Evaluation of forestry companies with differing administrative and production costs

Emilia Wysocka-Fijorek 1
 • 1 Forest Research Institute, Department of Forest Management, , 05–090, Poland

Abstract

This paper contributes to the ongoing discussion on the improvement of private forest management in Poland. It examines characteristics of various types of forestry companies encompassing either completely private forests or a mixture of private and state-owned forests. Different possibilities for operating private and state-owned forestry companies were examined.

The assessment of forestry companies was carried out for three categories based on forest inventory data and economic information. Each of the categories contained three different types of forestry companies classified as follows: I – companies managing private forests only, II – companies managing both private and state-owned forests (e.g. those managed by a state-run forest district), II – the same as in II but assuming minimal costs. The different types of forestry companies were then subjected to a more detailed analysis with respect to the following factors: A – only their own administrative costs, B – administrative costs and overheads assumed to be the same as in the State Forests, C – overheads assumed to be the same as in the State Forests but administrative costs are calculated as in A. For each of the scenarios, income, costs and revenues were calculated. The different types of forestry companies established above also allowed for an assessment of the used data and their collection.

In conclusion, incomes of the forestry companies were generally low due to forest stands being managed by companies. Only in scenario A, which assumes very low management costs, did each of the company types gain revenues. This means that the main direction for the development of forestry companies should be to maintain low management costs.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2007. Mikroekonomia. Wyd. IV zmienione. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

 • Bruchwald A., Kłapeć B. 2005. Metody określania struktury sortymentowej drzewostanów i ich wstępna ocena. Sylwan 10: 3–10.

 • Bruchwald A., Kłapeć B. 2006. Analiza porównawcza struktury sortymentowej drewna po stronie planu oraz jego wykonania na poziomie nadleśnictwa. Sylwan 5: 24–29.

 • Czuprov N. 2005. Plateżam za lesnye resursy – naucznuju osnovu. Lesnoje Chozjajstvo 3: 8–11.

 • Czuprov N. 2007. K teorii i za praktike ekonomiceskoj ocenki i ustanovlenija platezej za lesnye resursy i lesnye zemli. Lesnoje Chozjajstvo 4: 10–11.

 • Gałęzia T. 2009. Ile wart jest ładny las? Głos Lasu 6: 9–10.

 • Głaz J. 1998. Zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach drobnej własności i jej efektywność. Dokumentacja Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa.

 • Gołos P. 2009. Ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej, w: Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych (red. P. Gołos), Wyd. IBL, Sękocin Stary, 231–241.

 • Gołos P., Głaz J., Kwiecień R. 2003. Analiza prywatnych gospodarstw rolno-leśnych i leśnych w Polsce – projekt sieci gospodarstw testowych. Dokumentacja etapowa IBL. Warszawa.

 • Hampicke U. 2001. Remunerating nature conservation in central European forests: scope and limits of the Faustmann-Hartman approach. Forest Policy and Economics 2: 117–131. DOI 10.1016/S1389-9341(01)00048-X.

 • Hjortsø C.N., Stræde S. 2001. Strategic multiple-use forest planning in Lithuania – applying multi-criteria decision-making and scenario analysis for decision support in an economy in transition. Forest Policy and Economics 3: 175–188. DOI 10.1016/S1389-9341(01)00066-1.

 • Hyytiäinen K., Tahvonen O. 2003. Maximum Sustained Yield, Forest Rent or Faustmann: Does it Really Matter? Scandinavian Journal of Forest Research 5: 457–469. DOI 10.1080/02827580310013235.

 • Hyytiäinen K., Penttinen M. 2008. Applying portfolio optimisation to the harvesting decisions of non-industrial private forest owners. Forest Policy and Economics 10: 151–160. DOI 10.1016/j.forpol.2007.07.002.

 • Klocek A. 2000. Rentowność gospodarstwa leśnego a formy własności leśnej. Sylwan 5: 5–22.

 • Klocek A. 2009a. Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce (1). Głos Lasu 2: 14–16.

 • Klocek A. 2009b. Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce (2). Głos Lasu 3: 15–17.

 • Klocek A. 2009c. Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce (3). Głos Lasu 5: 9–11.

 • Klocek A. 2009d. Metody określania wartości znacjonalizowanych majątków leśnych w Polsce (4). Głos Lasu 6: 7–9.

 • Klocek A., Płotkowski L. 2010. Ekonomiczne podstawy zarządzania w Lasach Państwowych na tle innych krajów unijnych. Konferencja Naukowo-Techniczna Leśnictwo i drzewnictwo Polskie na tle leśnictwa krajów Unii Europejskiej XXI. Krajowy Zjazd Delegatów SITLiD, Łagów. Materiały konferencyjne.

 • Łukasik Ł. 2009. 34 tysiące działek. Las Polski 24: 8–10.

 • Möhring B. 2001. The German struggle between the ‘Bodenreinertragslehre’ (land rent theory) and ‘Waldreinertragslehre’ (theory of the highest revenue) belongs to the past – but what is left? Forest Policy and Economics 2: 195–201. DOI 10.1016/S1389-9341(01)00049-1.

 • Ostrowski H. 1976. Dwie wartości lasu. Sylwan 1: 60–68.

 • Partyka T., Parzuchowska J. 1993. Metody wartościowania lasu oraz poszczególnych jego składników. Sylwan 8: 29–40.

 • Petrov A. 1996. Lesnoj kadastr i stoimostnaja ocenka lesnych resursov. Lesnoje Chozjajstvo 2: 10–12.

 • Počinkov S. 2004. Metodika rentnoj ocenki drevesnych resursov lesa. Lesnoje Chozjajstvo 3: 14–17.

 • Podgórski M., Beker C., Biczkowski Z., Najgrakowski T., Turski M. 2001. Podstawy i metody wartościowej wyceny lasu i jego składników, w: Podstawy wyceny lasu i jego składników (red. M. Podgórski). Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra, 165–252

 • Remuszko M. 2009. Gdyś wszedł w szkodę. Las Polski 24: 10–11.

 • Rozporządzenie 2002. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. 2002 nr 99 poz. 905)

 • Rozporządzenie 2012. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. 2012 poz. 1302).

 • Tablice wydajności cięć pielęgnacyjnych. 1974. Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Urządzania Lasu. Warszawa.

 • Widawska Z. 2007. Lasy prywatne w katastrze wielozadaniowym. Praca doktorska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa SGGW, Warszawa.

 • Wysocka-Fijorek E. 2013. Koncepcja prywatno-państwowej spółki leśnej. Sylwan 11: 803–810.

 • Wysocka-Fijorek E. 2014. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego 14(3): 216–225.

 • Zając S. 1998. Niektóre problemy ekonomiczne gospodarki leśnej w aspekcie reprywatyzacji lasów w Polsce. Sylwan 5: 5–16.

 • Zając S., Gołos P., Głaz J., Lotz D. 2008. Opracowanie metody wyceny leśnych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dokumentacja końcowa. Sękocin Stary.

 • Żylicz T. 2005. Czy las może być prywatny? Aura 2: 17–19.

 • Żylicz T. 2008. Prywatyzacja polskich lasów? Aura 6: 5–6.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search