Proactive methods – new quality in aircraft flight safety management

Open access

Abstract

This article reviews methods that apply in data and information analysis on flight safety and also was made a review of the features and examples of system resources of proactive management of flight safety. It proposes a general methodology for IT support of proactive flight safety management in the form of an algorithm, whose individual elements been described. Was presented an example of the application of the algorithm, selected methods and tools for data analysis and identification of corrective and/or preventive actions, as part of flight safety management and the monitoring of their effectiveness and efficiency through continuous analysis and assessment of data and information from the system, as an element of flight safety management. This article presents a methodological approach to the analysis and assessment of the risks to flight safety with regard to proactive processes

[1] Babak, V.P. Caraczenko, V. O. Maksimow i inni. Pod redakcją Babaka V.P.: Bezpieka Awiacji: – Kijów, Technika, 2004.

[2] Dugin G. S.: Doświadczenia z organizacyjnych i prawnych dróg rozwiązywania problemów zapewnienia bezpieczeństwa lotów za granicą, Problemy Bezopastnosti Nr 2. 2011.

[3] Kulavskiy V.G., Sharon V.D.,. Kudryavtsev A.A.: Zarządzanie eksploatacyjnym bezpieczeństwem w liniach lotniczych, Problemy Bezopastnosti Nr 3. 2011.

[4] Metodyka Zarządzania Ryzykiem w Siłach Zbrojnych RP, Warszawa, 2010, MON.

[5] Smoliński H., Zieja M.; Logiczno probabilistyczna analiza czynników ryzyka wypadku lotniczego. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technicznego Eksploatacji – PIB, Radom 2009.

[6] Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu I Tom –Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, R. Krystek – redaktor pracy zbiorowej WKŁ, Warszawa 2009.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 469 469 35
PDF Downloads 516 516 24