Continuous Improvement of the Teaching Process in Primary Education

Open access

Abstract

Continuous improvement of the teaching process requires teachers to constantly think, analyse and evaluate their own work and try to improve its quality. The paper deals with the introduction of quality management in the teaching process, since one way of improving the quality of education is to build a quality management system at primary schools, focusing exclusively on schools with Hungarian language of instruction. The paper includes the climate survey of the school class aiming at verifying the current state of the social climate of the class in the subject of Slovak language and Slovak literature. When teaching this subject at the primary level of education, attention has to be paid to the fact that pupils in the first year of primary school with Hungarian language of instruction come with different linguistic and speech competences.

Albert, A. (2002). Rozvoj kvality v škole. Bratislava: Metodické centrum.

Čáp, J. & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Doményová, A. & Halászová, A. (2014). Vybrané údaje z výskumu Štátneho pedagogického ústavu Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. In: Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia (pp. 114 - 137). Komárno: UJS.

Horváthová, K. (2010). Kontrola a hodnotenie v školskom manažmente. Bratislava: Wolters Kluwer.

Horváthová, K. (2011). Súčasné požiadavky na proces riadenia škôl a prípravu školských manažérov v Slovenskej republiky. In: Otázky koncepcie prípravy riadiacich zamestnancov škôl (pp. 9-47). Nitra: PF UKF Nitra.

Kalhous, Z. & Obst, O. (2002). Školní didaktika. Praha: Portál.

Porubská, G. (2000). Aktuálne problémy slovného hodnotenia na 2. stupni ZŠ. In: Slovné hodnotenie na druhom stupni základných škol (pp. 101-108). Nitra: UKF.

Prokypčáková, K., Malá, D. & Porubská, G. (2006). Celoživotné vzdelávanie ako cesta ku znalostnej spoločnosti (skúsenosti PF UKF v Nitre). Bratislava: Eruditio.

Prúcha, J. (1997). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Skutnabb-Kangas, T. (1995). Jazyk, národnosť a menšiny. Bratislava: Nadácia MRG - Slovakia.

Šenkár, P. (2016). Súradnice básnickej polyfónie Slovákov v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 146 146 6
PDF Downloads 61 61 5