Controlling the Operation Process of the Unmanned Aerial System

Open access

Abstract

The development of unmanned aerial systems (UAS) encountered the problem of controlling the process of technical operation. The literature that is available to the authors lacks credible information concerning the principles of specifying the strategy and control of the process of UAS operation. Hence, it is necessary to recognise and interpret the basic UAS operation features. The purpose of the publication is to present the properties of the UAS as an object of operation and the mutual relation of the technical operation process with the UAS’ technical condition alteration process. We present the results of analyses in terms of functionality and the UAS’ utility potential. The publication pays special attention to the properties of the UAS as an object of operation. The paper includes the analysis of the UAS operation principles and the specification of the advantage and disadvantage of those principles, i.e. using a non-repairable UAS until damaged, using a repairable UAS until damaged, periodical technical servicing, continuous diagnostic operation. The proposals for the control models in the UAS operation system have also been included.

[1] Bloom Neil B. Reliability Centered Maintenance (RCM). Implementation made simple. McGraw-Hill, 2005.

[2] Bengtsson M., Olsson E., Funk P, Jackson M. Technical Design of Condition Based Maintenance System. Maintenance and Reliability Conference 2004.

[3] Czaplicki J. M. Terotechnology vs. Exploatation Theory. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, nr 2 (154), 2008.

[4] Danielecki S. Eksploatacja samolotów [Aircraft operation]. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.

[5] Dawnarowicz O. Teoretyczne podstawy eksploatacji obiektów technicznych [Theoretical bases for technical object operation]. Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1993.

[6] Domańska J., Domański A., Augustyn D.R., Klamka J. A RED modified weighted moving average for soft real-time application. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 24 (3), pp. 697-707, 2014.

[7] Gasiński L. Problemy jakości w eksploatacji maszyn i urządzeń [Quality issues in exploiting machinery and devices]. Problemy Eksploatacji, Z.4, 1997.

[8] Grabski F., Jaźwiński J. Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodności, bezpieczeństwa i logistyki [Functions with random arguments in notions of reliability, safety and logistics]. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2009.

[9] Jurlewicz T., Skoczylas Z. Algebra liniowa 2: definicje, twierdzenia, wzory [Linear algebra 2: definitions, theorems, formulae]. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005.

[10] Landowski B., Woropay M. Symulacja procesu eksploatacji obiektów technicznych poddanych obsłudze profilaktycznej [Simulation of the operation of technical objects subjected to preventive servicing]. XXXI Szkoła Niezawodności, Szczyrk 2003.

[11] Legutko S. Eksploatacja maszyn [Machinery operation]. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

[12] Lewitowicz J. Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Tom 3. Systemy eksploatacji statków powietrznych [Basics of aircraft operation. Volume 3. Aircraft operation systems]. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006.

[13] Niziński S., Żółtowski B. Zarządzanie eksploatacją obiektów technicznych [Technical facilities operation management]. Wydawnictwo MARKAR, Zielonka 2002.

[14] Pursell L., Trimble S. Y. Gram-Schmidt Orthogonalization by Gauss Elimination. The American Mathematical Monthly. Vol. 98 (6), pp. 544-549, 2017.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 75 75 10
PDF Downloads 76 76 9