A Method of Parametric Evaluation of The Technical Object Reliability

Open access

A Method of Parametric Evaluation of The Technical Object Reliability

This work presents a practical and effective method to evaluate the reliability status of an object basing on the observation of changes in its functioning (automatics) and its technical condition (diagnostics). It has been observed that changes of the functioning condition potential could serve to determine the symptoms of transient (momentary) damages and the changes in the potential of the technical condition to determine the symptoms of parametric damages (non-total). Such an information, as it turns out, is sufficient to calculate reliability characteristics before dangerous catastrophic damages occur and to calculate reliability characteristics for every single object without having to deal with a numerous set of objects. The presented computer-aided method can be of a substantial practical importance in coordination of adjusting/control functions, diagnostics and reliability actions and thanks to that it can improve the level of organisation of a system operation.

Ashby R. W., Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa 1963

Bobrowski D., Modele i metody matematyczne w teorii niezawodności, WNT Warszawa 1985

Borowczyk H., Lindstedt P., Manerowski J.:Premises for a Practical Computer-Aided parametric Method of Evaluation of the Technical Object Reliability. Journal of KONES, Vol. 16 No 2, Warsaw 2009

Borowczyk H., Lindstedt P., Przesłanki sterowania procesem eksploatacji układu łożyskowania silnika turbinowego na podstawie kompleksowej informacji diagnostycznej. Diagnostyka 1 (45) 2008

Cempel C. Teoria i inżynieria systemów. WITE Radom 2006

Fidelis E., Firkowicz S., Grzesiak K., Kołodziejski J., Wiśniewski K. Matematyczne podstawy oceny niezawodności. PWN, Warszawa 1966

Jaźwiński J., Żurek J.: Wybrane problemy sterowania zapasami. WITE Radom 2007

Lerner A. J.: Zarys cybernetyki. WNT Warszawa 1971

Lewitowicz J., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych, T. 2. Wyd. ITWL Warszawa 2003

Lindstedt P.: The method of complex Worthiness Assessment of an Engineering Object in the process of its Use and Service. Solid State Phenomena, Vol. 141 (2009), pp. 45-52, Trans. Tech. Publications, Switzerland

Lindstedt P., Sudakowski T.: Method of Prediction of Reliability characteristics of Pumping Station on the base of Diagnostic Information. Journal of KONBiN, Vol. 11 No 2(5) 2008 pp. 202-222, Warsaw

Lindstedt P., Sudakowski T.: Possibilities of Assessment of Reliability of an Antropotechnical System. Journal of Vibroengineering, Vol 9, Issue 4, 2007, Vilnius

Manerowski J.: Identyfikacja modeli dynamiki ruchu sterowanych obiektów latających. Wyd. Naukowe ASKON, Warszawa 1999

Manerowski J.: jerzy.manerowski@itwl.pl

Oprzędkiewicz J., Stolarski B.: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów. PWN, Warszawa 2000

Poradnik Inżynieria niezawodności pod redakcją Migdalskiego J. ATR Bydgoszcz, ZETOM Warszawa 1992

PN-87/N-04030

Sotskow B. S.: Niezawodność elementów i urządzeń automatyki. WNT Warszawa 1973

Tomaszek H., Żurek J., Jasztal. H.: Prognozowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu lotów statków powietrznych. Wyd. Nauk. ITE-PIB Warszawa 2008

Wiener N.: Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie. PWN Warszawa 1971

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 76 76 11
PDF Downloads 26 26 5