The Application of Probability Elements in Optimizing Supply of Spare Parts and Components in Aviation

Open access

Abstract

The paper undertakes the problem of managing exploitation support of aviation equipment in terms of spare parts and subassemblies taking into account variable conditions, resulting from different intensity of aircraft and helicopter operation. It covers the practical aspects of planning stocks of material resources in connection with the applicable operating systems and failure of aircraft at the airbase level. By using statistical elements and probabilistic models it indicates the possibility of increasing the availability of parts and aircraft components, which in the long run will make a positive impact on the level of equipment technical efficiency. The article points to the need to minimize the expenditure involved and to avoid redundant, useless aircraft spare parts and components. Therefore, it is aimed at increasing the efficiency of material management, improving safety and developing exploitation systems in terms of technical reliability.

[1] Cieciura M., Zacharski J.: Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym, Warszawa 2007

[2] Grondys K.: Klasyfikacja zapasu części zamiennych, Logistyka 5/2013, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2013.

[3] Instrukcja służby inżynieryjno – lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych RP, Bydgoszcz 2017,

[4] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak St. (red): Logistyka, Poznań 2009.

[5] Krawczyk St.: Logistyka. Teoria i praktyka, t1, t2, Warszawa 2011.

[6] Krzyżaniak St.: Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Poznań 2005.

[7] Macha E.: Niezawodność maszyn, Politechnika Opolska, skrypt nr 237, Opole 2001.

[8] Majewski J.: Informatyka dla logistyki, Poznań 2008

[9] Mączyński W. Zarządzanie częściami zamiennymi, Inżynieria i utrzymanie ruchu 1/2013.

[10] Mesjasz-Lech A.: Wybrane problemy zastosowania metod statystycznych w analizie popytu w przedsiębiorstwie, Logistyka 5/2011.

[11] Sarjusz – Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Warszawa 2000.

[12] Zbroja T.: Zarządzanie produkcją i usługami, www.ioz.pwr.wroc.pl.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 69 69 12
PDF Downloads 54 54 6