Genetic algorithm method for solving the optimal allocation of response resources problem on the example of polish zone of the Baltic Sea / Metoda algorytmów genetycznych do rozwiązywania problemów optymalnej alokacji środków do zwalczania rozlewów olejowych na przykładzie polskiej strefy Morza Bałtyckiego

Open access

Abstract

The paper presents research related to optimal allocation of response vessels. Research belong to the logistical problem, location-allocation type (LA). Research is focused on vessels belongs to polish Search and Rescue. For the optimal allocation of resources used two-stages method wherein the first stage, using genetic optimization methods and consist in such allocation of response vessels to minimize costs of the spill at sea. In the second stage uses an accurate simulation model of oil spill combat action to verify the solutions obtained by genetic algorithm method.

[1] Church, R., ReVelle, C., 1974. The maximal covering location problem. Pap. Reg. Sci. 32, 101-118.

[2] Iakovou, E., Ip, C.M., Douligeris, C., Korde, A., 1996. Optimal location and capacity of emergency cleanup equipment for oil spill response. Eur. J. Oper. Res. 72-80.

[3] Jarosław Arabas, 2001. Wykłady z algorytmów ewolucyjnych Arabas Jarosław, I. ed. Wydawnictwa Naukowo_techniczne, Warszawa.

[4] Kosakowska, J., Malicki, P., 2009. Badania operacyjne- programowanie liniowe. Materiały dydaktyczne dla studentów matemetyki.

[5] Michalewicz, Z., 1996. Agorytmy genetyczne+struktury danych=programy ewolucyjne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

[6] Przywarty, M., 2012. Stochastyczny Model Oceny Bezpieczeństwa Nawigacyjnego na Akwenach Otwartych. Szczecin.

[7] Psaraftis, H.N., Ziogas, B.O., 1985. Tactical decision Algorithm for the optimal dispatching of oil spill cleanup equipment. Manag. Sci. 31.

[8] Rabbani, M., Yousefnejad, H., 2013. A novel approach for solving a capacitated location allocation problem. Int. J. Ind. Eng. Comput. 4, 203-214.

[9] Transas, 2008a. PISCES II potential Incidents, Control and Evaluation System.

[10] Transas, 2008b. PISCESII Ver. 2.93. User Manual.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 127 125 10
PDF Downloads 70 70 5