Technical solutions for water damming structures in forest streams

Open access

Technical solutions for water damming structures in forest streams

Small dams are basic elements of water retention systems in agricultural landscape and in forest ecosystems. Despite small water raising and location across small streams, these constructions should conform to security regulations and be resistant to destructive effect of flowing water. Moreover, they shouldn't be a strange element to the natural landscape of the river valley or forest ecosystem. Attention is also focussed in this paper on providing unobstructed flow in natural and artificial streams and on the possibility of migration for aquatic organisms. Examples of dams that do not hamper fish migration are given.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bojarski A. Jeleński J. Jelonek M. Litewka T. Wyżga B. Zalewski J. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. (Principles of good practice in maintaining rivers and mountain streams) Warszawa Min. Srod.

 • Chang M. 2005. Forest hydrology. An introduction to water and forest. New York Wydaw. Taylor & Francis.

 • Ciepielowski A. Włodarczyk A. 2004. Budowle wodne na obszarach chronionych. (Water constructions in protected areas). Acta Sci. Polon. - Architekt. 3(1).

 • Fish passes - design dimensions and monitoring 2002. Rome FAO.

 • Jędryka E. 2006. Proekologiczne budowle wodne. Poradnik. (Environmental friendly water constructions). Falenty Wydaw. IMUZ.

 • Lubieniecki B. 2002. Przepławki i drożność rzek. (Fish ladders and the passableness of rivers). Olsztyn IRS.

 • łoś M. J. Żbikowski A. 1989. Rozwiαzania techniczne i środki stosowane dla ochrony środowiska w rejonie zbiorników wodnych. (Technical solutions and means used in environmental protection near water reservoirs). Melior. Rol. 2.

 • Mioduszewski W. 2006. Małe zbiorniki wodne. (Small water reservoirs). Falenty Wydaw. IMUZ.

 • Mioduszewski W. 2008. Mała retencja w lasach elementem kształtowania i ochrony zasobów wodnych. (Small water retention in forests as an element of management and protection of water resources). St. Mater. CEPL 18.

 • Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych (Biological processes in the protection and restoration of lowland dam reservoirs) 1995. Pr. zbior. Red. A. Zalewski. Bibl. Monitor. Środ. łódź PIOŚ.

 • Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków - praktyczny poradnik (Nature friendly management of rivers and brooks - practical guide) 2006. Red. M. Zalewski. Kraków Wydaw. Polska Zielona Sieć.

 • Szymczak T. 2007. Wyznaczanie obszarów szczególnie podatnych na występowanie odpływu bezpośredniego i spływu zanieczyszczeń obszarowych na przykładzie małej zlewni rolniczej w dorzeczu Liwca. (Estimating areas particularly susceptible to direct outflow and surface runoff - an example of small agricultural watershed in the Liwiec River catchment basin). Mater. Konf. Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju. Warszawa Monogr. WSEiZ.

 • Wiśniowolski W. 2002. Zmiany w składzie ichtiofauny jej biomasa oraz odłowy w wybranych zbiornikach zaporowych Polski. (Changes in the composition of ichthyofauna its biomass and catches in selected dam reservoirs in Poland). Arch. Pol. Fish. 2 suppl. 2.

 • Żbikowski A. Żelazo J. 1993. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. (Environmental protection in water engineering). Mater. Inf. Warszawa: MOŚZNiL.

 • Żelazo J. Popek Z. 2002. Podstawy renaturyzacji rzek. (Principles of river restoration). Warszawa Wydaw. SGGW.

Search
Journal information
Impact Factor
CiteScore 2018: 1.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.401
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.389

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 83 56 0
PDF Downloads 67 56 1