OPTIMIZATION OF SEA WATERWAY SYSTEM PARAMETERS IN MARINE TRAFFIC ENGINEERING / OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW SYSTEMU MORSKICH DRÓG WODNYCH W UJĘCIU INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO

Open access

Abstract

The article defines a system of sea waterways and discusses general principles of modeling such systems. Conditions for safe operation of marine waterway systems are specified. The author's model of waterway parameter optimization herein presented was used in designing a system of approach channels leading to the outer port in Świnoujście, the LNG terminal.

[1] Gucma Stanisław: „Inżynieria Ruchu Morskiego”, Wydawnictwo „Okrętownictwo i Żegluga”, Gdańsk 2001, ISBN 83-908796-6-2.

[2] Gucma Stanisław: „Nawigacja pilotażowa”, Wydawnictwo „Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej”, Gdańsk 2004, ISBN 83-919488-5-4.

[3] Gucma Stanisław, Gucma Lucjan i Zalewski Paweł: „Symulacyjne metody badań w inżynierii ruchu morskiego”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2008, ISBN 978-83-89901-29-3.

[4] Gucma Stanisław, Ślączka Wojciech i Zalewski Paweł: „Parametry torów wodnych i systemów nawigacyjnych wyznaczane przy wykorzystaniu bezpieczeństwa nawigacji” Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2013, ISBN 978-83-89901-82-8.

[5] Gutenbaum Jakub: „Modelowanie matematyczne systemów”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2003, ISBN 83-87674-53-2.

[6] „Projekt systemów zapewniających bezpieczną nawigację i obsługę statków LNG na podejściu i w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”, praca naukowobadawcza, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2012.

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 92 88 4
PDF Downloads 42 42 4