Analysis Of Damage Arising From Exploitation Of The Aircraft

Open access

Abstract

During exploitation, due to a variety of reasons, aircrafts are damaged or suffer from different failures. In the process of operation, using appropriate methods of diagnosis, failure, damage, and relative deregulation of individual elements or units can be detected. For this purpose, one can apply a number of indirect diagnostic methods with the use of recorded diagnostic signals or a direct diagnosis with the use of non-destructive methods. The proper identification of the technical condition allows to determine the causes of irregularities and take actions aimed at preventing their occurrence. The article presents the types of exploitation damage of a multi-purpose aircraft. In addition, the criteria for the division of damage and research methods of the causes of damage are presented. Furthermore, an analysis of the scope of activities to be performed during the research of causes of damage to the aircraft is made.

[1] Błachnio J., 1993, Badanie uszkodzeń statków powietrznych powstających w procesie eksploatacji. Rozdział w książce redakcji Lewitowicza J., pt. Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej t.2, ITWL, Warszawa. [Research of aircraft damage arising during exploitation. Chapter in the book edited by Lewitowicz J. titled: Problems of research and exploitation of aircraft technology vol.2, ITWL, Warsaw]

[2] Błachnio J., 2007, Metoda badania wypadków lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń statków powietrznych. Kompendium, Seria: PRE – 2/2007, Politechnika Wrocławska. [Method of testing aviation accidents taking into account aircraft damage. Compendium, Series: PRE – 2/2007, Wrocław University of Technology]

[3] Gercbach I.B., Kordoński Ch.B., 1968, Modele niezawodnościowe obiektów technicznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. [Reliability models of technical objects, Science and Technology Publishers, Warsaw]

[4] Iwasiewicz A., 2005, Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy. [Quality management in examples and exercises, Silesian Scientific Publishers of the Higher School of Management and Social Sciences, Tychy]

[5] Lewitowicz J., i inni, 2007, Techniczna analiza niesprawności i uszkodzeń. Rozdział w książce redakcji Lewitowicza J., pt.: Podstawy eksploatacji statków powietrznych, t.4, ITWL, Warszawa. [Technical analysis of failures and damage. Chapter in the book edited by Lewitowicz J. titled: Fundamentals of aircraft operation, vol.4, ITWL, Warsaw]

[6] Lewitowicz J., Żurek J., 1990, Problemy eksploatacji statków powietrznych w świetle inżynierii systemów. Materiały IV Szkoły Inżynierii Systemów. Informator ITWL, Lot.Techn.298/90, Warszawa. [Problems of aircraft operation in the light of system engineering. Materials of the IV School of System Engineering. ITWL brochure, Lot. Techn. 298/90, Warsaw]

[7] Łunarski J., 2012, Zarządzanie jakością w przemyśle lotniczym, Praca zbiorowa, Politechnika Rzeszowska. [Quality management in the aviation industry, Collective work, Rzeszów University of Technology]

[8] Muślewski Ł., 2010, Podstawy efektywności działania systemów transportowych, ITE-PIB, Bydgoszcz-Radom. [Fundamentals of effectiveness of transportation systems functioning. The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Bydgoszcz-Radom]

[9] Osińska M., 2012, Prognozowanie w logistyce, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz. [Forecasting in logistics, University of Economy, Bydgoszcz]

[10] Woropay M., 1996, Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn, Praca zbiorowa, ITeE, Radom. [Basics of reasonable machine operation, Collective work. The Institute for Sustainable Technologies, Radom]

[11] Woropay M., Muślewski Ł., 2005, Jakość w ujęciu systemowym, ITE-PIB, Radom. [Quality in a systemic perspective. The Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, Radom]

[12] Woropay M., Wdzięczny A., Bojar P., Szubartowski M., 2008, Metoda oceny wpływu skuteczności realizowanych napraw na niezawodność i bezpieczeństwo działania systemów transportu miejskiego, ITeE, Radom. [Method of assessment of the impact of effectiveness of carried out repairs on reliability and safety of public transport system functioning. The Institute for Sustainable Technologies, Radom]

[13] Соломонов П.А. 1977, Безотказность авиационной техники и безопасность полетов. Транспорт. Москва.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 138 138 12
PDF Downloads 31 31 5