Location of an LNG Terminal on the Polish Coast — Optimal Solution

Open access

Location of an LNG Terminal on the Polish Coast — Optimal Solution

This article, using a comparative method, estimates navigational and economic risks concerning shipping routes and associated two variants of the terminal location on the Polish coast. The estimated risks specifically refer to LNG tanker passages to and from the planned terminal. The location variants were compared and the optimal solution was indicated.

Gucma S.: Inżynieria ruchu morskiego. Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001.

Raport roczny z realizacji projektu rozwojowego (za 2007 r.) pt.: Opracowanie najbardziej efektywnego rozwiązania budowy morskiego terminalu rozładunkowego gazu płynnego LNG w Polsce. Określenie optymalnych parametrów terminalu i dróg wodnych prowadzących do niego oraz warunków jego bezpiecznej eksploatacji". AM, Szczecin 2007.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 64 64 3
PDF Downloads 31 31 2