Reliability-Exploitation Analysis of Highway Transport Telematics Systems / Analiza Niezawodnościowo-Eksploatacyjna Autostradowych Systemów Telematyki Transportu

Open access

Abstract

This paper presents the issues connected with highway transport telematics systems. The particular attention is paid to the highway emergency communications systems. There is described their structure and functioning. It also presented the general reliability-exploitation model. It allows to determinate the probability of staying of the system in the distinguished operating states.

[1] Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz. II Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2006.

[2] Dąbrowski T., Bednarek M., Fokow K., Wiśnios M.: The method of threshold-comparative diagnosing insensitive on disturbances of diagnostic signals. Przeglad Elektrotechniczny - Electrical Review, vol. 88, issue: 11A, 2012.

[3] Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011.

[4] Dziula P.: Telecommunication in transport monitoring systems, The monograph “Advances in Transport Systems Telematics”, editor J. Mikulski, Faculty of Transport, Silesian University of Technology. Katowice 2006.

[5] Kasprzyk Z.: Delivering payment services through manual toll collection system. The monograph „Telematics in the transport environment”, editors: Jerzy Mikulski, given as the monographic publishing series - „Communications in Computer and Information Science”, Vol. 329. The publisher: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012.

[6] Laskowski D., Łubkowski P., Pawlak E., Stańczyk P.: Anthropotechnical systems reliability. In the monograph „Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2014”, editors: Nowakowski T., Młyńczak M., Jodejko- Pietruczuk A. & Werbińska-Wojciechowska S. The publisher: CRC Press/Balkema, 2015.

[7] Mikulski J., Dziula P.: Telematyka w zarządzaniu kryzysowym w systemach transportowych. Telekomunikacja i sterowanie ruchem - kwartalnik - nr 1/2008.

[8] Rosiński A.: Rationalisation of the maintenance process of transport telematics system comprising two types of periodic inspections. Opublikowany w „Proceedings of the Twenty-Third International Conference on Systems Engineering” pod redakcją Henry Selvaraj, Dawid Zydek, Grzegorz Chmaj, wydana jako monograficzna seria wydawnicza - „Advances in intelligent systems and computing”, Vol. 1089, wydawca: Springer, 2015.

[9] Siergiejczyk M., Chmiel J., Rosiński A.: Reliability analysis of highway emergency response systems. Journal Of KONBiN nr 4(24)2012, wyd. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warsaw 2012.

[10] Siergiejczyk M., Chmiel J., Rosiński A.: Reliability-maintenance analysis of highway emergency communication systems. Opublikowany w „Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2014” pod redakcją Nowakowski T., Młyńczak M., Jodejko-Pietruczuk A. & Werbińska-Wojciechowska S., wydawca: CRC Press/Balkema, London 2015.

[11] Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: Application of closed circuit television for highway telematics. Monograph „Telematics in the transport environment”, book series: Communications in Computer and Information Science, Volume: 329, pages: 159-165, 2012.

[12] Siergiejczyk M., Paś J., Rosiński A.: Evaluation of safety of highway CCTV system's maintenance process. Monografia „Telematics - support for transport” pod redakcją Jerzego Mikulskiego, wydana jako monograficzna seria wydawnicza - „Communications in Computer and Information Science”, Vol. 471. Wydawca: Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014.

[13] Siergiejczyk M., Rosiński A.: Analysis of power supply maintenance in transport telematics system. „Solid State Phenomena” vol. 210 (2014).

[14] Siergiejczyk M.: Assessing Transport Telematic Systems in Terms of Data Services Quality. Monograph „Telematics in the transport environment”, book series: Communications in Computer and Information Science, Volume: 329, pages: 356-363, 2012.

[15] Siergiejczyk M.: Efektywność eksploatacyjna systemów telematyki transportu. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, seria Transport, Nr 67, Warszawa 2009.

[16] Stawowy M.: Model for information quality determination of teleinformation systems of transport. „Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2014”, editors: Nowakowski T., Młyńczak M., Jodejko-Pietruczuk A. & Werbińska-Wojciechowska S. The publisher: CRC Press/Balkema, 2015.

[17] Sumila M.: Selected aspects of message transmission management in ITS systems. In: the monograph „Telematics in the transport environment”, editors: Jerzy Mikulski, given as the monographic publishing series - „Communications in Computer and Information Science”, Vol. 329. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012.

[18] Wydro K.: Telematyka - znaczenia i definicje terminu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne. Wyd. Instytut Łączności, Warszawa 2005.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 156 156 16
PDF Downloads 56 56 5