Landscape alteration in view of soil protection from water erosion - an example of the Mielnica watershed

Open access

Landscape alteration in view of soil protection from water erosion - an example of the Mielnica watershed

The paper pertains to landscape management in eroded areas. Erosion processes, especially water erosion of soils, change the existing landscapes and make them less attractive or even hostile to people. Such situation calls for protective actions e.g. an appropriate management of agricultural landscape to minimise negative consequences of such phenomena. The paper presents a concept of counter-erosion measures to be implemented in the Trzebnickie Hills and comments their effect on the landscape. The concept was applied to an agricultural watershed of the Mielnica River. Particular attention was paid to visual aspect of this landscape and to functioning of its elements. Changes in the landscape were visualised and set up with the present status of the watershed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Zagrożenia flory synantropijnej Dolnego Ślαska — problemy wymierania archeofitów. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Ślαska. (A risk to synanthropic flora in Lower Silesia - problems of archeophyte extinction. Endangered species of vascular flora in Lower Silesia). Red. Z. Kαcki. Wrocław UWroc. PTPP „pro Natura”: 151-164.

 • Atlas klimatyczny elementów i zjawisk atmosferycznych szkodliwych dla rolnictwa w Polsce 1987. (Atlas of climatic elements and atmospheric phenomena harmful for agriculture in Poland). Pr. zb. Red. Cz. Koźmiński B. Michalska T. Górski. Puławy Wydaw. IUNG: 63.

 • Atlas Ślαska Dolnego i Opolskiego 1997. (Atlas of Lower and Opole Silesia). Pr. zbior. Red. W. Pawlak. Wrocław UWroc.

 • Bac S. 1991. Ocena warunków agroklimatycznych do celów rolnictwa. (The assessment of agro-climatic conditions for agriculture). Acta Univ. Wratisl. Pr. Geogr. Ser. A Geogr. Fiz. 6: 5-17

 • Bac S. Koźmiński C. Rojek M. 1993. Agrometeorologia. (Agro-meteorology). Warszawa PWN: 252.

 • Bobrowicz G. Konieczny K. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebnica. (Natural valorisation of the Trzebnica commune). Wrocław PTPP „pro Natura”: 102.

 • Bogdanowski J. łuczyńska-Bruzda M. Nowak Z. 1981. Architektura krajobrazu. (Landscape architecture). Warszawa PWN: 246

 • Buraczyński J. 1990. Rozwój wαwozów na Roztoczu Gorajskim w ostatnim tysiαcleciu. (Development of ravines in Roztocze Gorajskie during the last millenium). Ann. UMCS 44/45 Sect. B: 95-104.

 • Cegla J. 1972. Sedymentacja lessów Polski. (Sedimentation of loess in Poland). Acta Univ. Wratisl. St. Geogr. 168: 71.

 • Jary Z. 1991. Profil utworów lessowych w Trzebnicy koło Wrocławia. W: Podstawowe profile lessów w Polsce. (Profile of loess formations in Trzebnica near Wrocław. In: Basic loess profiles in Poland). Pr. zbior. Red. H. Maruszczak. Lublin UMCS: 196-200.

 • Jary Z. Kida J. 2002. Erozja wαwozowa na obszarach lessowych południowo-zachodniej Polski. (Ravine erosion in loess areas of south-western Poland). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 487: 79-86.

 • Józefaciuk A. Józefaciuk Cz. 1996. Mechanizm i wskazówki metodyczne badania procesów erozji. (Mechanism and methodical guides to study erosion processes). Bibl. Monit. Środ. Warszawa Wydaw. PIOŚ: 148.

 • Karg J. Bernacki Z. 2008. Zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym. Problem erozji gleb w procesie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich. (Midfield woodlots in agricultural landscape. Problem of soil erosion in the process of structural changes of rural areas). St. Raporty IUNG-PIB 10 Puławy: 39-57

 • Kida J. 1996. Niektóre cechy rzeźby lessowej Opolszczyzny. (Some features of loess relief in Opole region). Acta Univ. Wratisl. 1808 A 8: 43-61.

 • Matuszkiewicz J. M. 2007. Zespoły leśne Polski. (Forest communities of Poland). Warszawa PWN: 358.

 • Mioduszewski W. 1995. Zasady projektowania budowy i eksploatacji małych zbiorników wodnych. Metodyczne podstawy rozwoju małej retencji. (Principles of designing construction and exploitation of small water reservoirs. Methodical bases for the development of small retention). Mater. Inf. 32. Falenty Wydaw. IMUZ: 104.

 • Mioduszewski W. 2003. Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Poradnik. (Small retention. Protection of water resources and natural environment. A handbook). Falenty Wydaw. IMUZ: 49.

 • Orłowski G. 2003. Waloryzacja zadrzewień śródpolnych fragmentu obszaru rolniczego równiny wrocławskiej. (Valorisation of midfield woodlots in a fragment of agricultural area of Wrocław Plain). Acta Sci. Polon. Silv. Colendarum Ratio Industr. Lignaria 2 (1): 47-58.

 • Pender K. Rybałtowska Z. 1995. Szata roślinna rezerwatu „Las bukowy w Skarszynie”. (Vegetation of the nature reserve „Beech Forest in Skarszyn”). Acta Univ. Wratisl. 1667: 79-99.

 • Puchniarski H. T. 2000. Krajowy program zwiększania lesistości. Poradnik od A do Z. Zalesienia porolne. (Country programme of increasing forest area. A guide from A to Z. Post-farming afforestation). Warszawa PWRiL: 43-46.

 • Rejman J. Turski R. Paluszek J. 1998. Spatial and temporal variations in erodolility od loess soil. Soil Tollage Res. 46: 61-68.

 • Rojek M. 1987. Rozkład czasowy i przestrzenny klimatycznych i rolniczo-klimatycznych bilansów wodnych na terenie Polski. (Spatial and temporal distribution of climatic and agro-climatic water balances in Poland). Zesz. Nauk. AR Wroc. Rozpr. 62: 67.

 • Szewrański Sz. Żmuda R. Krukowski M. Wawer R. 2006. Ocena obciαżeń antropogenicznych i koncepcja rewaloryzacji cieku w małej zlewni rolniczej. (The assessment of anthropogenic loads and the concept of stream restoration in a small agricultural watershed). Rocz. Gleb. 57 1/2: 192-199.

 • Wawer R. Nowocień E. Podolski B. Szewrański Sz. Żmuda R. 2008. Analiza sieci dróg rolniczych pod kαtem ochrony przed erozjα wodnα powierzchniowα. (Analysis of the network of farm roads in view of protection from surface water erosion). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 526: 257-263.

 • Węgorek T. 1997. Znaczenie zadrzewień w przeciwdziałaniu wodnej i wietrznej erozji gleby. W: Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski. (The importance of woodlots for counteracting water and aeolian erosion. In: The importance of woodlots in agricultural landscape and present problems of development under natural and economic conditions of Poland). Płock Urz. Woj.: 28-39.

 • Wiszniewski W. Chełchowski W. 1975. Charakterystyka klimatu i regionalizacja klimatologiczna Polski. (Climate characteristics and climatic regionalisation of Poland). Warszawa WKił: 37.

 • Ziemnicki S. 1968. Melioracje przeciwerozyjne. (Counter-erosion reclamations). Warszawa PWRiL: 189.

 • Żarska B. 2005. Ochrona krajobrazu. (Landscape protection). Warszawa Wydaw. SGGW: 252.

 • Żmuda R. 2006. Funkcjonowanie systemu transportu fluwialnego w malej zlewni zagrożonej erozjα wodnα gleb. (Functioning of the fluvial transport system in a small watershed threatened by water erosion of soils). Zesz. Nauk. AR Wroc. 544 Rozpr. 243: 165.

 • Żmuda R. Sasik J. Szewrański S. 2001. Próba oceny wpływu zmian użytkowania na wielkość denudacji odpływowej. (An attempt of evaluating the effect of land use changes on the outflow denudation). Folia Univ. Agricult. Stetin. 217 Agricult. 87: 239-242.

 • Żmuda R. Sasik J. Szewrański S. 2005. Analiza potrzeb zmian zagospodarowania przestrzennego Wzgórz Trzebnickich w aspekcie ochrony przed erozjα wodnα gleb. (An analysis of the needs of changing spatial management of the Trzebnickie Hills in view of protecting soils from water erosion) Acta Agrophys. 115 5(1): 229-237.

Search
Journal information
Impact Factor
CiteScore 2018: 1.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.401
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.389

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 103 67 4
PDF Downloads 63 49 2