Should the whole Białowieża Forest be a national park?

Jacek Zientarski 1  and Janusz Szmyt 2
 • 1 Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Sites and Ecology, Poland
 • 2 Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Silviculture, Poland

Abstract

In Poland, the stormy discussion on the future of the Białowieża Forest has been ongoing already for a long time. The disputes are mostly focused on seeking answers to two questions: how to protect these unique forest ecosystems and whether forest management threatens their naturalness. The discussion has grown stronger after the recent, enormous outbreak of Ips ypographus in the Forest.

The Białowieża Forest has been managed for years with no significant negative effect. However, antagonists of foresters blame forest management for degradation of the Forest’s ecosystems, which is caused by favoring the economic value of timber expected to be harvested in keeping with the management plans of 3 forest districts located in the Białowieża Forest. At any rate, such assumption, has nothing to do with reality. During this discussion the idea to extend the national park for all the Białowieża Forest revived.

In this paper, we reviewed the economic, social and ecological dimensions which should be taken into consideration before making a decision on extending the Białowieża National Park. It should be underlined that the Park’s area is already under the strict protection; furthermore, 2/3 of the area of neighboring managed forests are under legal protection (the nature reserves, NATURA 2000, the so-called reference forests, etc.). All things considered, we cannot find any reasonable purpose (ecological, financial or social) for expanding the Park’s area from 10 500 ha (present status) to 62 500 ha (after extension). Also, we are convinced that sustainable forest management conducted in managed parts of the Białowieża Forest, which comprises the fulfillment of all forest functions and services, should not be perceived as a signifcant threat to naturalness of the Forest’s ecosystems.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrzejczyk T., Brzeziecki B. 1995. The structure and dynamics of old-growth Pinus sylvestris (L.) stands in the Wigry National Park, north-eastern Poland. Vegetatio 117: 81–94. DOI 10.1007/BF00033261.

 • Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998. Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park, northeastern Poland. Journal of Vegetation Science 9: 229–238. DOI 10.2307/3237122.

 • Blicharska M, Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Kepel A., Kujawa A., Latałowa M., Mikusiński G., Mysłajek R.W., Nowak S., Orczewska A., Skubała P., Stepaniuk M., Walankiewicz W., Wesołowski T., Zub K. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Las Polski 11: 8–9.

 • Brzeziecki B., Pommerening A., Miścicki S., Drozdowski S., Żybura H. 2016. A common lack of the demographic equilibrum among tree species in Białowieża National Park (NE Poland): evidence from long-term plots. Journal of Vegetation Science 27: 460–469. DOI 10/111/jvs.12369.

 • Brzeziecki B., Drozdowski S., Żybura H., Bolibok L., Bielak K., Zajączkowski J. 2017. Managing for naturalness alone is not an effective way to preserve all valuable natural features of the Białowieża Forest – a reply to Jaroszewicz et. al. Journal of Vegetation Science 28: 223–231. DOI 10.1111/jvs.12504.

 • BULiGL 2015. Ekspertyza na potrzeby aneksu do Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Białowieża zawierająca ocenę stanu lasu oraz określająca zakres niezbędnych działań gospodarczo -ochronnych dla zachowania drzewostanów świerkowych. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

 • Devall B., Sessions B. 1995. Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy. Wydawnictwo Pusty Obłok. Warszawa. ISBN 83-85041-58-3.

 • Drozdowski S., Brzeziecki B., Żybura H., Żybura B., Gawron L., Buraczyk W., Zajączkowski J., Bolibok L., Szeligowski H., Bielak K., Widawska Z. 2012. Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące. Sylwan 156(9): 663−671.

 • Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (red.). 2001. Katalog fauny Puszczy Białowieskiej. Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 403 s. ISBN 83-87647-22-5.

 • Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski J.M., Latałowa M., Mysłajek R.W., Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A. 2016. Puszcza Białowieska – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – priorytety ochronne. Leśne Prace Badawcze 77(4): 302–323. DOI 10.1515/frp-2016-0032.

 • Naess A. 1992. Rozmowy. Zeszyty Edukacji Ekologicznej „Pracowni na rzecz Wszystkich Istot”, zeszyt 2. Bielsko-Biała.

 • Niedziałkowski K. 2016. Dlaczego leśnicy nie chcą rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego? Motywacja pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w perspektywie aktorów społecznych zaangażowanych w dyskusję wokół Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze 77 (4): 358-370. DOI: 10.1515/frp-2016-0037

 • O’Hara K.L. 2016. What is close-to-nature silviculture in a changing world. Forestry 89: 1–6. DOI 10.1093/forestry/cpv043.

 • Paluch R., Bielak K. 2009. Przebudowa drzewostanów z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych w Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze 70: 339–354. DOI 10.2478/v10111-009-0032-z.

 • Projekty ustaw 2006. Puszcza Białowieska. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Projekty ustaw. https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Puszcza_Bialowieska/Program_dzialan_na_rzecz_Puszczy_Bialowieskiej/USTAWA_BPN_projekt_prezydencki.pdf. [25.05.2016].

 • RDLP 2011. Program gospodarczo-ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska” na lata 2012–2021. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Białystok.

 • Rozporządzenie 2005. Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 7/05 z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”. Dz.U. Województwa Podlaskiego 54, poz. 720.

 • Rozporządzenie 2014b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Białowieskiego Parku Narodowego. Dz.U. 2014, poz. 1735.

 • Skolimowski H. 1991. Ocalić Ziemię. Wydawnictwo Krzysztofa Staszewskiego. Warszawa. ISBN 83-900403-0-1.

 • Skolimowski H. 1992. Filozofia żyjąca. Eko-filozofia jako drzewo życia. Wydawnictwo Pusty Obłok. Warszawa. ISBN 83-85041-42-7.

 • Smith D.M., Larson B.C., Kelty M.J., Ashton A.M.S. 1997. Practice of silviculture. Applied forest ecology. Wiley & Sons, 560 s. ISBN 978-0471109419.

 • Szwagrzyk J. 2010. Dylematy ochrony ekosystemów leśnych w krajobrazie przekształcownym przez człowieka. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 20: 75–84.

 • Wesołowski T., Kujawa A., Bobiec A., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Engel J., Falkowski M., Gutowski J.M., Jaroszewicz B., Nowak S., Orczewska A., Mysłajek R.W., Walankiewicz W. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 72(2): 83–99.

 • Zarządzenie 1994. Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych (LKP). ZO-72-15/94.

 • Zarządzenie 2015. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 6 listopada 2015 r. sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PL C200004. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego, poz. 3600, Białystok.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search