A System Approach for Optimizing of Parameters of the Proposed Maritime Container Port in Świnoujście

Open access

Abstract

The article presents specially developed methods for optimizing of parameters of the proposed maritime container port in Świnoujście with planned transshipment capacity of 1.5-million TEU intended for handling container vessels up to 400m length. The methods have been developed based on a system approach for the proposed maritime waterways.

[1] Brinkmann B. (2011): Operations systems of container terminals: a compendious overview. Handbook of terminal planning. Springer New York, 2011, pp. 25-39.

[2] Docelowa zabudowa portu zewnętrznego w Świnoujściu – analiza nawigacyjna. Praca naukowo-badawcza pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin (2011).

[3] Gucma S., Kotowska I., Ślączka W. (2016): „Wybór lokalizacji terminalu kontenerowego w Świnoujściu”, Inżynieria morska i geotechnika, Nr 6/2016; ISSN 0867-4299, str. 366-377.

[4] Gucma S. i inni (2015): „Morskie drogi wodne. Projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu”. Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2015, stron 551, ISBN 978-83-60584-51-4.

[5] Gucma S., Ślączka W., Zalewski P. (2013): Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, stron 96, ISBN 978-83-89901-82-8.

[6] Koncepcja obsługi kontenerowców w Porcie Szczecin i Świnoujście w aspekcie realizacji celów strategii rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do roku 2027: (Część I: Analiza nawigacyjna Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym Świnoujście i wybór optymalnej lokalizacji. − wykonawca AMSz). (Część II: Analiza techniczno-eksploatacyjna Terminalu Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym Świnoujście. − wykonawca BIMOR). Praca naukowo-badawcza pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Ernst & Young. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin (2015).

[7] Projekt systemów zapewniających bezpieczną nawigację i obsługę statków LNG na podejściu i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Praca naukowo-badawcza pod kierunkiem S. Gucmy, zlecona przez Urząd Morski w Szczecinie. Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin (2012).

[8] SANDIA (2004): Guidance on Risk Analysis and Safety Implications of a Large Liquefied Natural Gas (LNG) Spill Over Water.

[9] Wstępne oszacowanie parametrów technicznych północnego toru podejściowego do portu w Świnoujściu wraz z szacunkową kalkulacją kosztów. Praca naukowo – badawcza pod kierunkiem W. Ślączki zlecona przez ZPSS. Akademia Morska w Szczecinie (2015).

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 76 72 6
PDF Downloads 47 46 3