rezidenciálnej sociálno-edukačnej starostlivosti. Praha: Rozlet a ČAS. 130 p. ISBN 978-80-904824-1-8.

Határ, C. 2014. Kvalita života inštitucionalizovaných seniorov v edukačnom kontexte, Nitra: UKF. 73 p. ISBN 978-80-558-0701-0.

Határ, C. 2016. Cudzojazyčná edukácia inštitucionalizovaných seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. In LLCE, vol. 3, Special edition, pp. 69-84. ISSN 2453-7101. Accessible at: http://files.jolace.webnode.sk/200003022-0cc7f0dc00/LLCE_2016_special_edition1.pdf

Határ, C., Grofčíková, S. 2016. Foreign language education of seniors. In JoLaCE, vol. 4, n. 1, pp. 158 – 179. ISSN 1339-4045.

Határ, C., Jedličková, P., Müller de Morais, M. 2017. Foreign Language Education to Seniors through Intergenerational Programmes. In JoLaCE, vol. 5, n. 1, pp. 103-117. ISSN 1339-4584.

Homolová, E. 2007. Na margo jazykovej edukácie dospelých učiacich sa. In Človek v edukačnom prostredí. Banská Bystrica: UMB, s. 65 – 77. ISBN 978-80-8083-423-4.

Hrapková, N. 2008. Rozmanitosť vo vzdelávaní seniorov v krajinách Európy – situácia a výsledky prieskumu. In BALOGOVÁ, B. et al. Svet seniora – senior vo svete. Prešov: PU, pp. 27-38. ISBN 978-80-8068-814-1.

Hrapková, N. 2011. Štúdium na univerzitách tretieho veku – podpora kvality života. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: <http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=959&studium_na_utv_podpora_kvality_zivota>.

Hupková, M. 2010. Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. Nitra: UKF. 334 p. ISBN 978-80-8094-704-0.

Hupková, M., Zimermanová, M. 2013. Sociálno-psychologický výcvik pre seniorov v kontexte celoživotného vzdelávania. In Vzdělávání dospělých - příležitosti a úskalí v globalizovaném světě. Praha: Educa Service, pp. 263 – 274. ISBN 978-80-87306-12-3.

Jaroszewska, A. 2009. Uczenie sie jezyków obcych jako jedna z form samorealizacji ludzi starszych. In Lingwistyka Stosowana, vol. 2009, n. 1, pp. 115-125. ISSN 2080-4814. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: https://portal.uw.edu.pl/documents/7276721/11229533/LS1_2009_art_Jaroszewska.pdf

Jedličková, P. 2014. Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra: UKF. 164 p. ISBN 978-80-558-0611-2.

Jesenský, J. 2000. Andragogika a gerontagogika handicapovaných. Praha: Karolinum.354 p. ISBN 80-7184-823-9.

Kaliská, L. 2009. Koncepcia učebných štýlov so zameraním na teóriu D. A. Kolba. Banská Bystrica: OZ Pedagóg PF UMB. 96 p. ISBN 978-80-8083-827-0.

Kaliská, L., 2013. Vyučovanie zamerané na učebné štýly. Banská Bystrica: PF UMB. 94 p. ISBN 978-80-557-0513-2.

Klevetová, D., Dlabalová, I. 2008. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada. 202 p. ISBN 978-80-247-2169-9.

Kohoutek, R., 2006. Vyučovací styly učitele a učební styly žáků. In Problémy kurikula základní školy. Brno: PF MU, pp. 99-111. ISBN 80-210-4125-0.

Kolb. 1984. Experiential learning: experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780133892406/samplepages/9780133892406.pdf

Kráľová, Z., Škorvagová, E., Tirpáková, A., Markechová, D. 2017. Reducting student teachers´ foreign language pronunciation anxiety through psycho-social training. In System, n. 65, pp. 49-60. ISSN 0346-251X. Accessible at:: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.system.2017.01.001.

Langmeier, J., Krejčířová, D. 1998. Vývojová psychologie. Praha: Grada. 344 p. ISBN 80-7169-195-X.

Mareš, J. 1998. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál. 240 p. ISBN 80–7178–246–7

Marton, Säljö, 1976. On Qualitative Differences in Learning: 1. Outcome as a Function of the Learner’s Conception of the Task. In British Journal of Educational Psychology, vol. 46, n. 1, pp. 4-11.

Müller de Morais, M., Jedličková, P. 2015. Výcvik sociálnych spôsobilostí pre dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím v rezidenciálnych Podmienkach. In Andragogická revue, vol. 7, n. 2, pp. 4-12. ISSN 1804-1698.

Müller de Morais, M., Rapsová, L. 2017a. Perspektívy a špecifiká rozvíjania sociálnych spôsobilostí zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v zariadeniach sociálnych služieb. In Veteška, J. (Ed.). Vzdělávání dospělých. Východiská a inspirace pro teorii a praxi. Praha: ČAS, pp. 35-48. ISBN 978-80-905460-6-6.

Müller de Morais, M., Rapsová, L. 2017b. Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím. Praha: ČAS. 119 p. ISBN 978-80-905460-9-7.

Mühlpachr, P. 2004. Gerontopedagogika. Brno: PF MU. 190 p. ISBN 80-210-3345-2.

Kozáková, Z., Müller, O. 2006. Aktivizační přístupy k osobám seniorského věku. Olomouc: UP. 56 p. ISBN 80-244-1552-6.

Opatřilová, D. 2008. Metody práce i jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: PF MU. 148 p. ISBN 978-80-210-3819-6.

Perhacs, J., Paška, P. 2005. Dospelý človek v procese výchovy. Bratislava: Stimul. 157 p. ISBN 80-85697-21-1.

Perhács, J. 2010. Personalizačné a socializačné aspekty rozvoja osobnosti dospelých. Nitra: UKF. 205 p. ISBN 978-80-8094-793-4.

Petlák, E. 2012. Inovácie v edukačnom procese. Dubnica nad Váhom: DTI. 158 p. ISBN 978-80-89400-39-39.

Petřková, A., Čornaničová, R. 2004. Gerontagogika. Olomouc: UP. 92 p. ISBN 80-244-0879-1.

Petrová, G., Duchovičová, J. 2014. Aktualne problemy zwiazane z przygotowaniem nauczycieli na Slowacji - anliza w kontekscie procesow transformacyjnych. In Wychowanie na co dzień, vol. 6, n. 249, pp. 7-11. ISSN 1230-7785.

Porubská, G., Határ, C. 2009. Kapitoly z andragogikypre pomáhajúce profesie. Nitra: PF UKF. 212 p. ISBN 978-80-8094-597-8.

Porubská, G., Perhács, J. (eds.). 2007. Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. Nitra: PF UKF. 374 p. ISBN 978-80-8094-086-7

Porubská, G., Perhács, J. (eds.). 2007. Základy andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky. Nitra: PF UKF. 374 p. ISBN 978-80-8094-086-7

Prusáková, V. 2005. Základy andragogiky I. Bratislava: Gerlach print. 120 p. ISBN 80-89142-05-2.

Repková, K. 2012. Dobrovoľníctvo v kontexte aktívneho starnutia: konceptuálna evolúcia a pretrvávajúce stereotypy. In Rodina a práca, n. 4, 46 p. ISSN 1336-7153.

Rovňanová, L. 2015. Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. 70 p. ISBN 978-80-565-0953-1. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/rovnanova_ucebne_styly.pdf

Sarmány Schuller, I. 1998. Vlastnosti osobnosti a štýl učenia. In SARMÁNY

Schuller, I., Košč, M., Jaššová, E. (eds.). Človek na počiatku nového tisícročia. Bratislava : MO SR, pp. 143-146. ISBN 80-967228-9-1.

Seidler, P., Kurincová, V. 2005. (In)akosti v edukačnom prostredí. Nitra: PF UKF. 242p. ISBN 80-8050-839-9.

Škoda, J., Doulík, P. 2011. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování. Praha: Grada Publishing. 208 p. ISBN 978-80-247-3341-8.

Škorvagová, E., Sarmány-Schuller, I. 2005. Rytmy života. In Psychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava: Pelikán/Stimul, pp. 397-404. ISBN 80-967311-7-3.

Škorvagová, E. 2016. Chronopsychologické aspekty študijnej úspešnosti študentov Katedry pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 147 p. ISBN 978-80-554-1228-3.

Škorvagová, E. 2017a. Chronopsychologické aspekty učenia. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 251 p. ISBN 978-80-554-1330-3.

Škorvagová, E. 2017b. Cirkadiánne preferencie a depresia. Plzeň: Aleš Čeněk. 147 p. ISBN 978-80-7380-680-4.

Teaching older adults. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: http://www.euromedinfo.eu/teaching-older-adults.html/

Turek, I. 2004. Inovácie v didaktike. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. 360 p. ISBN 80-8052-188-3.

Turek, I. 2004. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 598 p. ISBN 978-80-8078-332-8.

Vágnerová, M. 2000. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál. 522 p. ISBN 80-7178-308-0.

Law n. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. [cit. 2017-10-27]. Accessible at: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/

Vašek, Š., Hatos, G., Vančová, A. 1999. Pedagogika viacnásobne postihnutých. Bratislava: Sapientia. 290 p. ISBN 80-967180-4-5.

Vašek, Š. 2003. Základy špeciálnej pedagogiky. 1st edition. Bratislava: Sapientia. 211 p. ISBN 80-968797-0-7.

Vašek, Š. 2008. Základy špeciálnej pedagogiky. 3rd edition. Bratislava: MABAG. 94 p. ISBN 978-80-89113-55-2.

Veteška, J. 2013. Proměny a kvalita života seniorů v evropském kontextu. In HATÁR, C. (ed.). Vplyv edukácie na kvalitu života seniorov. Nitra: UKF, pp. 124–155. ISBN 978-80-558-0249-7.

Veteška, J. 2016. Gerontagogika: psychologicko-andragogická specifika edukace a aktivizace senior. Praha: Česká andragogická společnost.

Vítková, M. 2006. Somatopedické aspekty. Brno: Paido. 302 p. ISBN 80-7315-134-0.

Zanovitová, M. et al. 2015. Vybrané aspekty starostlivosti o zdravie seniorov. Martin : UK. 83 p. ISBN 978-80-89544-93-6.

Zimermanová, M. 2012. Edukácia a ergoterapia ako determinanty kvality života seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : UKF. 73 p. ISBN 978-80-558-0089-9

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 266 247 16
PDF Downloads 111 101 10