Analysis of the exposure of Polish lakes to flood risk

Open access

Abstract

Flooding constitutes one of the main natural hazards in Poland, which causes enormous social, economic and environmental losses. The main causes of the occurrence of floods include intensive rainfall, rapid melting of snow and ice cover, as well as strong gusts of wind from the sea. Based on the resilience theory (resistance, elasticity), which constitutes an efficient tool for the description of the social-ecological system capability or components thereof to mitigate the effects of dangerous events, as well as the capability of reconstructing and adapting the system to new conditions, the authors have analysed the exposure of Polish lakes to flood risks with a probability of occurrence Q0.2%, Q1% and Q10%. In order to determine the level of exposure of lakes to the risk of flooding by flood waters, studies were conducted using the flood hazard and flood risk maps which were developed under the Project entitled “IT System of the Country’s Protection against Extreme Hazards”. The result of the efforts of the group of authors is the determination of the number of lakes, which are located in the flood risk area Q0.2%, Q1% and Q10%, including division into risk level groups (low, moderate and high). The results presented in the paper may constitute a contribution to further, more detailed studies concerning assessment of the vulnerability of Polish lakes located in the flood prone area.

Bogdanowicz E., Marcinkowski M., Nadolna A., Nowicka B. (Polish ver. eds), 2013, Jeziora europejskie pod wpływem stresorow środowiskowych. Tom 1: Charakterystyka jezior i ich wspołczesnych wrażliwości (European lakes under environmental stressors. Vol. 1: Lakes characterisation and present vulnerabilities), IMGW, Warszawa, pp. 56 (in Polish).

Directive 2007/60/WE of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks, OJ L 288, 6.11.2007: 27-34.

Dumieński G., Michalik M., Pasiecznik-Dominiak A., Tiukało A., 2015, Analiza zagrożenia jezior Polski na niebezpieczeństwo powodzi 10-letniej (Threat analysis of Polish lakes to a 10-year flood), [in:] Wiśniewski R. (ed.), Ochrona i rekultywacja jezior (Protection and restoration of lakes), PZIiTS, Toruń: 31-40 (in Polish, English summary).

Dumieński G., Pasiecznik-Dominiak A., Tiukało A., 2015, Społeczno-ekonomiczna ocena zagrożenienia powodziowego gmin w Polsce (Social-economic assessment of Polish communities to flood threat), [in:] Kotowski A., Piekarska K., Kaźmierczak B. (eds), Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska. Tom 6. (Interdisciplinary issues in engineering and environmental protection. Vol. 6), Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław: 100-125 (in Polish, English summary).

Dz.U. 2013 poz. 104, Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Journal of Laws of the Republic of Poland - Ordinance of the Minister of the Environment, Minister of Transport, Construction and Maritime Economy, Minister of Administration and Digitisation and the Minister of the Interior dated 21st December 2012 concerning development of flood hazard maps and flood risk maps) (in Polish).

Gromek P., 2014, Aspekt społeczny analizy ryzyka ewakuacji ludności w obliczu klęski żywiołowej w Polsce (Social aspect of risk analysis during people’s evacuation face-to-face with natural disaster in Poland), Pr. Studia Geogr. 55: 43-53 (in Polish, English summary).

Holling C. S., 1973, Resilience and stability of ecological system, Annual Review of Ecological Systems 4: 1-23 (in English).

[RCB] Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Government Centre for Security), 2012, Zagrożenia okresowe występujące w Polsce (Periodic threats occurring in Poland), Wydział Analiz RCB, Warszwa: 3-5 (in Polish).

Strzelecka E., 2014, Budowanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Świadomość społeczna i możliwość zmian (Creating flood security. Public awareness and potential for change), Pr. Studia Geogr. 55: 151-161 (in Polish, English summary).

Tiukało A., Dumieński G., 2013, Zbiornik Niedow elementem systemu społeczno-ekologicznego (Niedow reservoir as an element of the social-ecological system), [in:] Wiśniewski R. (ed.), Ochrona i Rekultywacja Jezior (Protection and restoration of lakes), PZIiTS, Toruń: 199-213 (in Polish, English summary).

Tiukało A., Sadowska U., 2015, Metodologia przygotowania planow zarządzania ryzykiem powodziowym (Methodology of preparation of flood risk management plans), Prz. Komunal. 2: 52-58 (in Polish, English summary).

[UNISDR] The United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2007, Terminology. Retrieved from http://www.unisdr.org/we/inform/terminology [Accessed 2015 June 8].

Zwoździak J., 2015 Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (Flood risk management plans), Zesz. Komunal. 2(113): 43. (in Polish, English summary).

Limnological Review

The Journal of Polish Limnological Society

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 97 97 8
PDF Downloads 48 48 5