Extracurricular Education Diversity in Czech Nursery Schools

Open access

Abstract

This empirical study contributes towards a better understanding of the educational reality in kindergartens. It explores the after-school activities and interests of Czech nursery schools (NS) children. The topic focuses on the disharmony and subsequent fine-tuning of interests of both the family and the kindergarten, set against the background of parents’ requirements and the kindergarten’s reaction to them. The goal is to shed light on how kindergartens reflect parents’ requirements pertaining to their children’s extracurricular activities, the kindergarten’s perception and interpretation of this situation, and what sort of approach is used for implementation. The research and survey method used is content analysis. Fifteen kindergarten teacher thematic reports, 3,000-5,000 words each, and forty inspection reports, the results of Czech kindergarten inspections, were analyzed. The analytical techniques of Grounded Theory - open and axial coding - were used in the processing of the source materials. The results of the analysis set in a paradigm model depict the state of administration and relationships between variables, which determine after-school activities in kindergartens. It was demonstrated that kindergartens select various approaches when negotiating a solution to extracurricular activities. The educational reality then includes kindergartens that do organize after-school activities as well as those that do not. Kindergartens which do offer after-school activities, however, differ in the degree of acceptance of such programs in terms of need for child development and how they perceive the benefits of such an above-standard approach towards their customers.

Beck, U. (2004). Individualizovaná společnost. Praha: Mladá fronta.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2010). Česká základní školy. Vicepřípadová studie. Praha: Karolinum.

Dvořáková, H. (2010). Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. Antropowebzin, (6)2, 95–99.

Elizabeth, V. (2007). Another string to our bow: Participant writing as research method. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(1), Art. 31. Available at: http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/article/view/331/723

Greger, D. et al. (2016). Úskalí a sociální podmíněnost přechodu z mateřské školy do 1. třídy ZŠ. CLoSE. ÚVRV PedF UK Praha. Prezentace na konferenci Asociace předškolní výchovy, Praha, 2016.

Hofbauer, B. (2004). Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál.

Jak správně vybrat mateřskou školu (online). Available at: http://www.seznamskol.eu/clanky/jak-spravne-vybrat-materskou-skolku/

Kaldestad, O. H (2009). Společná vize školy – pomoc pro rozvoj školy, nebo prach v zásuvce psacího stolu? In Kaldestad, O. H., Pol, M., & Sedláček, M. (eds.) Vybrané otázky školského managementu. Brno: Masarykova univerzita, 53-62.

Kašparová, I. (2014). How to Educate Czech Children: Social Network as a Space of Parental Ethnotheories. Sofia, Bulgaria, SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings, pp. 85-92. Available at: https://is.muni.cz/repo/1197253/?so=ka

Kašparová, I. (2017). Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativitu - Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 53(1), 79-99.

Koťátková, S. (2014). Dítě a mateřská škola. Praha: Grada.

Lareau, A. (2003). Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Los Angeles: University of California Press.

Lipovetsky, J. (2008). Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualizmu. Praha: Prostor.

Matějů, P., & Straková, J. et al. (2006). Nerovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v ČR. Praha: Academia.

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.

Opravilová, E. (2013). Obrazy dětství a vzdělávání dětí. In Hejlová, H., Opravilová, E., Uhlířová, J., & Bravená, N. Nahlížení do světa dětí (pp. 7-40). Praha: UK v Praze.

Pávková, J. (2008). Pedagogika volného času. Praha: Portál.

Pena J. (2015). Kindergarten Choice: Four Things Every Parent Should Consider, Available at: http://www.charterschoolsusa.com/kindergarten-choice-four-things-every-parent-should-consider-2/

Reed, E. J. (2012). An Examination of the Educational Aspirations Parents Have for their Children. University of Iowa. Available at: https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3119&context=etd

RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). (2018). Available at: http://www.msmt.cz/file/45304/

Simonová, J. (2017). Charakteristiky dobré základní školy z pohledu rodičů. Pedagogická orientace, 27(1), 136-159. Available at: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/6743/pdf

Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání − postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71−91. Available at: https://doi.org/10.14712/23363177.2017.18

Stanovisko k poskytování nebo organizování placených kroužků v mateřských školách. ČŠI, 2016. Available at: https://www.csicr.cz/getattachment/5e47003f-10c7-4c2f-9a48-74a8b4e121ad

Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Ťethalová, M. (2010). Naše školky jsou nejlepší na světě. Informatorium 3/2010. Available at: http://www.msmt.cz/ministerstvo/informatorium-3-8-nase-skolky-jsou-nejlepsi-na-svete

Vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Available at: http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1

Vlasov, J., & Hujala, E. (2016). Cross-cultural interpretations of changes in early childhood education in the USA, Russia, and Finland. International Journal of Early Years Education, 24(3), 309−324. Available at: http://doi.org/10.1080/09669760.2016.1189812

Wiegerová, A., & Gavora, P. (2014). Proč se chci stát učitelkou v mateřské škole? Pohled kvalitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 24(4), 510-534. Available at: https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1873

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Available at: http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-vzdelavani-1

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu (2013). Praha: ČŠI. Available at: http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Publikace/Zprava-o-vysledcichvyzkumu-postoju-rodicu-zaku-5

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 137 35
PDF Downloads 52 52 16