Behavioural and Motivational Factors of Individual’s Behaviour in Emergency Situations

Open access

Abstract

In the presented research project we observed the influence of physical culture on the level of security culture, on personality, behavioural and axiological determinants of individual’s functioning in the context of physical activity under threatening conditions. We focused on testing of a group of people who were trained to act in the roles closely professionally related to security, including to hand-to-hand combat. It was assumed that their personality will develop in the direction of specific characteristics associated with security culture and display these characteristics. Considering this issue we took a securitological perspective focusing in particular on the first (of three: mental, organizational and material) dimension of security culture. In the research we referred the issue of personality and normative modifications of behaviour. We also touched on the subject of interpretation of people’s behaviour in the axiological categories which are essential for the full image of martial arts

[1] Czajkowski W., Type A Behavioral Pattern and Coronary Heart Disease: Theoretical and Methodological Dilemmas, [in:] Kliś M., Kossewska J., Czajkowski W., Studies on Communication and Stress, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagicznej, Kraków 2006.

[2] Rosenman R.H., Friedman M., Neurogenic factors in pathogenesis of coronary heart disease, “Medical Clinics of North America”, 1974, 58.

[3] Matthews K.A., Assessment issues in coronary-prone behavior, [in:] Biobehavioral basis of coronary heart disease, Dembroski T.M., Schmidt T.H. , Blümchen G. (ed.), Basel, Karger, New York 1983.

[4] Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.

[5] Czajkowski W., Piwowarski J., Administrowanie jakością życia, „IDO - Ruch dla kultury”, No 10., Rzeszów 2010.

[6] Ярочкин В. И., Ceкюритология - наука o безопасности жизнебеятельности, Ocь - 89, Mocква 2000.

[7] Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości. PWN, Warszawa 1994.

[8] Maciuszek J., Człowiek i problemy wychowania w koncepcji Abrahama Maslowa, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”, 1992, zeszyt 141, 9-24.

[9] Czajkowski W., Normatywne warunki nawiązania kontaktu w relacjach społecznych a poczucie bezpieczeństwa. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Security Forum Katowice, 06.11.2014, Katowice.

[10] Piwowarski J., Samodoskonalenie i bezpieczeństwo w samurajskim kodeksie Bushido, Collegium Columbinum, Kraków 2011.

[11] Psychologia. Podręcznik akademicki, Strelau J. (ed.), vol. II-III, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

[12] Ambroży T., Kultura fizyczna a bezpieczeństwo, [in:] „Zeszyt Naukowy Apeiron”, 2006, No 6, pp. 247-263.

[13] Uchnast Z., Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistycznoegzystencjalnej, [in:] Człowiek - pytanie otwarte, K. Popielski (ed.), Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1987.

[14] Cody M. E., Bushido: A Modern Adaptation of the Ancient Code of the Samurai, 1st Books Library, 2000.

[15] Zimbardo P., Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, PWN, Warszawa 2008.

[16] Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań 2012.

[17] Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

[18] P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, ACADEMICA Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2009.

[19] Węgrzecki A., O poznawaniu drugiego człowieka, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Monografie No 51, Kraków 1982.

[20] Nelson T.D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

[21] Piwowarski J., Siedem cnót Bushido, „Zeszyt Problemowy. Nauka - Praktyka - Refleksje”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 2011, No 5.

Journal Information

Target Group researchers in the fields of political and financial law

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 62 5
PDF Downloads 77 51 2