Opportunities to Develop Intercultural Communicative Competence in Czech lower-secondary schools: Findings of the IRSE Video Study of German

Open access

Abstract

The empirical study deals with the topic of teaching intercultural communicative competence (ICC) in Czech lower-secondary German classes. The aim of the study is to investigate the quantity and quality of the opportunities to develop ICC, the proportion of activities aimed at developing the cognitive, affective, and behavioural component of ICC, the proportion of activities focused on Big-C Culture and small-c culture and culture-general and culture-specific topics. The introductory part and the following part of the study introduce its theoretical background, and terminology is then followed by the methodological part describing the sample (28 German lessons of 7 teachers videotaped in the 8th and 9th grades of Czech lower-secondary classes at seven schools in Jihomoravský region within the IRSE Video Study of German1 project), the way of processing the data (recording, transcription, coding), the research questions and a system of categories (a system for assessing teaching ICC), that was used for analyses of the videotaped lessons. The findings show that emphasis is put on the cognitive component of ICC, while the other components (behavioural and affective) stay at the background. These results are consistent with the results of the IRSE Video Study of English project (Zerzová, 2012), which has the potential of initiating discussion for both English and German language teaching methodologies.

Bennett, M. J. (1986). A Developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity. International Journal for Intercultural Relations, 10(2), 179–196.

Bennett, J. M., Bennett, M. J., & Allen, W. (2003). Developing intercultural competence in the language classroom. In D. L. Lange & R. M. Paige (Eds.), Culture as the core: Perspectives on culture in second language learning (pp. 237–270). Greenwich, CT: Information Age Publishing.

Bočánková, M. (2006). Interkulturní výzkumy na katedře anglického jazyka. Acta Oeconomica Pragensia, 14(4), 9–17. Available at: http://www.vse.cz/aop/pdf/95.pdf

Brebera, P., & Kostková, K. (2008). K možnostem zkoumání profesní kompetence učitele cizích jazyků v některých jejích doménách. In T. Janík (Ed.), Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu (pp. 51–64). Brno: Paido.

Buttjes, D. (1995). Landeskunde-Didaktik und landeskundliches Curriculum. In K.-R. Bausch, H. Christ, H.-J. Krumm (Eds.). Handbuch Fremdsprachenunterricht (pp. 142-149). Tübingen: Francke.

Byram, M., & Morgan, C. (1994). Teaching-and-Learning Language-and-Culture. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. Teachers’ College Record, 64(8), 723–733.

Doyle, W. (1983). Academic work. Review of Educational Research, 53(2), 159–199.

Dunnett, S. C., Dubin, F., & Lezberg, A. (1986). English language teaching from an intercultural perspective. In J. M. Valdes (Ed.), Culture bound: Bridging the Cultural Gap in Language Teaching (pp. 148–161). Cambridge: Cambridge University Press.

Fantini, A. E. (2006). Exploring and assessing intercultural competence. [Závěrečná zpráva výzkumného projektu]. Available at: http://www.experiment.org/documents/FinalGSIResearchReport12.06.pdf

Göbel, K. (2007). Qualität im interkulturellen Englischunterricht. Eine Videostudie. Münster: Waxmann Verlag.

Guilherme, M. (2002). Critical Citizens for an intercultural world. Foreign language education as cultural politics. Clevedon: Multilingual Matters.

Hammer, M.R. (2009). The Intercultural Development Inventory: An Approach for assessing and building intercultural competence. In M.A. Moodian (Ed.), Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations (pp. 203-108). Thousand Oaks, CA: Sage.

Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse, and students’ learning in second-grade arithmetic. American Educational Research Journal, 30(2), 393–425.

Hladík, J. (2010). Výzkum vztahu kognitivní a afektivní dimenze multikulturních kompetencí. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. ročníku celostátní konference ČAPV (pp. 355–361). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. [CD-ROM]

Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.

Huntington, S. P. (1996). The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: Simon & Schuster.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

Kelly, M., et al. (2002). The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe. A Report to the European Commision Directorate General for Education and Culture. Available at: http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/doc493_en.pdf

Kostková, K. (2010a). Teacher and Intercultural Communicative Competence as a challenge. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), New Pathways in the Professional Development of Teachers (pp. 232–240). Wien, Münster: LIT Verlag.

Kostková, K. (2010b). Intercultural Communicative Competence – its development and assessment. In Challenges in Foreign Language Education (pp. 59–65). Bratislava, Slovakia.

Kostková, K. (2012). Rozvoj interkulturní komunikační kompetence. Brno: MuniPress.

Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Kubeš, M., Kurnický, R., & Spillerová, D. (2004). Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada.

Langner, M., et al. (1990). ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 5, 60–61.

Lázár, I. (Ed.). (2003). Incorporating intercultural communicative competence in language teacher education. European Centre for Modern Languages: Council of Europe Publishing. Available at: http://www.ecml.at/documents/pub123bE2003_Lazar.pdf

Maňák, J. (2007). Kompetence ve struktuře kurikula. In D. Greger & V. Ježková (Eds.), Školní vzdělávání: zahraniční trendy a inspirace (pp. 87–101). Praha: Karolinum.

McDonnell, L. M. (1995). Opportunity to learn as a research concept and a policy instrument. Educational Evaluation and Policy Analysis, 17(3), 305–322.

Met, M. (1993). Teaching language and culture: A view from the schools. In J. E. Alatis (Ed.), Language, Communication and Social Meaning (s. 259–274). Washington: Georgetown University Press.

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T., & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Najvar, P., Najvarová, V., Soběslavská, V., Šebestová, S., Vlčková, K., & Zerzová, J. (2008). CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae, 2(1), 73–91.

Navrátil, P. (2002). Výzkum interetnických vztahů. Brno: Phare. Výzkumná zpráva.

Nünnig, V., & Nünnig, A. (2000). British Cultural Studies konkret. 10 Leitkonzepte für einen innovativen Kulturunterricht. Der Fremdsprachliche Unterricht English, 1, 6–9.

Pauldrach, A. (1990). Eine unendliche Geschichte. Anmerkungen zur Situation der Landeskunde in den 90er Jahren. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 6, 6–15. Ismaning: Max Hueber Verlag.

Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: MuniPress.

Píšová, M. (2005). Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií.

Průcha, J. (2001). Multikulturní výchova. Teorie - praxe – výzkum. Praha: ISV nakladatelství.

Průcha, J. (2006). Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro učitele. Praha: Triton.

Reid, E. (2014). Intercultural Aspects in Teaching English at Primary Schools. Peter Lang Edition.

Rimmele, R. (2002). Videograph. Multimedia-Player zur Kodierung von Videos. Kiel: IPN.

Seidel, T., Prenzel, M., Duit, R., & Lehrke, M. (Eds.). (2003). Technischer Bericht zur Videostudie „Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht”. Kiel: IPN.

Seletzky, M. (1996). A process-oriented and learner-centered approach to the teaching of ‘Landeskunde’ in the German-language classroom. In H. Christ and M. Legutke (Eds.). Fremde Texte Verstehen: Festschrift für Lothar Bredella zum 60. Geburtstag. Tübingen: G. Narr.

Sercu, L. (2002a). Autonomous learning and the acquisition of intercultural communicative competence: Some implications for course development. Language, Culture and Curriculum, 15(1), 61–74.

Sercu, L. (2002b). Implementing intercultural foreign language education. Belgian, Danish and British teachers’ professional self-concepts and teaching practices compared. Language Awareness, 16(3), 150–165.

Skalková, J. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada.

Souhrnné poznatky o podpoře a rozvoji výuky cizích jazyků v předškolním, základním a středním vzdělávání v období let 2006-2009. (2010). Praha: Česká školní inspekce. Available at: http://www.csicr.cz/cz/85027-podpora-arozvoj-vyuky-cizich-jazyku

Timm, J.-P. (Ed.). (1998). Englisch lernen und lehren: Didaktik des Englischunterrichts. Berlin: Cornelsen Verlag.

Tomalin, B., & Stempleski, S. (1993). Cultural awareness. Oxford: Oxford University Press.

Triandis, H. C. (1989). Intercultural education and training. In P. Funke (Ed.), Understanding the USA: A cross-cultural perspective (pp. 305–322). Tübingen: Narr Verlag.

Zerzová, J. (2012). Interkulturní komunikační kompetence a její rozvíjení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Brno: MuniPress. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6824-2014.

Zerzová, J. & Šebestová, S. (2014). Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace, 24(3), 394-422. doi:10.5817/PedOr2014-3-394.

Zerzová, J., Šamalová, M. & Karpetová, M. (2017). Kulturní aspekty angličtiny jako mezinárodního jazyka v učebnicích angličtiny. In M. Pešková & K. Kubíková. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 45-57.

Zerzová, J. (2017). Výzkum rozvoje interkulturní kompetence studentů anglického jazyka pomocí Intercultural Development Inventory®, version 3. Cizí jazyky, 60 (4), 3-12. Univerzita Karlova.

Zlatníček, P. (2014). Zjišťování kvality výuky cizího jazyka: Vývoj a aplikace nástroje pro posuzování míry zastoupení vybraných komponent a charakteristik kvality výuky. Disertační práce. Brno: Masarykova Universita.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 110 110 26
PDF Downloads 38 38 12