The trophic requirements of selected underwood species occurring in forests

Open access

Abstract

The subject of this study were soil requirements of common woody shrubs, which may be part of the forest understory (Sorbus aucuparia L., Frangula alnus Mill., Corylus avellana L., Juniperus communis L., Padus avium Mill., Euonymus europaea L., Sambucus nigra L.). We focused on phytocenoses in the vicinity of natural forests in reserves and national parks of Polish lowlands and defined optimal types and subtypes of soil with trophic variations for each underwood species. The range of trophism for each species of shrub was determined using specific physicochemical properties of the soils, while soil quality was assessed using the Trophic Soil Index (SIG) (Brożek et al. 2011a). The ecological requirements of the before-mentioned underwood species were linked with forest typology as well as natural vegetation and they showed different soil requirements. Here we report significant differences in particle size and dynamics of organic matter decomposition in soils associated with these underwood species.

Amann G. 1954. Bäume und Sträucher des Waldes. Neumann Verlag.

Bärtels A. 2011. Wszystko o drzewach i krzewach. Warszawa, Świat Książki, p. 288, ISBN 978-83-247-2291-4.

Bolliger M., Erben M., Grau J., Heubl G. 1998. Krzewy. Leksykon przyrodniczy. Warszawa, GeoCenter.

Brożek S., Zwydak M., Lasota J., Różański W. 2011a. Założenia metodyczne badań związków między glebą a zespołami roślinnymi w lasach [Methodical approach to research on the relations between plant communities and soil in forests].

Rocznik Gleboznawczy, 62 (4): 16-38.

Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E. 2011b. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych [Application of the trophic soil index (SIG) in the diagnosis of forest site types]. Rocznik Gleboznawczy, 62 (4): 133-149.

Gil W. 2010. Krzewy w gospodarce leśnej. Warszawa, PWRiL, 207 p. ISBN 9788309990260.

Godet J.D. 1997. Drzewa i krzewy. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza.

Instrukcja urządzania lasu. 2012. Instrukcja wyróżniania i kartowania w Lasach Państwowych typów siedliskowych lasu oraz zbiorowisk roślinnych. Warszawa, CILP. ISBN 8388478419.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. vol. 3. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. Warszawa, PWRiL. ISBN 8386310030.

Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Warszawa, CILP. ISBN 8388478206.

Lasota J., Brożek S., Zwydak M. 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w projektowaniu składu gatunkowego odnawianych lasów [Application of the trophic soil index in planning the composition of renewed forest stands]. Rocznik Gleboznawczy, 62 (4): 150-162.

Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. Warszawa, PWN, 357 p. ISBN 8301134011.

Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2012. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla. Warszawa, PWN, 518 p. ISBN 9788301170646.

Puchniarski T.H. 2004. Rośliny siedlisk leśnych w Polsce. Warszawa, PWRiL, 276 p. ISBN 83-09-01822-3.

Seneta W., Dolatowski J. 1997. Dendrologia. Warszawa, PWN, 559 p. ISBN 8301124490.

Siedliskowe podstawy hodowli lasu. 2004. Załącznik do Zasad hodowli lasu. Bedoń, Wyd. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych. ISBN 8391332063.

Sikorska E., Lasota J. 2007. Typologiczny system klasyfikacji siedlisk a fitosocjologiczna ocena siedlisk [Comparisson between typologique and phytosociological forest site classification], in: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach [Habitats and indicative species in the forests] (ed. D. Anderwald) Rogów, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2/3 (16): 44-51.

Tomanek J. 1951. Nasze drzewa leśne. Biblioteczka leśna. Warszawa, PWRiL.

Forest Research Papers

Lesne Prace Badawcze; The Journal of Forest Research Institute, Sekocin Stary

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 64 64 8
PDF Downloads 19 19 4