Qualitative analysis of maintenance and services carried out in a repair plant on the example of a multi-purpose aircraft

Open access

Abstract

The article presents revealed failures and damages of the multi-task aircraft (ACFT) reported by users to the service organization, aimed at assessing and removing them. In the course of the analysis process, damages and malfunctions were grouped, depending on aviation specialities. A review was conducted that targeted occurring malfunctions and damages in a set of ACFT of the same type, over a twelve-year operational period. In the assessed period, trend lines were determined, showing a drop in the number of accepted claims submitted by ACFT users.

[1] Barszcz P., Błachnio J., Lewitowicz J., Michalak S.: Techniczna analiza niesprawności i uszkodzeń, W książce Podstawy eksploatacji statków powietrznych, pod red. [Technical analysis of malfunctions and damages, In the book Fundamentals of aircraft operation, ed.] J. Lewitowicz. Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2007.

[2] Lewitowicz J.: Fizyczne aspekty niesprawności i uszkodzeń statków powietrznych. [Physical aspects of malfunctions and damages to aircraft]. Przegląd WLiOP, 2002.

[3] Migawa K.: Sterowanie gotowością w systemach eksploatacji środków transportu.[Controlling readiness in operation systems for means of transports] Doctoral dissertation. UT-P, Bydgoszcz 2013.

[4] Niziński S., Żurek J.: Logistyka ogólna. [General logistics]. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011.

[5] Raporty WZL-2 S.A. z lat 2003-2014. [WZL-2 S.A. reports for 2003-2014]

[6] Tomaszek H., Jasztal M., Zieja M. A simplified method to assess fatigue life of selected structural components of an aircraft for a variable load spectrum. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 2011; 4, ss. 29-34.

[7] Woropay M., Wdzieczny A., Bojar P., Szubartowski M.: Metoda oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania systemów transportu miejskiego.[Methodology of analysing the influence of effectiveness of carried out repairs on reliability and operational safety of urban transport systems]. ITeE, Radom 2008.

[8] Woźny P., Błachnio J.: Wymagania jakościowe w procesach obsług oraz napraw statków powietrznych [Quality requirements in service and repair processes of aircraft], Prace naukowe ITWL, 2014, No 35, ss. 39-52.

[9] Woźny P., Błachnio J.: Analiza uszkodzeń powstających w procesie eksploatacji statków powietrznych [Analysis of damages arising in the process of operating aircraft]. Journal of KONBiN 2014; 4(32), ss. 73-86.

[10] Zieja M.: Metoda oceny trwałości wybranych urządzeń lotniczych wojskowych statków powietrznych [Methodology for assessing the sustainability of selected aeronautical devices of military aircraft] Problemy utrzymania systemów technicznych [Problems with maintaining technical systems] Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014, ss. 151-160.

[11] Żurek J., Smalko Z., Zieja M.: Methods applied to identify causes o fair events. Safety, reliability & Risk Analysis – Theory and Applications vol. 3. CRC Press/Balkema Taylor & Francis Group. London 2010.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 107 14
PDF Downloads 71 71 8