Post-War Czechoslovakia: A Theoretical Critique

Open access

Abstract

The paper focuses on the proposals of post-war order in Czechoslovakia and its theoretical analysis. While there exists a wide range of studies, both Czech and foreign, dedicated to the history of Czechoslovakia in the post-war period, a majority of the studies deals with political development. Then the interpretations of the failure of President Beneš’ “distinct model of socialism” are purely political – weakness of President Beneš and democratic elites, the aggressive politics of Communist party, influence of Soviet diplomacy, etc. On the other hand, economic studies are only descriptive without theoretical analysis of proposed post-war order. Our paper offers different interpretation of the fall of Czechoslovak democratic regime (1945–1948). Using the framework of Austrian school, we are trying to show the institutional incompatibility of proposed post-war order. Special emphasis is put on the relation of freedom, democracy and socialist economic planning.

Barnard, Ch. 1946, Freedom Under Planning: Review, in: Southern Economic Journal, Vol. 12, No. 3, pp. 290–300

Basch, A. 1944, Industrial Property in Europe. New York, Committee on International economic policy in cooperation with The Carnegie endowment for international peace

Basch, A. 1941, The New Economic Warfare. New York, Columbia University Press

Bechyně, R. 1948, Pero mi zůstalo. Praha, Dělnické nakladatelství (Collected Works)

Beneš, E. 1946, Demokracie dnes a zítra. Praha, Čin (Democracy today and tomorrow)

Beneš, E 1947. Paměti: Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. Praha, Orbis (Memoirs: From Munich Crisis to the New War and the New Victory)

Beneš, E. 1920, Povaha politického stranictví. Praha, Vydáno péči ministerstva školství a národní osvěty ve Stát. škol. knihoskladě (On political parties)

Beneš, E. 1946,Šest let exilu a druhé světové války: řeči, projevy a dokumenty z r. 1938–45. Praha, Orbis (Six year of exile and WWII: Speeches and documents 1938–1945)

Beneš, V. 1938, O humanitní demokracii: sebrané stati. Praha, Svaz národního osvobození (On humane democracy)

Berlin, I. 2002 Two Concepts of Liberty. In HARDY, H.(ed.). Liberty: Incorporating Four Essays on Liberty, Oxford

Boettke, P. 2001, Calculation and Coordination, New York, Routledge

Boettke, Pand Coyne, Ch. 2004, The Forgotten Contribution: Murray Rothbard on Socialism in Theory and in Practice, in: The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 7, No. 2, pp. 71–89.

Boettke, P. – Leeson, P. 2002, Hayek, Arrow, and the Problems of Democratic Decision-Making, in: Journal of Public Finance and Public Choice, Vol. 20, No. 1, pp. 1–39.

Buchanan, J. 1999, The Collected Works of James M. Buchanan I: The Logical Foundations of Constitutional Liberty, Indianapolis, Liberty fund

Caplan, B. 2006, The Myth of the Rational Voter, Princeton and Oxford, Princeton University Press

DeCanio, S. 2014, Democracy, the Market, and the Logic of Social Choice, in: American Journal of Political Science, Vol. 58, No. 3, pp. 637–652.

Feierabend, L. K. 1996, Politické vzpomínky III. Brno, Atlantis (Political memoirs)

Gaus, G. 2010, Coercion, Ownership, and the Redistributive State: Justificatory Liberalism’s Classical Tilt, in: Social Philosophy and Policy, Vol. 27, No. 1, pp. 233–275.

Hayek, F. A. 1963, Collectivist Economic Planning, London, Routledge

Hayek, F. A. 1998, Law, Legislation and Liberty: A new statement of the liberal principle of justice and political economy, London, Routledge

Hayek, F. A. 1978, The Constitution of Liberty, Chicago, Chicago University Press

Hayek, F. A. 1976, The Road to Serfdom, Chicago, Chicago University Press

Hayek, F. A. 1945, The Use of Knowledge in Society, in: The American Economic Review, Vol. 35, No. 4, pp. 519–530

Hejda, J. 1930, Hospodářská funkce akciové společnosti. Praha, Česká národohospodářská společnost (Economic function of joint-stock company)

Hejda, J. 1991,Žil jsem zbytečně: Román mého života. Praha, Melantrich (Memoirs: My life was wasted)

Hocutt, M. 2012, Rights: Rhetoric versus Reality, in: Independent Review, Vol. 17, No. 1, pp. 51–64

Hoppe, H-H. 2007, Democracy, The God That Failed: The Economic and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, New Brunswick, Transaction Publishers

Knight, F. 1938, Lippmann’s The Good Society, in: Journal of Political Economy, Vol. 46, No. 6, pp. 864–872

Knight, F. 1941, The Meaning of Freedom, in: Ethics, Vol. 52, No. 1, p. 86–109

Kuehnelt-Leddihn, E. 1974, Leftism: From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse, New York, Arlington House Publishers

Kuehnelt-Leddihn, E. 1952, Liberty or Equality: The Challenge of our Time, Caldwell, The Caxton Printers

Lecky, W. 1903, Democracy and Liberty, New York, Longmans, Green, and Co.

Leoni, B. 1972, Freedom and the Law, Los Angeles, Nash Publishing

Locke, J. 1824, The Works of John Locke in Nine Volumes, London, Rivington

McMahon, F. and Dowd, A. 2014, Human Freedom: From Pericles to Measurement, in Independent Review, Vol. 19, No. 1, pp. 65–84

Menger, C. 2011, Principles of Economics, Auburn, Ludwig von Mises Institute

Minogue, K. 2009, The Elusive Oakeshott, in: The American Conservative, October, pp. 24–26

Mises, L. 1944, Bureaucracy, New Haven, Yale University Press

Mises, L. 1990, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, Auburn, Ludwig von Mises Institute

Mises, L. 1998, Human Action: A Treatise on Economics, Auburn, Ludwig von Mises Institute

Mises, L. 1998, Interventionism: An Economic Analysis, Irvington, The Foundation for Economic Education

Mises, L. 2002, Liberalism, Auburn, Ludwig von Mises Institute

Mises, L. 1983, Nation, State and Economy: Contribution to the Politics and History of Our Time, New York, New York University Press

Mises, L. 1981, Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis, Liberty fund

Munk, F. 1929, Nové hospodářství: studie o hospodářské revoluci XX. století. Praha, Orbis (New economy: On the economic revolution of 20th century)

Němeček, J.(ed.), 2012, Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně. III. 1 (leden – červen 1943). Praha, Historický ústav Akademie věd ČR (Records of Czechoslovak government meetings in London)

Nikodym, T. 2014, Z knihovničky utopického socialismu, Praha, Ludwig von Mises Institut (On utopian socialism)

Oakeshott, M. 1981, Rationalism in Politics and other essays, New York, Methuen

Opočenský, J. 2001, Válečné deníky Jana Opočenského, Praha, Karolinum (War diaries)

Oppenheimer, F. 1914, The State: Its History and Development Viewed Sociologically, New York, Vanguard Press

Ortegga Y Gasset, J. 1937, Invertebrate Spain, New York, W.W. Norton & Co.

Peroutka, F. 1993, Byl Edvard Beneš vinen?. Jinočany, H & H (Was Edvard Beneš quilty?)

Peroutka, F. 1947, Tak nebo tak. Praha, Fr. Borový (One way or another: Collected Works)

Pipes, R. 1999, Property and Freedom, New York, Alfred A. Knopf

Popper, K. 1956, Die öffentliche Meinung im Lichte der Grundsätze des Liberalismus, in: ORDO: Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, Vol. 8, pp. 7–17

Rajagopalan, S. 2015, Incompatible institutions: socialism versus constitutionalism in India, in: Constitutional Political Economy, Vol. 26, No. 3, pp. 328 – 355

Ripka, H. 1944, S východem a západem. Londýn, Nákladem Čechoslováka (With the East and the West)

Rothbard, M. 1998, Ethics of Liberty, New York, New York University Press

Rothbard, M.2006, Power and Market: Government and the Economy, Auburn, Ludwig von Mises Institute

Rothbard, M. 1991, The End of Socialism and the Calculation Debate Revisited, in: The Review of Austrian Economics, Vol. 5, No. 2, pp. 51–76

Schumpeter, J. 2008, Capitalism, Socialism and Democracy, New York, HarperCollins

Segal, J. 2003, Freedom and Normalization: Poststructuralism and the Liberalism of Michael Oakeshott, in: The American Political Science Review, Vol. 97, No. 3, pp. 447–458

Sen, A. 1999, Development as Freedom, New York, Anchor Books

Schmidtz, D.and Brennan, J. 2010, A Brief History of Liberty, Hoboken, Wiley-Blackwell

Socký, J. 1940, O zásadách plánování v hospodářském prostoru. Praha, Česká společnost národohospodářská (On economic planning in Czechoslovakia)

Stránský, J. 1946, Hovory k domovu. Praha, Fr. Borový (Speeches home)

Šrámek, J. 1943, Jednota vskutku národní, in:Čechoslovák, 28. 10. 1943, No. 43–44, pp. 1–2 (National Unity)

Šrámek, J. 1945, Politické projevy v zahraničí. Praha, Výkonný výbor československé strany lidové (Political speeches)

The National Archives of UK (TNA UK), FO 371/34343. Speech made by Dr. Benes at Manchester University on 5th December.

Tomasi, J. 2012, Free market fairness, Woodstock, Princeton University Press

Uhlíř, F. 1938, Prague and Berlin 1918–1938. London, Hutchinson

Vencovský, F. 1993, Karel Engliš. Brno, Universitas Masarykiana

Wotton, B. 1945, Freedom Under Planning, Chapel Hill, The University of North Carolina Press

Znoj, M. and Havránek, J. andSekera, M. (eds.), 1995,Český liberalismus: texty a osobnosti. Praha, Torst (Czech liberalism: texts and people

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 168 143 7
PDF Downloads 49 45 4