The interrogative in contemporary Czech scientific texts

Open access

Abstract

The aim of this research on questions and interrogative sentences in theoretical scientific texts has been, alongside with an analysis of their function, to confirm their explicit (non)occurrence. In order to achieve the intended aim, the research was based on a textual corpus representing present-day Czech academic monological discourse, involving a strict selection of various genres and scientific contents. The corpus includes team and authorial monographs, which are thematically divided into five fields: technical sciences (1); sciences of inanimate nature (2); medical and biological sciences (3); humanities and social sciences (4); agricultural and biological-environmental sciences (5). Despite their low frequency, interrogative sentences regularly occur in theoretical discourse, mostly as ‘false’ questions, both yes/no and wh-question types. In humanities and social sciences thus in contemporary scientific discourse, questions and interrogative sentences are used to dynamise the emotional neutrality and rigidity of technical exposition, enhancing the textual interactivity, or activating the recipient. Therefore, the occurrence of explicitly formulated questions is rather sporadic and, as a stylistic or rhetorical tool, they are more frequently used employed in popular scientific style.

Flajšhans, M., Kocour, M. et al. (2013). Genetika a šlechtění ryb. 2. extended and amended edition. České Budějovice: University of Bohemia in České Budějovice. (3TEXT2)

Horníčková, K. & Šroněk, M. (Eds.). (2010). Umění české reformace. Praha: Academia, (4TEXT2)

Chlupáč, I., Brzobohatý, R., Kovanda, J., & Stráník, Z. (2011). Geologická minulost České republiky. 2nd expurgated edition. Praha: Academia. (2TEXT2)

Kolejka, J. (2013). Nauka o krajině: Geografický pohled a východiska. Praha: Academia. (5TEXT2)

Křížek, M., Somer, L., & Šolcová, A. (2009). Kouzlo čísel: Od velkých objevů k aplikacím. Praha: Academia. (1TEXT1)

Marek, V., Michal aj. (2011). Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu. Praha: Academia. (5TEXT1)

Pelant, I. & Valenta, J. (2010). Luminiscenční spektroskopie. II: Nanostruktury, elektroluminiscence, stimulovaná emise. Praha: Academia. (1TEXT2)

Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., & Setvák, M. (2007). Fyzika oblaků a srážek. Praha: Academia. (2TEXT1)

Sekanina, L. et al. (2009). Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům. Praha: Academia. (1TEXT3)

Tesař, V., Schuck, O. aj. (2006). Klinická nefrologie. Praha: Grada Publishing. (3TEXT1)

Vodička, K. & Cabada, L. (2011). Politický systém České republiky: Historie a současnost. 3rd updated and extended edition. Praha: Portál. (4TEXT1)

Vrška, T. et al. (2002). Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice. Praha: Academia. (5TEXT3)

Cvrček, V., Kováříková, D., Mácha, J., & Křen, M. (2011): LINK: korpus odborných lingvistických textů, verze 2 z 6. 5. 2011. [online]. Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Arts, Charles University. Accessible from: http://www.korpus.cz.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: Lidové noviny Publishing House.

Čechová, M. (2005). Proměny současných odborných komunikátů. Stylistyka XIV, 287-294.

Čermík, F. (2011). Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum.

Čmejrková, S., Daneš, F., & Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Praha: Leda.

Daneš, F. (Ed.). (1997). Jazyk vědy. In Český jazyk na přelomu tisíciletí, pp. 68-83. Praha: Academia.

Filipec, J. aj. (2014). Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. X. Amended and updated edition. Praha: Academia.

Filipec, J. & Čermák, F. (1985). Česká lexikologie. Praha: Academia.

Galtung, J. (1981). Structure, culture, and intellectual style: An essay comparing saxonic, teutonic, gallic and nipponic approaches. In Sociale Science Information, 20. 6. 1981, pp. 817-856.

Holton, G. (1999). Věda a antivěda. Praha: Academia.

Jelínek, M. (1955). Odborný styl. In Slovo a slovesnost. 16(1), 25-37.

Karlík, P., Nekula, M., & Pleskalová, J. (Eds.). (2002). Encyklopedický slovník češtiny. Brno: Lidové noviny.

Karlík, P., Nekula, M., & Rusínová, Z. (Eds.). (1996). Příruční mluvnice češtiny. 2. vyd., opr. Praha: Lidové Noviny Publishing House.

Kraus, J. aj. (1998, 2000). Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia.

Kraus, J. (1994). K současným vývojovým proměnám vědeckého a odborného vyjadřování. In Naše řeč. 77(1), 14-19.

Krčmová, M. (2008). Pojmovost jako konstituující faktor projevu. Funkční styl odborný. In Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E., Současná stylistika, pp 208-229. Praha: Lidové noviny publishing house.

Křen, M., Bartoň, T. et al. (2010). SYN2010: žánrově vyvážený korpus psané češtiny. [online]. Praha: Institute of the Czech National Corpus, Faculty of Arts, Charles University., 2010. Accessible from: http://www.korpus.cz.

Mareš, P. (2013). Podoby českého vědeckého stylu. In Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií, pp. 37-47. Praha: Univerzita Karlova.

Mistrík, J. (1997). Štylistika. Bratislava: SPN.

Tešitelová, M aj. (1983). Psaná a mluvená odborná čeština z kvantitativního hlediska (v rámci věcného stylu). Praha: ÚJČ ČSAV3.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 155 12
PDF Downloads 65 65 6