Designed and real hydraulic load of household wastewater treatment plants

Open access

Abstract

The paper presents the results of the analysis concerning the verification of the actual hydraulic load and the load of organic pollutants compared to the conditions designed for 4 household wastewater treatment plants. The researches were carried out in the annual period from May 2015 to April 2016. Based on the conducted analysis, it was found that objects act as underloaded hydraulically and the actual inflow of sewage to the analysed objects during the research period ranged from 7.3% to 32.7% in relation to the inflow assumed in the project. Furthermore, in the case of loading the treatment plant with the load of pollutants expressed as PE, it was fund that the actual PE values were lower than assumed in the project. Therefore, it is important that the sizes of the series of household sewage treatment plants were selected depending on the individual conditions of household, i.e. the number of inhabitants or the amount of consumed water.

Andraka D., Dzienis L. 2013. Modelowanie ryzyka w eksploatacji oczyszczalni ścieków [Modeling of risk in the operation of wastewater treatment plants]. Rocznik Ochrona Środowiska. Vol. 15 p. 1111–1125.

Bergel T. 2005. Objętość ścieków odprowadzanych z gospodarstw wiejskich do kanalizacji w zależności od struktury zużycia wody wodociągowej [The volume of sewage discharged from rural households to sewerage depending on the structure of water consumption]. PhD Thesis. AR w Krakowie. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji pp. 175.

Bergel T., Kaczor G. 2007. The volume of wastewater discharged from rural households to the sewer system in the light of tap water consumption structure. Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 16. No. 2A. P. II p. 109–112.

Bugajski P., Bergel T. 2009. Niedociążenia hydrauliczne przydomowych oczyszczalni ścieków [Underloading of hydraulic in domestic sewage treatment plant]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. No. 5 p. 147–154.

Bugajski P., Nowobilska-Majewska E., Kurek K. 2017. The variability of pollution load of organic, biogenic and chromium ions in wastewater inflow to the treatment plant in Nowy Targ. Journal of Water and Land Development. No. 35 p. 11–17. DOI 10.1515/jwld-2017-0063.

Chmielowski K. 2016. Zagadnienia prawne związane z POŚ – cz. I [Legal issues related to HTP – part I]. Przegląd Komunalny. Nr 2 p. 58–60.

Ćwiertnia R. 2004. Prawidłowy wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania wody – podstawa optymalnego zaprojektowania sieci wod.-kan. oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych [Correct unit water demand indicator – the basis for optimal design of the water and sewage network and water supply and sewage systems]. Forum Eksploatatora. Nr 2 p. 14–17.

Dias T.F., Kalbusch A., Henning E. 2018. Factors influencing water consumption in buildings in southern Brazil. Journal of Cleaner Production. No. 184 p. 160–167.

Guragai B., Hashimoto T., Oguma K., Takizawa S. 2018. Data logger-based measurement of household water consumption and micro-component analysis of an intermittent water supply system. Journal of Cleaner Production. No. 197 p. 1159–1168.

GUS 2017. Infrastruktura komunalna w 2016 roku [Municipal infrastructure in 2016]. Warszawa. Główny Urząd Statystyczny pp. 35.

Heidrich Z. 1998. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik. [Domestic treatment plants. Guide]. Warszawa. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa pp. 220.

Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B. 2016. Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów – część 1 [Construction and operation of domestic wastewater treatment plant under the relevant legislation – part 1]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2/II p. 501–516.

Jóźwiakowski K. 2017. Skuteczność usuwania związków biogennych w filtrach piaskowych z poziomym przepływem ścieków [Efficiency of biogenic compounds removal in a sand filters with horizontal flow]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 17. Z. 4 (60) p. 37–48.

Jóźwiakowski K., Mucha Z., Generowicz A., Baran S., Bielińska J., Wójcik W. 2015. The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development. Archives of Environmental Protection. Vol. 41. Iss. 3 p. 76–82.

Jóźwiakowski K., Podbrożna D., Kopczacka K., Jaguś M., Marzec M., Listosz A., Pochwatka P., Kowalczyk-Juśko A., Malik A. 2018. The state of water and wastewater management in the municipalities of the Roztocze National Park. Journal of Ecological Engineering. Vol. 19. Iss. 2 p. 255–262.

Kaczor G. 2011. Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych [Impact of spring snowmelt on inflows to the household sewage treatment plant]. Acta Scientiarum Polonorum (Formatio Circumiectus). Vol. 10. Iss. 2 p. 27–34.

Kaczor G. 2012. Wpływ wód infiltracyjnych i przypadkowych na funkcjonowanie małych systemów kanalizacyjnych [Effect of infiltration and inflow waters on the performance of small sewer systems]. Rozprawa Habilitacyjna. Nr 372. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Nr 495. ISSN 1899-3486 pp. 229.

Mester T., Szabó G., Bessenyei É., Karancsi G., Barkóczi N., Balla D. 2017. The effects of uninsulated sewage tanks on groundwater. A case study in an eastern Hungarian settlement. Journal of Water and Land Development. No. 33 p. 123–129. DOI 10.1515/jwld-2017-0027.

Młyński D., Chmielowski K., Młyńska A. 2017. Analiza zmienności ilościowej ścieków dopływających do wybranych oczyszczalni powiatu sanockiego [The analysis of the quantity variability of the sewage inflowing to the selected wastewater treatment plants of Sanok district]. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus. Vol. 16(1) p. 77–90.

Mucha J. 1994. Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż [Geostatistical methods in documenting deposits]. Skrypt. Kraków. AGH. Katedra Geologii Kopalnianej pp. 155.

Mucha Z., Mikosz J. 2009. Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju [Rational application of small wastewater treatment plants according to sustainability criteria]. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej. Nr 2 p. 92–100.

Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A. 2015. Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przykładzie obszarów wiejskich [Sustainable sewage management in rural areas]. Rocznik Ochrony. Nr 17 p. 585–602.

Pawełek J. 2016. Degree of development and functionality of the water supply and sewage systems in rural Poland. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy. Iss. 14(1) p. 141–149.

Pawęska K., Bawiec A., Włodek S., Smaga E. 2013. Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych gospodarstwach domowych [A preliminary analysis of the average consumption of cold water in single-family houshold]. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 1 p. 171–179.

PN-EN 1899-1:2002 – Jakość wody – Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) [Water quality – Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn) – Part 1].PN-EN 25814:1999. Jakości wody – Badania chemiczne – Substancje nieorganiczne [Water quality – Chemical research – Inorganic substances].

Wąsik E., Chmielowski K. 2017. Ammonia and indicator bacteria removal from domestic sewage in a vertical flow filter filled with plastic material. Ecological Engineering. Vol. 106. P.t. A p. 378–384.

Journal of Water and Land Development

The Journal of Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences, Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture and Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Journal Information


CiteScore 2018: 1.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.401
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.389

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 92 18
PDF Downloads 82 82 19