Influence of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance

Open access

Streszczenie

Podmínky aplikace vysoce legovaných austenitických ocelí lze rozdělit podle charakteru a mechanismu tvorby ochranné vrstvy, která brání jejich intenzivnější celkové korozi. Při vzniku ochranné, pasivační vrstvy mechanismem nízkoteplotní oxidace (tj. do teplot 200-300°C) mají oceli charakter materiálů korozivzdorných. Při vyšších aplikačních teplotách, kdy ochranná oxidická vrstva má charakter oxidu vysokoteplotního (při teplotách nad 300°C), slouží tyto oceli jako materiály žárovzdorné či žáropevné. Dosažení optimální korozní odolnosti v obou aplikačních oblastech závisí mj. na stavu povrchu, avšak odlišným způsobem. Rozhodující vlivy stavu povrchu jsou diskutovány v tomto článku.

1. Warzee, M.; Hennaut, J.; Maurice, M.; Sonnen, C.; Watty, J.; Berg, P.: Effect of Surface Treatment on the Corrosion of Stainless Steels in High Temperature Water and Steam. Journal of The Electrochemical Society 1965, 112, 670-674.

2. Bystrianský, J.; Gottwald, M.: „Pitting Corrosion of Austenitic Stainless Steels with Chemically Treated Surfaces“, 10TH ICMC, Madras, India, April 1988; Proceedings Vol.4, p.3107.

3. Bystrianský, J. Příčiny snížené korozní odolnosti korozivzdorných ocelí a slitin. Koroze a ochrana materiálů 2000, 44 (3), 57-61.

4. Steam. DECHEMA Corrosion Handbook - Revised and Extended 2nd Edition. Aut. / Edit.: Kreysa, G.; Schütze, M. DECHEMA COPYRIGHT DATE 2008. ELECTRONIC ISBN 978-1-60119-403-9. KNOVEL RELEASE DATE 2008-03-14.

5. Materials Science and Technology, Volume 10B, Nuclear Material, Part II, Edited by R.W.Cahn, P.Haasen, E.J. Kramer, Volume Editor: Brian R.T. Frost.

6. Lacombe P., Bavoux B.,Berenger G. : Stainless Steel., Les Editions de Physique Les Ulis, Paris 1993, 406-434.

7. Bystrianský,J. et al. Determination of conditions leading to localized corrosion initiation on UNS 32100 (AISI 321) stainless steels in nuclear power environments. Nuclear Engineering and Design 1995, 157, 123-136.

8. Vejvoda, S.; Bystrianský, J. Program DIALIFE _ KE; Blok - vysokoteplotní oxidace austenitických ocelí.

9. Aspden, J.D. et al. Some Aspects of Combined Oxygenated Treatment, Proceedings of VGB Conference, Mittwoch, 2001.

10. Kowaka, M. Metal Corrosion Damage and Protection Technology. Ch 5.3 Steam oxidation. Allerton Press, 1990

11. Ericsson, T. Stratifi ed oxide scale growth on two Cr-Ni steels oxidized in high-pressure steam at 800°C. Oxidation of Metals 1970, 2(2), 173-205.

12. Caplan, D. Effect of cold work on the oxidation of FeCr alloys in water vapour at 600°C. Corrosion Science 1966, 6 (11-12), 509-515.

13. Ruther, W.E. et al. Corrosion Behavior of Steels and Nickel Alloys in Superheated Steam. Corrosion 1966, 22(5), 147-155.

14. Viswanathan, R. et al. Boiler Materials for Ultra-Supercritical Coal Power Plants - Steamside Oxidation. Journal of Materials Engineering and Performance 2006, 5(3), 255-274.

15. Bystrianský, J. et al.: Vyhodnocení vlivu kyslíkového režimu na tvorbu oxidických vrstev na teplosměnných trubkách tlakového systému vybraných elektráren ČEZ,a.s., Zpráva VŠCHT Praha - Tediko Chomutov, evidenční číslo : 03- Z470-01/06-7/981, září 2003.

16. Bystrianský, J. et. al. Posouzení příčin nadměrného vzniku oxidů na vnitřním povrchu parovodů, Zpráva VŠCHT Praha vypracována pro objednavatele ČEZ,a.s. Elektrárna Mělník, v rámci smlouvy 01-8380-K/01235; leden 2002.

Koroze a ochrana materialu

The Journal of Association of Corrosion Engineers (Asociace korozních inženýru)

Journal Information


CiteScore 2018: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.164
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.286

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 180 125 10
PDF Downloads 54 39 1