EXPLOITATION OF THE CWSS IN THE ASPECT OF BELONGING TO THE CRITICAL INFRASTRUCTURE / EKSPLOATACJA SZZW W ASPEKCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Open access

Abstract

CWSS exploitation in terms of belonging to a critical infrastructure is an important issue and requires a detailed analysis. Therefore it is important to develop emergency plans for the supply of drinking water for different crisis situations, as well as detailed analysis of the risk of possible undesirable events in CWSS, in order to develop a comprehensive safety management program of the system. In this work the problems associated with the operation of CWSS in terms of belonging to critical infrastructure were presented. Also the methodology to determine the crisis management time in the WSS, connected with a shortage of drinking water was shown.

[1] Hipel K.W., Kilgour D.M., Zhao N.Z.: Risk analysis of the Walkerton drinking water crisis. Canadian Water Resources Journal, 3, 2003, s. 395-397.

[2] Hrudey S.E., Hrudey E.J.: Safe drinking water. Lessons from recent outbreaks in affluent nations. IWA Publishing, New York 2004.

[3] Konieczny J.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Oficyna Wydawnicza GARMOND, Poznań-Warszawa 2001.

[4] Michaud D., Apostolakis G.E.: Methodology for ranking elements of watersupply networks. Journal of Infrastructure Systems, 12(4), 2006, s. 230-242.

[5] Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.: Review of matrix methods for risk assessment in water supply system. Journal of Konbin, 1(1), 2006, s. 67-76.

[6] Rak J.: Dopuszczane ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej. Sigma-NOT, GWiTS, 3, 2009, s. 12-15.

[7] Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE.

[8] Smalko Z.: Charakterystyki spolegliwości układu człowiek-maszynaotoczenie. Materiały Szkoły Niezawodności PAN, 2007, s. 432-439.

[9] Tchórzewska-Cieślak B.: Funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem analizy niezawodności dostawy wody do spożycia. Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu Materiały Szkoły Niezawodności PAN, t.XXVI, s.334-345, 2008.

[10] Tchórzewska-Cieślak B.: Metody analizy i oceny ryzyka awarii podsystemu dystrybucji wody. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2011.

[11] Tchórzewska-Cieślak B.: Zarządzanie ryzykiem w ramach planów bezpieczeństwa wody. Ochrona Środowiska, Wydawn. PZiTS O/Dolnośląski, 4, 2009, s. 57-60.

[12] WHO (2002). Water Safety Plans (Revised Draft).

Journal of KONBiN

The Journal of Air Force Institute of Technology

Journal Information


CiteScore 2017: 0.21

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.163
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.320

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 110 110 11
PDF Downloads 26 26 2