Method of Formulating the Required Number of Vehicles for Delivery Aircrafts in Aviation Fuel

Open access

Abstract

An important part of the air base logistic system is the supply sub-system. In military operations the main delivery can be focused on munitions and aviation fuel. Effective management of the supply stream and the reliability of vehicles in the air base logistic system affect the quality of operations, which can be measured by on time provisions, economic factors and the reliability of vehicles. At present the number of tankers in the air base logistic system is based on experiences.

[1] Bobrowski D., Modele i metody matematyczne teorii niezawodności, WNT, Warszawa 1985.

[2] Decewicz A. Probabilistyczne modele badań operacyjnych, SGH, Warszawa 2011.

[3] Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, 1967.

[4] Gniedenko B.W., Bielajew J. K., Sołowiew A.D., Metody matematyczne w teorii niezawodności, WNT, Warszawa 1968.

[5] Ziółkowski J., Method of formulating the required number of tankers for delivery aircrafts in aviation fuel, Zagadnienia eksploatacji maszyn 3(163) vol.45/2010, PAN, Institute for Sustainable Technologies - Radom, ISSN 0137-5474, s.75-87.

[6] Ziółkowski J., Analiza systemu logistycznego bazy lotniczej w aspekcie gotowości, rozprawa doktorska, ITWL, Warszawa 2004.

[7] Żurek J., Ziółkowski J. Metoda obliczania niezbędnej liczby cystern w systemie logistycznym bazy lotniczej. Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej nr 3/2006, Kraków 2006, s. 246-253

[8] Żurek J., Bagiński A., Problems of safety in aviation, Problemy bezpieczeństwa w lotnictwie, Journal of Conbin, nr 3(6)/2008, s. 5-24.

[9] Żurek J., Modelowanie niezawodności nadążnych systemów bezpieczeństwa, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2010.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 47 47 7
PDF Downloads 40 40 2