Evaluation and prediction of silting in reservoir Cedzyna on the Lubrzanka River

Open access

Evaluation and prediction of silting in reservoir Cedzyna on the Lubrzanka River

Changes in capacity of water reservoir Cedzyna during its exploitation since 1972 till 2003 are presented in the paper. Analyses were based on cross sections of the reservoir's basin from before its fulfillment (1967) and those measured with the echo sounder Ceeducer in 2003. Silting of reservoir was predicted based on empirical methods. The volume of reservoir was found to decrease by 112.8 thousand m3 during 31 years of its exploitation and reservoir's life span was assessed at 685 years. An error analysis was additionally made of calculating the surface area of a cross section at varying number of sounding sites. It was found that there was no need to note too many coordinates and depths and for the Cedzyna reservoir the distance between measurement sites up to 16 m was sufficient.

Bartnik W., 1997. Warunki kształtujące charakter ruchu materiału dennego w rzekach i potokach górskich. (Factors affecting the movement of bottom material in mountain streams and rivers). Monogr. Kom. Gosp. Wod. PAN 13: 47-68.

Brański J., 1968. Charakterystyka transportu rumowiska unoszonego w rzekach polskich. (Characteristics of suspended load in Polish rivers). Gosp. Wod. nr 11: 415-418.

Brański J., 1975. Ocena denudacji dorzecza Wisły na podstawie wyników pomiarów rumowiska unoszonego. (Evaluation of denudation of the Vistula catchment basin based on measurements of suspended load). Prace IMGW nr 6: 6-58.

Brański J., Dąbkowski Sz.L., 1976. Uwagi o prognozowaniu zamulenia zbiorników wodnych na rzekach nizinnych. (Notes on forecasting the siltation of water reservoirs on lowland rivers). Arch. Hydrotech. t. 23 z. 3: 375-392.

Chaiński J., 2000. Instrukcja eksploatacji zbiornika wodnego Cedzyna. (Instruction of exploitation of Cedzyna reservoir). Kielce.

Dąbkowski Sz.L., 1974. Niektóre zagadnienia zamulania zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Włocławek na Wiśle. (Some problems of siltation of water reservoirs - a case study of Włocławek reservoir on the Vistula). Arch. Hydrotech. z. 1 t. 21: 12-29.

Dąbkowski Sz.L., 1989. Analiza oporów ruchu wody i kształtowania się Średnich głębokości strumieni w korytach rzek o dnie piaszczystym. (An analysis of water resistance and formation of mean depths in channels of sandy bottom rivers). Warszawa, Wydaw. SGGW-AR.

Dębski K., 1959. Próba oszacowania denudacji na obszarze Polski. (An attempt to assess denudation in Poland). Pr. St. Komit. Gosp. Wod. t. 2 cz. 1.

Gončarov V.N., 1962. Dinamika ruslovych potokov. Leningrad: 323-326.

Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski. (Regional geography of Poland). Warszawa, PWN.

Łajczak A., 1995. Studium nad zamulaniem wybranych zbiorników zaporowych w dorzeczu Wisły. (A study on siltation of selected dam reservoirs in the Vistula catchment basin). Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN z. 8.

Michalec B., 2001. Ocena stopnia zamulania małych zbiorników karpackich na tle natężenia transportu rumowiska unoszonego i wleczonego. (Evaluation of siltation of small Carpathian reservoirs against the transport of suspended and bed load - PhD thesis). Rozpr. dokt. Kraków, AR.

Mroczek J., Ratomski J., Wacławski M., 1997. Sedymentacja rumowiska w zbiorniku Tresna. (Sedimentation in Tresna reservoir). Monogr. Komit. Gosp. Wod. PAN 13. Warszawa: 31-45.

Reniger A., 1959. Zagadnienie erozji gleb w Polsce. (Soil erosion in Poland). Pr. Stud. Komit. Gosp. Wod. PAN z. 2 cz. 1.

Sideł G., 2005: Hydrologia obszaru województwa Świętokrzyskiego. (Hydrology of Świętokrzyskie Voivodship). http://fotowizjer.republika.pl/hydrologia.htm

Skibiński J., 1976. Próba ilościowej oceny intensywności transportu rumowiska wleczonego w rzekach Środkowej Polski. (An attempt of quantitative evaluation of bed load in rivers of middle Poland). Zesz. Nauk. SGGW-AR Rozpr. Nauk. 74.

Trampler T., 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. (Natural and forest regionalisation based on ecologic and physiographic features) Warszawa, PWRiL.

Wiśniewski B., 1969. Zamulanie zbiorników wodnych w Polsce oraz próba jego prognozy na podstawie intensywności denudacji. (Siltation of water reservoirs in Poland and an attempt of its forecasting based on the intensity of denudation) Arch. Hydrotech. z. 4 t. 16: 481-503.

Journal of Water and Land Development

The Journal of Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture of Polish Academy of Sciences and Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Journal Information


CiteScore 2017: 1.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.024

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 78 78 4
PDF Downloads 48 48 1