Application of sorption tests to estimate selected properties of alluvial soils in Żuławy Elbląskie

Open access

Application of sorption tests to estimate selected properties of alluvial soils in Żuławy Elbląskie

The specific surface area and hence the sorption or desorption moisture at constant water vapour pressure will increase with increasing content of humus and clay fraction in soils. Adopting such an assumption, preliminary experimental studies were performed to assess the possibility of using sorption/desorption tests to determine some features of alluvial soils from Żuławy such as cation exchange capacity CEC and the specific external surface area Se. Results of the sorption tests were compared with the analyses of the same soil properties determined with standard methods to evaluate the usefulness of the former. Preliminary studies showed a high similarity in the determination of CEC and Se with both methods. Confirmed usefulness of sorption/desorption methods for determination of the specific surface area of mineral soil particles and particularly for analyses of cation exchange capacity would bring a significant simplification of studies and a possibility of their dissemination due to the ease of such analyses. Determination of the specific surface area with the sorption and desorption method does not require sophisticated equipment and laborious and costly preliminary procedures. Dissemination of this method and recognition it as a reference one would, however, need further studies on various soil types.

BS - 1377, 1990. Method of test for soils for civil engineering. Part 3. Chemical and electro-chemical tests. London: 1-51

Dudkiewicz E. T., 1998. Fizykochemia powierzchni. Physical chemistry of surfaces. Warszawa, WNT: 1-242.

Gorączko A., 2007. Badanie przemieszczeń pionowych ekspansywnego podłoża w Bydgoszczy na przykładzie wybranych obiektów. (Analysis of vertical deformation of expansive soil of Bydgoszcz region on the example of some building damage). Doctoral thesis. Bydgoszcz, UTP: 1-139.

Nowak R., 2002. Statystyka dla fizyków. (Statistics for physicist). Warszawa. Wydaw. Szkol. PWN: 1-664.

Olchawa A., 1994. Określanie powierzchni właściwej gruntów iłowych na podstawie wilgotności desorpcyjnej. (Determination of surface area of clays from description water content). Wiadomości IMUZ, XVIII, 1: 107-118.

Olchawa A., 2003. Właściwości gruntowych kompozytów jako materiału do budowy obwałowań przeciwpowodziowych. (The properties of soil composites as a material for constructing flood embankments). Woda Środowisko Obszary Wiejskie. Rozprawy naukowe i monografie, 8: 1-110.

Piaskowski A. 1984. Właściwości sorpcyjne i powierzchnia właściwa polskich gruntów. Badania nad sorpcją błękitu metylenowego. (Sorption properties and surface area of Polish soils. Investigation on metyleblue adsorption). Archiwum Hydrotechniki, XXXI, 3: 297-314.

PN-88/BB-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. (Building soils. Laboratory tests.)

PN-ISO 13536, 2002. Jakość gleby. Oznaczanie potencjalnej pojemności wymiennej kationowej i kationów wymiennych z zastosowaniem zbuforowanego roztworu chlorku baru o pH = 8,1. (Soil quality. Determination of the potential cation exchange capacity and exchangeable cations using barium chloride solution buffered at pH = 8.1).

Sridharan A., Rao S. M., Murthy N. S., 1988. Liquid limit of kaolinitcs soils. Geotechnique, 38, 2: 191-198.

Stępkowska E., Wala D., 1977. Zastosowanie testu sorpcyjnego do oznaczania powierzchni właściwej i innych cech kaolinów. (Kaolin specific surface and other property determination by water sorption test). Archiwum Hydrotechniki, XXIV, 1: 65-80.

Terlikowski J., 2009. Gospodarka azotem na łące trwałej w warunkach mad próchnicznych na Żuławach Wiślanych. (Nitrogen management on permanent meadow in humus alluvial soils in the Żuławy region.) Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 538: 299-306.

Walczak R., 1984. Modelowanie badania zależności retencji wodnej od parametrów fazy stałej gleby. (Modeling stadies based on the parameters of the retention of solid phase of soils). Problemy Agrofizyki, 41: 1-72.

Uggla H., 1983. Gleboznawstwo rolnicze. (Soil Science). Wyd. IV. Warszawa, PWN: 1-557.

Journal of Water and Land Development

The Journal of Polish Academy of Sciences Committee on Agronomic Sciences, Section of Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture and Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Journal Information


CiteScore 2018: 1.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.401
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.389

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 67 3
PDF Downloads 56 40 7