Economic assessment of the development opportunities of farms participating in agri-environmental programmes / Ekonomiczna analiza możliwości rozwoju gospodarstw rolnych uczestniczących w programach rolno-środowiskowych

Open access

Abstract

The study was conducted in 2007 with the inquiry method in 30 farms which specialised in livestock production based on own grasslands and participated in the Rural Development Programme in the years 2004-2006. The mean farm area was 19.69 ha (from 2.2 ha to182.0 ha) and farms were divided into 4 groups: 1-10; 10-20; 20-50 and >50 ha. The share of permanent grasslands was 53.8% on average. The crop structure was subject to the production of bulk feeds and feed grain (oats), cereal mixtures, triticale and barley. The mean share of cereals was 78.5 %, root crops - 9.4 % and legumes - 2.1 %. The highest livestock (cattle, pigs, horses, poultry) density (mean of 0.5 LU per ha of agricultural land) was in farms from the group of 20-50 ha. Both the farm investments in fixed assets and average direct costs of plant and animal production were low. The revenue from agricultural production was medium to low. The proportion of subsidies from the RDP was high (17%). Gross margin in farms was medium and low. Its value per 1 ha of agricultural land (AL) and per capita increased with the increase of farm surface area (except for a group of 20.1-50.0 ha). The effectiveness of fixed assets was high, its index ranged from 0.39 to 0.58 with a mean of 0.43. Only 23% of surveyed farms had a chance of further development.

BRODZIŃSKA K. 2009. Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku [Directions and perspectives of the development of agrienvironmental programme after the year 2013 in Poland]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 9. Z. 3 (27) p. 5-18.

FAPA 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych (według standardów Unii Europejskiej) [Methods of calculating gross margin and the principles of farm typology (according to the EU standards)]. Warszawa.

GAJDA J., ZALEWSKI W., LITWIŃCZUK Z. 1994. Wpływ żywienia pastwiskowego na efekty opasu bydła mięsnego różnych gospodarstw [The effect of grazing on the results of beef cattle fattening in various farms]. Roczniki Nauk Rolniczych. Ser. A 110 (3-4) p. 181-192.

HARKOT W., LIPIŃSKA H. 2008. Kierunki zmian w gospodarowaniu na trwałych użytkach zielonych Lubelszczyzny w aspekcie zmian pogłowia zwierząt w latach 1980-2006 [Changes in the permanent grassland management in the Lublin region in view of livestock changes in the years 1980-2006]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 8. Z. 2a (23) p. 33-43.

JANKOWSKA-HUFLEJT H. 2006. The function of permanent grasslands resources protection. Journal of Water and Land Development. No 10 p. 55-65.

JANKOWSKA-HUFLEJT H. 2012. Uwarunkowania zachowania trwałych użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem roli gospodarstw ekologicznych [Determinants of permanent grassland maintenance with particular consideration of organic farms]. Omówienie monotematycznego cyklu publikacji przygotowanych do przewodu habilitacyjnego. Maszynopis. Falenty. ITP pp. 39.

JANKOWSKA-HUFLEJT H., DOMAŃSKI J.P. 2008. Aktualne i możliwe kierunki wykorzystania trwałych użytków zielonych w Polsce [Actual and possible directions of the use of permanent grasslands in Poland]. Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie. T. 8. Z. 2b (24) p. 31-49.

JANKOWSKA-HUFLEJT H., PROKOPOWICZ J. 2011. Uwarunkowania i czynniki rozwoju produkcji w łąkarskich gospodarstwach ze szczególnym uwzględnieniem subwencji [Determinants and factors affecting the development of meadow farms with particular reference to subsidies]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 11. Z. 1 (33) p. 113-124.

MICKIEWICZ M., GOTKIEWICZ W., MICKIEWICZ B. 2010. Szanse i bariery wdrażania programu rolnośrodowiskowego na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego [Chances and barriers in the implementation of agrienvironmental programme - an example of Warmińsko- -Mazurskie Province]. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 10. Z. 1 (29) p. 99-108.

MRiRW, MŚ 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej [The Code of Good Agricultural Practices]. Wyd. 3. Warszawa. FAPA pp. 93.

SOSNOWSKI J., JODEŁKA J., JANKOWSKI K. 2006. Wykorzystanie środków płatniczych w ramach PROW w odniesieniu do trwałych użytków zielonych w powiecie siedleckim [Use of circulating medium within the RDP with reference to permanent grasslands in the Siedlce County]. Łąkarstwo w Polsce. Nr 9 p. 271-279.

Journal of Water and Land Development

The Journal of Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture of Polish Academy of Sciences and Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Journal Information


CiteScore 2017: 1.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.024

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 132 131 8
PDF Downloads 38 37 6