Human Rights for Life. The Experience of Ukraine

Open access

Abstract

The article reveals the peculiarities of the normative and legal consolidation of the human right to life. The authors pay attention to the provisions of the decisions of the Constitutional Court of Ukraine that carry out the interpretation of the human right to life.

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Матузов Н. И. Право на жизнь в свете российских и международных стандартов / Н.И.Матузов // Правоведение. - 1998. - № 1. – С. 25-31.

3. Черниченко С.В. Еще раз о международной правосубъектности индивида / С.В.Черниченко // Московский журнал международного права, 2005. – № 4. – С.16-26.

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III (із змінами та доповненнями) // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)

5. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 190-1 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99

6. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року із змінами, внесеними Законом України від 24 березня 1999 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80

7. Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 17 березня 2016 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/56552340

8. Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 24 липня 2015 року[Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47465255

9. Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 14 квітня 2015 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43626016

10. Ухвала Вищого спеціалізованого суду із розгляду цивільних та кримінальних справ від 13 листопада 2014 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42766411

11. Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини / О. Моткова // Вісник Конституційного суду України – 2015 - № 1 – С. 49-59.

12. Byelov Dmytry. Ochrana l’udských a občianskych práv a slobôd advokácie na Ukrajine / Dmytry Byelov // L’UDSKÉ PRÁVA VČERA A DNES PÔVOD A VÝZNAM L’UDSKÝCH PRÁV A ICH OCHRANA V PRÁVNEJ TEÓRII I PRAXI : Medzinárodná vedeck konferencia „Banskobystrick škola právnych dejín” 3. ročník (Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta BANSKÁ BYSTRICA, 15. – 16. marca 2017). – S. 15-19.

13. Бєлов Д.М. Система міжнародної кримінальної юстиції та захист основоположних прав людини: окремі аспекти // Реформування законодавства Укрїани та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 року – м. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017 - С. 201-208.

14. Byelov Dmytry Еnforcement of the constitutional right of the individual to information in social networks / Dmytry Byelov // Конституційно-правові академічні студії – 2017 - № 1 – С. 7-11.

15. Бєлов Д., Жежихова М., Роль та місце інституту адвокатури в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина / Д.Бєлов, М.Жежихова // Visegrad Journal on Human Rights: Vedecký časopis Fakulty pr va Paneurópskej vysokej koly. – 2016. – № 5/1. – С. 19–26.

16. Громовчук М.В. Конституційно-правове закріплення евтаназії в зарубіжних країнах / М.В.Громовчук // Конституційно-правові академічні студії. – 2016. – № 2. – С.32-38.

17. Громовчук М.В. Конституційна система захисту прав і свобод людини та громадянина: питання теорії / М.В.Громовчук // Конституційно-правові академічні студії. – 2017. - № 1 – С.18-26.

18. Громовчук М.В. Евтаназія в зарубіжних країнах: окремі питання конституційно- правового закріплення / М.В.Громовчук // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин: питання взаємодії Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (21-22 квітня 2017 року, м. Ужгород). – с. 15-21.

Journal Information

Target Group experts in the field of Romanian Law

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 103 103 68
PDF Downloads 27 27 17