Spatial Diversification of Bee (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) Assemblages in Forest Communities of the Suchedniów-Oblęgorek Landscape Park

Open access

Abstract

The aim of the study, carried out from April to October in 2004 and 2005, was to characterise bee (Apiformes) assemblages in the phytosociologically diversified forest communities of the Suchedniów-Oblęgorek Landscape Park. Moericke colour traps were used to capture the bees. The five study sites yielded 76 bee species. There was a predominance of representatives from the families Apidae (28 species, 900 individuals) and Andrenidae (20 species, 222 individuals). The indices of species diversity (H’) and evenness (J’) reached their highest values in a mixed coniferous forest (BM) site, and reached their lowest values in a fi r forest (BJ) site. Qualitative and quantitative similarity of assemblage structure was highest in assemblages in mixed coniferous forest, mesic coniferous forest, and oak-hornbeam forest habitats, decreasing in floristically poor habitats not favourable to nesting, i.e. fi r forest and riparian forest. Traps placed on the forest floor in ground cover contained more individuals and species of bees, with 1192 individuals (88.8%) and 76 species, than in the canopy layer, with 150 individuals (11.2%) and 23 species. This trend was consistent across all the habitats in the Landscape Park.

Banaszak J. (1987) - Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) wybranych zespołów roślinnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Bad.fizjogr. Pol. Zach., 35: 5-23.

Banaszak J. (1990) - Pszczoły (Apoidea) grądów i dąbrów świetlistych Niziny Mazowieckiej. Zesz. nauk. WSP, Bydgoszcz, 8: 23-35.

Banaszak J. (2004) - Pszczoły (Apidae), in: W. Bogdanowicz, E.Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (ed.). Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, pp. 346-362.

Banaszak J., Cierzniak T. (1994) - Spatial and temporal differentiation of bees (Apoidea) in the forests of Wielkopolski National Park, Western Poland. Acta Univ. Lodz., Folia Zool., 2: 3-28.

Banaszak J., Jaroszewicz B. (2009) - Bees of the Białowieża National Park and adjacent area. NE Poland (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes). Pol. pismo entomol., 78: 281-313.

Banaszak J., Plewka T. (1981) - Apoidea (Hymenoptera) Kampinoskiego Parku Narodowego. Fragm. faun., 25, 24: 435-452.

Bąk J. (2003) - Trzmiele (Bombus Latr.) i trzmielce (Psithyrus Lep.) (Hymenoptera, Apidae) w wybranych fitocenozach Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Prądnik 13: 235-244.

Cierzniak T. (2003) - Ekologia pszczół w dynamicznym kręgu zbiorowisk grądowych. Wyd. Akad. Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Dylewska M. (1966) - The Apoidea of the Babia Góra Mountain. Acta zool. cracov., 11 (5): 111-179.

Dylewska M., Noskiewicz J. (1963) - Apoidea of the Pieniny National Park. Part II. Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Apidae (Nomada SCOP.). Acta zool. cracov., 13: 477-532.

Enghoff H., Nielsen E. S. (1978) - An U.T.M. base map of the Western Palearctic Region for mapping of faunistic data. Entomol.Meddr., 46: 71-72.

Kondracki J. (2002) - Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa.

Kosior A., Fijał J. (1992) - Analiza faunistyczno-ekologiczna owadów pszczołowatych Apoidea województwa zamojskiego. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr., 20: 13-52.

Kriger R., Cierzniak T. (2006) - Zmiany sukcesyjne zgrupowań pszczół (Apoidea) w borach Leucobryo-Pinetum w Parku Narodowym Bory Tucholskie, in: J. Banaszak, K. Tobolski (ed.). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu nowej dekady. Wyd. Uczeln. UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz, pp. 319-345.

Krzysztofiak A. (2001) - Struktura zgrupowań pszczół (Apoidea, Hymenoptera) w różnowiekowych drzewostanach świerkowososnowych Wigierskiego Parku Narodowego. Zesz. nauk. Akad. Bydgoskiej, Stud. Przyr., 15: 113-215.

Marczewski E., Steinhaus H. (1959) - O odległości systematycznej biotopów. Zast.Mat., 4: 195-203.

Michener C. D. (2007) - The Bees of the World, John Hopkins University Press, Baltimore-London.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. (2002) - Flowering plants and pteridophytes of Poland - a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski, Szafer W. Institute of Botany, Pol. Acad. Sci., Kraków.

Moericke V. (1951) - Eine Farbfalle zur Kontrolle des Fluges von Blättläusen, insbesondere der Pfirsichblattlaus, Myzodes persicae (Sulz.). Nachrbl. Dtsch. Pflzchutzd., 3: 23-24.

Oertli S., Müller A., Dorn S. (2005) - Ecological and seasonal patterns in the diversity of a species-rich bee assemblage (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes). Eur. J.Entomol., 102: 53-63.

Pawlikowski T. (1985) - Zgrupowania dzikich pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na kserotermicznych siedliskach wydmowych Kotliny Toruńskiej. Stud. Soc. Scient. Tor., 10, 4: 1-57.

Pawlikowski T. (1990) - Funkcja zespołów pszczołowatych w różnowiekowych monokulturach sosnowych Kotliny Toruńskiej. Wyd. SGGW-AR, 42: 184-191.

Pawlikowski T. (1992) - Struktura zespołów pszczołowatych (Hymenoptera, Apoidea) na obszarach leśnych Kotliny Toruńskiej. Rozprawy UMK, Toruń.

Pielou E. C. (1966) - Species diversity and pattern - diversity in the study of ecological succesion. J. Theor. Biol., 10: 370-383.

Renkonen O. (1938) - Statistisch-ökologische Untersuchungen über die terrestische Käferwelt der finnischen Bruchmoore. An. Zool. Soc., 6: 1-231.

Romer E. (1949) - Regiony klimatyczne Polski. Pr. Wroc. Tow. Nauk., Ser. B. 16.

Ruszkowski A., Ruszkowski J. (1998) - Słownik polskich nazw owadów. Cz. I, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Oddział Pszczelnictwa, Puławy.

Shannon C. E., Weaver W. (1963) - The mathematical theory of communication, University Illinois Mi, Urbana.

Tuell J. K., Isaacs R. (2009) - Elevated pan traps to monitor bees in flowering crop canopies, Entomol. Exp. Appl., 131: 93-98.

Witkowski Z. (1975) - Ekologia i sukcesja ryjkowców (Coleoptera, Curculionidae) łąk kośnych okolic Zabierzowa, PWN, Warszawa.

Journal of Apicultural Science

The Journal of Research Institute of Horticulture and Apicultural Research Association

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 0.75
5-year IMPACT FACTOR: 1.007

CiteScore 2017: 0.92

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.345
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.461

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 175 175 11
PDF Downloads 73 73 6