Evaluation of diagnostic thresholds dependability for tribologic signals received in the environment disturbed by vibroacoustic and functional signals

Open access

Abstract

Determination of dependable diagnostic thresholds for tribologic signals received e.g. from antifriction bearings (in particular for insufficient number of measurements, only 4÷5) is a really difficult task due to complexity of working environment where such bearings are operated. Typical working environment for such objects must take account for operation time under various working conditions and accompanying (and disturbing) signals, e.g. vibroacoustic ones. The sought assessment of the relationship between diagnostic signals and environmental noise can be determined from convolution of both diagnostic and environments signals that make up the complete set of received information. The convolution of these two series of signals can be obtained from an algorithm based on the Cauchy product. Then one has to find the coherence factor and the square of amplitude gain for the set of diagnostic signals with reference to various sets of signals received from environment, which makes it possible to evaluate cohesion of the investigated series of signals, thus their suitability to determine diagnostic threshold for tribologic signals intended for the analysis.

[1] Bendat J. S., Piersol A. G.: Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych, PWN, Warszawa 1968.

[2] Borowczyk H.: Model kompleksowego systemu diagnostycznego płatowca i zespołu napędowego statku powietrznego, V Międzynarodowa Konferencja AIRDIAG’97, Wyd. ITWL, Warszawa 1997.

[3] Bracewell R.: Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania, WNT, Warszawa 1968.

[4] Deliś M., Diagnosis of aircraft engines tribological systems with the ferrography method, Journal of KONBiN, 2011, Nr 1, s. 67-74.

[5] Franks L.E., Teoria sygnałów, WNT, Warszawa 1975.

[6] de Larminat P., Thomas Y.: Automatyka: układy liniowe; Sygnały i układy. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techn., 1983.

[7] Lindstedt P.: Statistical Diagnostic Thresholds of Rolling Bearings with Correlation of the Bearings Signal and its Environment Based on Cauchy Product; Solid State Phenomena, 2013, Trans-Tech Publications, Durnten-Zurich, pp. 111-116.

[8] Lindstedt, P., Sudakowski, T., The Method of Assessment of Suitability of the Bearing System Based on Parameters of Technical and Adjustment State, Solid State Phenomena, 2013, Trans-Tech Publications, Durnten-Zurich, pp. 73-78.

[9] Lindstedt P., Zboiński M., Deliś M., Spychała J., Kowalski M.: Korelacyjnowidmowa metoda diagnozowania układów łożyskowania z wykorzystaniem sygnałów zużyciowych w procesie eksploatacji napędów turbinowych. Prace naukowe ITWL, No 34 Warszawa, 2014.

[10] Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki, PWN, Warszawa 2003.

[11] Osiowski J.: Zarys rachunku operatorowego, WNT, Warszawa 1981.

[12] Sołodnikow W.W., Dynamika statyczna liniowanych układów sterownia automatycznego, WNT, Warszawa 1964.

[13] Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów, WKŁ, Warszawa 2000.

[14] Zboiński M., Lindstedt P., Kotlarz I.: Stałe i aktualizowane statystyczne tribologiczne progi diagnostyczne i ich znaczenie w procesie bieżącej oceny stanu technicznego układu łożyskowania silnika lotniczego, Journal of KONBIN 1(17) 2011, Warszawa 2011.

[15] Zboiński, M., Lindstedt, P., Deliś, M., Opportunities of evaluation diagnostic test results of roller bearings from signals correlation of bearing and its environment, Journal of KONBIN Vol. 2 (22), pp. 109-118, Warszawa 2012.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 76 76 8
PDF Downloads 24 24 1