Thermal Resistance of Airfield Concrete Pavements and Consequences for the Maintenance Thereof

Open access

Abstract

The project presents the approximate method to specify temperature changes which may cause and intensify the pavement slabs destruction. Criteria of thermal concrete resistance in case of pavement structure were specified. Defining the acoustics performance, the degree of changes occurred in surface layer and changes in basic mechanical parameters as criteria of pavement thermal condition were suggested. The process of cement concrete damage in case of pavement structure, as a result of combined temperature changes and vehicle traffic was also discussed. Criteria of fragile damage of concrete slab and allowable stress of concrete layer in case of pavement structure were described. Types of heat flow within the pavement were discussed and associated with the occurred damages. The destruction process of concrete pavements under the influence of temperature was presented. The publication contains the proposal of reducing the effects of the aforementioned factors on the range of the occurred stress. The analysis does not include the complex issue of thermal stress within concrete pavement, caused by hot exhaust gas stream.

[1] Nita P.: Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i Wymiarowanie Konstrukcyjne. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa, 2005.

[2] Nita P.: Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008.

[3] Staniszewski B.: Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1980.

[4] NO-17-A204:2015 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie lotniskowe z betonu cementowego. Wymagania i metody badań.

[5] Graczyk M.: Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych. Praca habilitacyjna, Politechnika Warszawska, 2013.

[6] Linek M.: Beton nawierzchniowy o podwyższonych parametrach fizycznych i mechanicznych na działanie wymuszonych obciążeń temperatury. Praca doktorska, Politechnika Świętokrzyska, 2013.

[7] Marszałek J.: Budowa lotnisk cz. II. Obliczenia nawierzchni. Skrypt Wojskowej Akademii Technicznej, 1984.

[8] Trigoni B. E.: Struinnaja erozja aerodromow. Transport. Moskwa, 1981.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 54 54 6
PDF Downloads 44 44 3