Influence of Differential Pressure on Formation Water Flow Rate During Tests of the the Autochtonous Miocene Deposits in the Carpathian Foredeep with DST

Open access

Wpływ ciśnienia różnicowego na wydatek wody złożowej podczas badań rurowymi próbnikami złoża utworów miocenu autochtonicznego w zapadlisku przedkarpackim

Przeprowadzono analizę wyników opróbowań utworów miocenu autochtonicznego wieku baden górny - sarmat dolny w zapadlisku przedkarpackim rurowymi próbnikami złoża. Testy złożowe były wykonywane w nieorurowanych oraz w orurowanych odcinkach odwiertów, z których otrzymano przypływy wody złożowej o różnym stopniu nagazowania, a niekiedy też zanieczyszczonej filtratem płuczki wiertniczej. Łącznie przeanalizowano 57 interwałów wytypowanych metodami geofizyki wiertniczej.

Metodami analizy statystycznej wyznaczono zależność ciśnienia złożowego od głębokości zalegania utworów miocenu, a także zależność początkowego przeciwciśnienia wytwarzanego na te utwory podczas testu RPZ, od głębokości zalegania tych utworów. Natomiast nie stwierdzono korelacji między wydatkiem wody a początkowym ciśnieniem różnicowym.

Dla wybranych 22 interwałów miocenu z rejonu Dębicy uzyskano zadowalającą korelację pomiędzy: wydatkiem wody złożowej a logarytmem naturalnym ilorazu: ciśnienia hydrostatycznego słupa wody przybitkowej w kolumnie próbnikowej i ciśnienia złożowego (w rejonie tym wartość ilorazu ciśnień: php/pz wahała się w bardzo szerokich granicach, tj od 0,05 do 0,57). Stwierdzono również korelację między początkowym przeciwciśnieniem a głębokością pomiaru ciśnienia oraz początkowym przeciwciśnieniem a wydatkiem wody złożowej.

Wyznaczone metodami statystycznymi równania regresji umożliwiają prognozowanie wartości ciśnienia złożowego, początkowej wartości przeciwciśnienia, podczas testów RPZ, wydatku wody złożowej oraz początkowego ciśnienia różnicowego i mogą być wykorzystane przy projektowaniu parametrów technologicznych kolejnych testów złożowych, w analizowanym obszarze zapadliska przedkarpackiego, a w szczególności w rejonie Dębicy.

Bednarz i in. 2099 - Bednarz S., Rzyczniak M., Twardowski K., 2009 - Podstawy metrologii w górnictwie nafty i gazu. Wyd. AGH, Kraków.

Dubiel S., Zubrzycki A., 2010 - Analiza właściwości zbiornikowych utworów miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego na podstawie wyników opróbowań złożowych i geofizyki wiertniczej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 27, z. 1-2, s. 121-128.

Dubiel S., Zubrzycki A., 2011 - Zmienność współczynnika przewodności hydrodynamicznej w utworach miocenu autochtonicznego Zapadliska Przedkarpackiego na podstawie wyników testów złożowych i pomiarów geofizyki wiertniczej. Wiertnictwo, Nafta, Gaz z. 1-2, s. 105-113.

Dubiel S., 1988 - Badanie wpływu wielkości depresji na wyniki pomiaru rurowym próbnikiem złoża. Górnictwo z. 4, s. 257-270.

Dubiel i in. 2003 - Dubiel S., Chrząszcz W., Rzyczniak M., 2003 - Problemy opróbowania warstw perspektywicznych rurowymi próbnikami złoża. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2003, s. 219.

Dubiel S., Rzyczniak M., 1997 - Analiza opróbowań warstw perspektywicznych próbnikami złoża w obszarze Przedgórza Karpat. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 14, s. 41-49.

Dubiel i in. 1998 - Dubiel S., Rzyczniak M., Wójtowicz T., Kułaga T., i in., 1998 - Analiza i interpretacja wyników opróbowań rurowymi próbnikami złoża warstw perspektywicznych w obszarze przedgórza Karpat i w Karpatach. Archiwum Wydziału WNiG AGH, Kraków, lata 1993-1998 (praca niepublikowana).

Dubiel i in. 1990 - Dubiel S., Uliasz-Misiak B., Wiśniowski R., 1990 - Badanie wpływu czynników technicznych i złożowych na wielkość ograniczenia depresji w czasie pomiarów rurowym próbnikiem złoża. Technika Poszukiwań Geologicznych Geosynoptyka i Geotermia nr 6, s. 19-23.

Falkowicz S., Dubiel S., 2002 - Badanie wpływu płuczek wiertniczych na przepuszczalność skał zbiornikowych miocenu autochtonicznego przedgórza Karpat. Wiertnictwo, Nafta, Gaz t. 19, z. 1, s. 349-355.

Karnkowski P., 2001 - Geologia i ropogazonośność Przedgórza Karpat. Pr. Inst. Gór. Naft. i Gazow., nr 109, 80 s.

Krzywiec P., 2006 - Geodynamiczne i tektoniczne uwarunkowania ewolucji basenów przedgórskich, z odniesieniami do zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny vol. 54, nr 5, s. 404-412.

Kuśmierek J., 2004 - Systemy naftowe - pierwotny potencjał węglowodorowy a zasoby prognostyczne ropy naftowej i gazu ziemnego. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 20, z. 3, s. 27-54.

Myśliwiec M., 2004 - Mioceńskie skały zbiornikowe zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny vol. 52, nr 7, s. 581-592.

Myśliwiec M., 2004a - Typy pułapek gazu ziemnego i strefowość występowania ich złóż w osadach miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego. Przegląd Geologiczny vol. 52, nr 8/1, s. 657-664.

Uliasz-Misiak B., 1999 - Technologia opróbowania poziomów wodonośnych rurowym próbnikiem złoża. Studia, Rozprawy, Monografie nr 68, s. 45.

Zieliński R., 1972 - Tablice statystyczne. PWN, Warszawa.

Gospodarka Surowcami Mineralnymi

Mineral Resources Management; The Journal of Polish Academy of Sciences

Journal Information


IMPACT FACTOR 2016: 0.481
5-year IMPACT FACTOR: 0.568

CiteScore 2016: 0.76

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 1.397

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 77 8
PDF Downloads 60 48 4