Botanical Characteristics of Polish Honeys from Natura 2000 Habitats

Open access

Abstract

Eighteen samples of honeys which were harvested over several beekeeping seasons from apiaries located in the area of the “Kózki” Nature Reserve (central-eastern Poland) were the subject of the present study. The “Kózki” Nature Reserve is included in the European Ecological Network Natura 2000 program. A microscopic analysis of the pollen sediment in the honeys showed the presence of 61 pollen types from 32 botanical families in the investigated material. There were represented by nectariferous (72.1%) and nonnectariferous plants (27.9%) and both entomophilous and anemophilous ones. The total number of pollen taxa in individual samples ranged from 13 to 37. The main sources of nectar from trees and shrubs were: Frangula alnus, Prunus, Robinia pseudacacia, Rubus, Salix, Tilia. The main sources of nectar from herbaceous plants were: Anthriscus, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Centaurea cyanus, Taraxacum, and Trifolium repens. Four unifloral honeys (three fruit tree honeys and one lime honey) and fourteen multifloral honeys, with a significant percentage of pollen from several nectariferous plant taxa, were distinguished in the studied material.

Andrés C., Díez M. J., Terrab A. (2004) Análisis polínico de mieles de los Parques Naturales Sierra Norte de Sevilla y Sierras Subbéticas. Lazaroa 25: 125-133.

Andrés C., Díez M. J., Terrab A. (2006) Análisis polínico de mieles en de los Parques Naturale el Parque Natural de Donana. Polen 15: 45-53.

Bogdanov S. (2006) Contaminants of bee products. Apidologie 37: 1-18. DOI: 10.1051/apido:2005043

Borowska A. (2011). Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem miodów regionalnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 11(26): 37-47.

Čeksterytė V., Kurtinaitienė B., Balžekas J. (2013) Pollen diversity in honey collected from Lithuania’s protected landscape areas. Palynology 62(4): 277-282. DOI: 10.3176/proc.2013.4.08

Crane E., Walker P., Day R. (1984) Directory of important world honey sources. International Bee Research Association. London. 384 pp.

Demianowicz Z. (1961) Pollenkoeffizienten als Grundlage der quantitative Pollenanalyse des Honigs. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 5(2): 95-105.

Demianowicz A., Demianowicz Z. (1955) Nowe podstawy analizy pyłkowej miodów. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 1: 185-195.

Dobre I., Alexe P., Escuredo O., Seijo C. M. (2013) Palynological evaluation of selected honeys from Romania. Grana 52(2): 113-121. DOI: 10.1080/00173134.2012.724443

Dombrowski A., Wereszczyńska A. (1991) Dokumentacja przyrodnicza rezerwatu faunistyczno-florystycznego Kózki. Urząd Wojewódzki w Białej Podlaskiej. Siedlce. 13 pp.

Faegri K., Iversen J. (1993) Bestimmungsschlüssel für die nordwesteuropäische Pollenflora. Gustav Fischer Verlag Jena. Stuttgard - New York. 85 pp.

Faliński J. B., Ćwikliński E., Głowacki Z. (2000) Atlas geobotaniczny doliny Bugu. Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa. 320 pp.

Farkas Á., Zajácz E. (2007) Nectar production for the Hungarian honey industry. Global Science Books. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 1(2): 125-151.

Jerković I., Marijanović Z., Staver M. M. (2011) Screening of natural organic volatiles from Prunus mahaleb L. honey: coumarin and vomifolial as nonspecific biomarkers. Molecules 16(3): 2507-2518. DOI: 10.3390/molecules16032507

Kondracki J. (2009) Geografia regionalna Polski. PWN. Warszawa. 441 pp.

Kulik M., Warda M., Leśniewska P. (2013) Monitoring the diversity of psammophilous grassland communities in the Kózki Nature Reserve under grazing and non grazing conditions. Journal of Water and Land Development 19: 59-67. DOI: 10.2478/jwld-2013-0017

Landsberg M. (Ed.) (2002) Bug: identification and review of water management issues. Report No 2. Working Group on Monitoring and Assessment under the UNECE Water Convention. Warszawa - Lublin. 160 pp.

Lecewicz W. (1984) Miody odmianowe najczęściej występujące w południowej części Lubelszczyzny. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 25: 155-168.

Louveaux J., Maurizio A., Vorwohl G. (1978) Methods of Melissopalynology. Bee World 59(4): 139-157.

Marciniuk P. (2009) Szata roślinna śródpolnych siedlisk Podlaskiego Przełomu Bugu. Instytut Botaniki im. W. Szafera. Polska Akademia Nauk. Kraków. 135 pp.

Moar N. T. (1985) Pollen analysis of New Zealand honey. New Zealand Journal of Agricultural Research 28: 39-70.

Morais M., Moreira L., Feás X., Estevinho L. M. (2011) Hoeneybee collected pollen from five Portuguese Natural Parks: Palynological origin, phenolic content, antioxidant properties and antimicrobial activity. Food and Chemical Toxicology 49(5): 1096-1101. DOI: 10.1016/j. fct.2011.01.020

Pérez-Arquillué C., Conchello P., Ariño A., Juan T., Herrera A. (1995) Physicochemical attributes and pollen spectrum of some unifloral Spanish honeys. Food Chemistry 54(2): 167-172. DOI: 10.1016/0308-8146(95)00022-B Persano Oddo L., Piro R. (2004) Main European unifloral honeys: descriptive sheets. Apidologie 35(1): 38-81. DOI: 10.1051/apido:2004049

Persano Oddo S. L., Piana L., Bogdanov S., Bentabol A., Gotsiou P., Kerkvliet J., Martin P., Morlot M., Ortiz Valbuena A., Ruoff K., von der Ohe K. (2004) Botanical species giving unifloral honey in Europe. Apidologie 35(1): 82-93. DOI: 10.1051/apido:2004045

PN-88/A-77626 (1988) „Miód Pszczeli”. Dziennik Norm i Miar nr 8/1988, poz. 19. Wydawnictwo Normalizacyjne Alfa. Warszawa.

Porrini C., Sabatini A. G., Girotti S., Ghini S., Mędrzycki P., Grillenzoni F., Bortolotti L., Gattavecchia E., Celli G. (2003) Honey bees and bee products as monitors of the environmental contamination. Apiacta 38: 63-70.

Ricciardelli d’Albore G. C. (1998) Mediterranean melissopalynology. Università degli studi di Perugia, Facoltà di agraria, Istituto di entomologia agraria. Perugia. 466 pp.

Sabo M., Potočnjak M., Banjari I., Petrovič D. (2011) Pollen analysis of honeys from Varaždin County, Croatia. Turkish Journal of Botany 35: 581-587. DOI:10.3906/bot-1009-86

Salonen A., Ollikka T., Grönlund E., Ruottinen L., Julkunen- Titto R. (2009) Pollen analysis of honey from Finland. Grana 48(4): 281-289. DOI: 10.1080/00173130903363550

Sawyer R. (1988) Honey identification. Cardiff Academic Press. Wales, Great Britain. 115 pp.

Semkiw P. (2012) Sektor pszczelarski w Polsce w 2012 roku. Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa. Puławy. 17 pp. Available at: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar3/Sektor%20pszczelarski%20w%20Polsce%20w%202012%20roku.pdf

Semkiw P. (2013) Sektor pszczelarski w Polsce w 2013 roku. Instytut Ogrodnictwa, Oddział Pszczelnictwa. Puławy. 13 pp. Available at: http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar3/3.3_2013_1_Opracowanie.pdf

Stawiarz E. (2006) Spektrum pyłkowe miodów gminy Lipnik (woj. świętokrzyskie). Acta Agrobotanica 59(1): 251-256. DOI: 10.5586/aa.2006.025

Stawiarz E. (2009) Pollen of non-nectarious plants in the microscopic image of honeys of some communes of the Świętokrzyskie Voivodeship. Acta Agrobotanica 62(2): 53-58. DOI: 10.5586/aa.2009.026

Stawiarz E., Wróblewska A. (2010) Melissopalynological analysis of multifloral honeys from the Sandomierska Upland area of Poland. Journal of Apicultural Science 54(1): 65-75.

Stawiarz E., Wróblewska A. (2012) Some monofloral honeys from the Sandomierz Upland. Allergology and Immunolgy 9(2-3): 161.

Terrab A., Andres C., Diez M. J. (2003) Análysis polínico de mieles de los Parques Naturales de Los Alcornocales y Sierra de Grazalema. Acta Botanica Malacitana 28: 79-87.

von der Ohe W., Persano Oddo L., Piana L., Morlot M., Martin P. (2004) Harmonised methods of melissopalynology. Apidologie 35(1): 18-25. DOI: 10.1051/apido:2004050

Warakomska Z. (1985) Obraz pyłkowy miodów i pierzgi Kotliny Jeleniogórskiej. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 29: 253-263.

Warakomska Z. (1987) Miód, obnóża i pierzga z pożytku wierzbowego (Salix L.). Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 31: 177-187.

Warakomska Z. (1996) Pollen contents of some honeys originating from Wielkoposka Region. Pszczelnicze Zeszyty Naukowe 40(2): 89-98.

Warda M., Kulik M. A., Gruszecki T. (2011) Charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych w rezerwacie przyrody „Kózki” oraz próba ich czynnej ochrony przez wypas owiec rasy świniarka. Annales UMCS, Sec. E 66(4): 1-8.

Waś E., Rybak-Chmielewska H., Szczęsna T., Kachaniuk K., Teper D. (2011) Characteristics of Polish unifloral honeys. II Lime honey (Tilia spp.). Journal of Apicultural Science 55(1): 121-129.

Wróblewska A. (2002) Rośliny pożytkowe Podlasia w świetle analizy pyłkowej produktów pszczelich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin. 83 pp.

Wróblewska A., Warakomska Z. (2009) Pollen analysis of honeys from Poland’s Lubelszczyzna regions. Journal of Apicultural Science 53(2): 57-67.

Wróblewska A., Ayers G. S., Hoopingarner R. A. (1993) Nectar production dynamics and bee reward: A comparison between Chapman‘s honey plant (Echinops sphaerocephalus L.) and blue globe thistle (Echinops ritro L.). American Bee Journal 133(11): 789-796.

Wróblewska A., Stawiarz E., Gruszecki T. (2012) Dendroflora Rezerwatu Przyrody „Kózki” w warunkach wypasu owiec oraz jej znaczenie jako źródła pożytku dla owadów. In: Gruszecki T. M. (Ed.) Czynna ochrona wybranych siedlisk Natura 2000 z wykorzystaniem rodzimych ras owiec. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin: 44-53.

Wróblewska A., Warakomska Z., Koter M. (2006) Pollen analysis of bee products from the North-Eastern Poland. Journal of Apicultural Science 50(1): 71-83.

Zander E. (1935, 1937) Beiträge zur Herkunftsbestimmung bei Honig. I Reichsfachgruppe Imker, Berlin. II. Liedloff. Loth & Michaelis. Leipzig. 465 pp.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.75
5-year IMPACT FACTOR: 1.007

CiteScore 2017: 0.92

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.461

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 234 229 21
PDF Downloads 103 102 10