Evaluation of the hydrological role of wetlands in the Włodawka River catchment (Polesie Lubelskie)

Open access

Evaluation of the hydrological role of wetlands in the Włodawka River catchment (Polesie Lubelskie)

The Włodawka River catchment of an area of 725 km2 covers the central and eastern part of the Łęczna-Włodawa Lake District. Evaluation of the role of hydrogenic areas in runoff creation was based on materials of the Department of Hydrography and the Institute of Meteorology and Water Management data. The analysis was conducted for selected catchments in which additional hydrometric measurements and water quality tests were done. Such parameters as: the share of hydrogenic surfaces in total catchment area, types of wetlands, their hypsometric location and position with reference to drainage streams were taken into consideration for evaluation. The degree of anthropogenic transformation of the marshland was expressed in terms of density and depth of the drainage ditches that dissect it. It was found that the drained gyttja of Krowie Bagno plays a considerable role in increasing the minimum discharge. Wetlands in the Włodawka River catchment influence the conditions of the runoff and water quality, which is noticeable, primarily, in the concentration of organic carbon, and of nitrogen and phosphorus compounds.

Borowiec J., 1990. Torfowiska regionu Lubelskiego. (Peatlands of the Lublin region). Pr. Wydz. Nauk Ziemi Nauk Górn. Monogr., 3. Warszawa, LTN, PWN: 348.

Churski Z., 1993. Zmiany hydrologiczne i przestrzenne obszarów podmokłych. W: Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. (Hydrological and spatial changes in peatlands. In: Transformations of water relations in Poland due to the natural and anthropogenic processes). Ed. I. Dynowska. Kraków, UJ: 206-210.

Dembek W., Oświt J., 1992. Rozpoznawanie warunków hydrologicznego zasilania siedlisk mokradłowych. W: Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. (Recognising hydrologic conditions of wetland recharge. In: Hydrogenic habitats). Bibl. Wiad. IMUZ, 79: 15-38.

Dembek W., Pawlaczyk P., Sienkiewicz J., Dzierża P., 2004. Obszary wodno-błotne w Polsce. (Wetlands in Poland). Ed. W. Dembek. Falenty, Wydaw. IMUZ: 76.

Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionych Polesia (Functioning of wetland ecosystems in protected areas of Podlasie), 1996. Ed. S. Radwan. Lublin, AR, PPN, PTH, Wydaw. UMCS: 152.

Ilnicki P., 2002. Torfowiska i torf. (Peatland and peat). Poznań, Wydaw. AR: 606.

Lipka K., 2000. Torfowiska w dorzeczu Wisły jako element środowiska przyrodniczego. (Peatlands in the Vistula drainage basin as an element of the natural environment). Zesz. Nauk. AR Krak. Pr. Habil., 255: 148.

Michalczyk Z., 1998. Stosunki wodne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W: Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Monografia przyrodnicza. (Water relations in Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. In: Łęczyńsko-Włodawskie lakes. Environmental monograph). Bibl. Monitor. Środ. Lublin, UMCS, PIOŚ: 55-71.

Michalczyk Z., Turczyński M., Dawidek J., 1999. Wody powierzchniowe. W: Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich ochrona. (Surface waters. In: Aquatic and terrestrial ecosystems of the Sobiborski Landscape Park and their protection). Ed. W. Wojciechowska. Lublin, Wydaw. KUL: 31-61.

Michalczyk Z., Głowacki S., 2008. The diversificaton of water outflow in Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. TEKA Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., Va. Lublin: 70-79.

Mięsiak-Wójcik K., 2009. Rola mokradła pojeziernego w zasilaniu rzeki (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). W: Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. (The role of lacustrine wetland in river recharge (Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland). In: Water resources and protection. Water and matter cycling in river catchments). Ed. R. Bogdanowicz J. Fac-Beneda. Gdańsk, Wydaw. FRUG: 177-184.

Paszczyk J., Turczyński M., 1996. Obszary hydrogeniczne Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W: Funkcjonowanie ekosystemów wodno-błotnych w obszarach chronionego Polesia. (Hydrogenic areas of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. In: Functioning of wetland ecosystems in protected areas of Podlasie). Ed. S. Radwan. Lublin, Wydaw. UMCS: 23-26.

Polesie Lubelskie (Lublin Polesie), 1963. Ed. T. Wilgat. Lublin, Wydaw. Lubelskie: 207.

Sposób J., Turczyński M., 2009. Przekształcenia obszarów bezodpływowych w zlewnie o wymuszonym obiegu wody - Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. W: Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych. (Transformation of undrained areas into catchments of imposed water circulation - Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland. In: Water resources and protection. Water and matter cycling in river catchments). Eds R. Bogdanowicz J. Fac-Beneda. Gdańsk, Wydaw. FRUG: 111-121.

Żurek S., 1987. Złoża torfowe Polski na tle stref torfowiskowych Europy (Peat deposits in Poland in relation to European peatland zones). Dokum. Geogr. IGiPZ PAN, 4: 84.

Journal of Water and Land Development

The Journal of Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture of Polish Academy of Sciences and Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Journal Information


CiteScore 2017: 1.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.024

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 141 141 5
PDF Downloads 41 41 3