Conditions Of Safe Ship Operations And Sea Waterway Parameters Based On The Reconstruction Of Świnoujście-Szczecin Fairway

Open access

Abstract

This paper describes the state vector of safe ship operation on sea waterways. The author determines relationships between the state vector of safe ship operation and parameters of sea waterway system elements. These include three subsystems: area, navigation and traffic control. These relationships have been exemplified with the 68-kilometre Świnoujście-Szczecin fairway, presently under reconstruction. A systematic approach to sea waterway design is globally unique.

[1] Gucma L. (2009): Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2009, stron 125, ISBN 978-83-89901-42-2.

[2] Gucma S. (2001): Inżynieria ruchu morskiego. Wydawnictwo: Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk 2001, stron 179. ISBN 83-908796-6-2.

[3] Gucma S. (2013a): Conditions of safe ship operation in sea waterway systems. Scientific Journals Maritime University of Szczecin, No 36(108)2013, z. 1, pp. 55-58, Szczecin 2013, ISSN 1733-8670.

[4] Gucma S. (2013b): Optimization of sea waterway system parameters in marine traffic engineering. Journal of Konbin, No 2(26) 2013, pp. 51-60, Wydawnictwo ITWL, Warszawa, ISSN 1895-8281.

[5] Gucma S. (2014): Systems approach to sea waterways. Scientific Journals Maritime University of Szczecin. No 38(110)2014, pp. 39-44, ISSN 1733-8670.

[6] Gucma S., Gucma L., Zalewski P. (2008): Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008, stron 224. ISBN 978-83-89901-29-3.

[7] Gucma S. i inni (2015): Morskie drogi wodne – projektowanie i eksploatacja w ujęciu inżynierii ruchu morskiego. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo: Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk, w druku.

[8] Gucma S., Ślączka W., Zalewski P. (2013): Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu kryteriów bezpieczeństwa nawigacji. Monografia pod redakcją Stanisława Gucmy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, stron 96, ISBN 978-83-89901-82-8.

[9] Kulczyk J., Winter J. (2003): Śródlądowy transport wodny. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

[10] PIANC (2014): Harbour Approach Channels Design Guidelines. PIANC Report, PIANC Secretariat General. Bruksela.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 104 100 8
PDF Downloads 51 51 7