Potential threat to Polish lakes and reservoirs from contamination by objects of environmental flood risk

Open access

Abstract

There is a potential threat to lakes and water reservoirs from contamination released due to the flooding of objects that can pose an environmental risk (cemeteries, sewage treatment plants, sewage pumping stations, landfills and industrial plants) located in areas prone to inundation. The analysis covered large lakes and reservoirs (those with the area of over 50 ha), identified as bodies of surface water located in areas potentially affected by flooding of high (10%), medium (1%) and low (0.2%) probability of occurrence. These areas are presented on flood hazard maps and flood risk maps. The results of analyses revealed that the scale of potential threat to Polish lakes, defined as bodies of surface water, with contamination from objects of environmental flood risk is marginal, however, in the case of reservoirs – significant.

Ahmad T., Pandey A.C, Kumar A., 2017, Impact of flooding on land use/land cover transformation in Wular Lake and its environs, Kashmir Valley, India using geoinformatics, ISPRS Annals 4: 13–18.

Borowiak D., 2017, Zasoby i bilans wodny jezior (Water resources and water balance of lakes), [in:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (eds), Hydrologia Polski (Hydrology of Poland), PWN, Warszawa: 229–235 (in Polish).

Cui X., Yang Z., Chen J., 2000, Influence of a catastrophic flood on densities and biomasses of three plant species in Poyang Lake, China, J. Freshw. Ecol. 15(4): 537–541.

Dumieński G., Lisowska A., Bedryj M., Tiukało A., 2017, Ocena zrównoważenia polityki przeciwpowodziowej państwa z wykorzystaniem zintegrowanego ryzyka środowiskowego (Assessment of the state’s sustainable flood policy based on the integrated environmental risk), [in:] Sadowski R.F, Łepko Z. (eds), Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland (Theoria and Praxis for sustainable development. 30 years from the publication of the Brundtland Report), Wydaw. TNFS, Warszawa: 579–690 (in Polish).

[EC] European Commission, 2000, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy, Offic. J. Eur. Union L327 43: 1–72.

[EC] European Commission, 2008, Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version), Offic. J. Eur. Union L24 51: 8–29.

[EC] European Commission, 2012, Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC, Offic. J. Eur. Union L197 55: 1–37.

Hrdinka T., Novický O., Hanslík E., Rieder M., 2012, Possible impacts of floods and droughts on water quality, J. Hydro-Environ. Res. 6: 145–150.

[IOŚ-PIB] Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (Institute of Environmental Protection – National Research Institute), 2018, Development of Urban Adaptation Plans for Cities with more than 100.000 inhabitants in Poland [Internet document]. Retrieved from http://44mpa.pl [accessed 30 April 2018].

Kundzewicz Z.W., Hov Ǿ., Okruszko T. (ed.), 2017, Zmiany klimatu i ich wpływ na wybrane sektory w Polsce (Climate change and its influence on some sectors in Poland), Poznań, 273 pp (in Polish).

Lipińska E.J. (ed.), 2011, Powódź 2010 – przyczyny i skutki (Flood 2010 – genesis and consequences), Wydaw. WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów, 254 pp (in Polish).

Lorenc H. (ed.), 2012, Klęski żywiołowe a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju (Natural disasters and domestic security of the country), Wydaw. IMGW-PIB, Warszawa, 331 pp (in Polish).

Małecka I., Staszewski Z. 2015, Woda czynnikiem życia każ-dego organizmu (Water – life determining element of all organisms), Zesz. Nauk. Inż. Ląd. Wodna Kształt. Środ. 13: 101–107 (in Polish, English summary).

Małecki J.M., Gołębiak P., 2012, Zasoby wodne Polski i świata (Poland’s and global water resources), Zesz. Nauk. Zesz. Nauk. Inż. Ląd. Wodna Kształt. Środ. 7: 50–56 (in Polish, English summary).

Marszelewski W., 2017, Wykorzystanie jezior (The use of lakes) [in:] Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (eds) Hydrologia Polski (Hydrology of Poland), PWN, Warszawa: 235–240 (in Polish).

Nowak B., Nadolna A., Stanek P., 2018, Evaluation of the potential for the use of lakes in restoring water resources and flood protection, with the example of the Noteć Zachodnia River catchment (Gniezno Lakeland, Poland), Meteorol. Hydrol. Water Maneg. 6(2): 45–58.

[RM] Rada Ministrów (The Council of Ministers), 2016a, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Regulation of the Council of Ministers of 18 October 2016 on the Water management plan for the Wistula river basin), Dz. U. 2016 poz. 1911 (in Polish).

[RM] Rada Ministrów (The Council of Ministers), 2016b, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Regulation of the Council of Ministers of 18 October 2016 on the Water management plan for the Oder river basin), Dz. U. 2016 poz. 1967 (in Polish).

Shuhaimi-Othman M., Lim Eng C., Mushrifah I., 2007, Water Quality Changes in Chini Lake, Pahang, West Malaysia, Environ. Monit. Assess.131(1–3): 279–292.

[SRP] Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm of the Republic of Poland), 2001, Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Environmental Protection Law Act of 27 April 2001), Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 (in Polish).

Stewart A.R., Stern G.A., Salki A., Stainton M.P., Lockhart W.L., Billeck B.N., Danell R., Delaronde J., Grift N.P., Halldorson T., Koczanski K., MacHutcheon A., Rosenberg B., Savoie D., Tenkula D., Tomy G., Yarchewski A., 2000, Influence of the 1997 Red River flood on contaminant transport and fate in southern Lake Winnipeg. Report to the International Red River Basin Task Force [Internet document]. Retrieved from http://www.ijc.org/pdf/winnipegwaterquality.pdf [accessed 30 April 2018].

Trzosińska A., Andrulewicz E. (eds), 1997, Doraźne skutki powodzi 1997 roku w środowisku wodnym Zatoki Gdań-skiej i Pomorskiej. Raport z badań wykonanych w lipcu i sierpniu 1997 roku przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Casual effects of flood 1997 in the water environment of the Gulf of Gdansk and Gulf of Pomerania. Report on the studies carried out in July and August 1997 by the Institute of Meteorology and Water Management – Maritime Branch and Sea Fisheries Institute with the participation of the Center for Marine Biology and the Institute of Maritime and Tropical Medicine), Wydaw. MIR, Gdynia, 76 pp (in Polish, English summary).

Wylęga L., Andruszko W., 2010, Komunikat 1/W/10. Powódź na Opolszczyźnie w 2010 roku – jej wpływ na zakłady przemysłowe i jakość wód powierzchniowych (Communication 1/W/10. Flood in the Opole region in 2010 – its influence on industrial plants activity and surface water quality), WIOŚ w Opolu, Opole, 16 pp (in Polish).

Yang S-Q, Liu P-W, 2010, Strategy of water pollution prevention in Taihu Lake and its effects analysis, J. Great Lakes Res. 36(1): 150–158.

Limnological Review

The Journal of Polish Limnological Society

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 652 652 221
PDF Downloads 38 38 11