Reliability analysis of high-speed tracked vehicles in the polish army

Open access

Abstract

The Polish Armed Forces use tracked vehicles that serve as a core element of the ground combat forces. These vehicles are capable of fighting in all kinds of terrain conditions, in any season of the year. Combat missions are often fought in areas where even no dirt roads are available. The present paper assesses the reliability of tracked vehicles in the context of their irregular operation, as well as service- and maintenance-related vulnerability.

[1] Dryhusz A. and Kowalski K., „System utrzymania szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych - potrzeba modyfikacji,” Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław, WSOWL, 2010, pp. 71-83.

[2] IWsp SZ Służby Techniczne, „Instrukcja Zarządzania Eksploatacją Uzbroejnia i Sprzetu Wojskowego w SZ RP Zasady Ogólne,” DD/4.22.13, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2013.

[3] IWsp SZ Służby Techniczne, „Katalog norm eksploatacji techniki lądowej,” DU-4.22.13.1, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2014.

[4] IWsp SZ Służby Techniczne, „Przepisy o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo-samochodowej,” DD/4.22.2, Bydgoszcz, IWsp SZ, 2014.

[5] Kończak J., Polak K. and Radzikowska B., „Ewidencjonowanie zdarzeń eksploatacyjnych sprzętu czołgowo-samochodowego w czasie pokoju, spojrzenie w przyszłość,” Sulejówek, Belstudio, 2013.

[6] Kruk Z., „Wykorzystanie modeli Markowa w badaniu funkcji przejścia przy skokowej zmianie intensywności pracy samochodów,” Warsaw, OW PW, 2001, pp. 119-126.

[7] Szpytko J. and Kocerba A., „Gotowość jako wskaźnik niezawodności eksploatacyjnej,” Metody utrzymania gotowości systemów, Szczyrk, 2008.

[8] Tomaszek H. and Żurek J., „Zarys metody budowy wskaźników do prognoy efektywności eksploatacji systemu na przykładzie techniki lotniczej,” Metody utrzymania gotowości systemów, Szczyrk, 2008.

[9] Wojtaniuk J., „Określanie wartości maszyn do robót ziemnych,” Warsaw, 2011.

[10] Żyluk J. and Lewitowicz A., „Podstawy eksploatacji statków powietrznych,” Warsaw, ITWL, 2009.

[11] Żółtowski B. and Niziński S., „Modelowanie procesów eksploatacji,” Radom, WNITE-PIB, 2010.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 96 96 5
PDF Downloads 47 47 7