The results of an 18–year old beech trees (Fagus sylvatica L.) provenance trial in the Łobez Forest District

Open access

Abstract

The experimental area is located in the Węgorzyno Forest Sub-District, Łobez Forest District. 29 Polish provenances of beech from their natural range were growth in a completely randomised block design with four replications. In 2010, after the end of the growing season, measurements were carried out on the experimental plot, including: determination of the survival rate and the diameter at breast height, and height of trees. Moreover, the total basal area and the total volume were calculated. Using ANOVA, statistically significant differences between provenances were apparent for four of the five traits measured; all except diameter at breast height. Provenances characterised by high values for the analysed traits were considered the best adapted to the habitat conditions in the experimental plot, while provenances reaching low values were considered unsuitable for use under the conditions similar to those at the trial site location

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barzdajn W. 2002. Proweniencyjna zmienność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w Polsce w świetle wyników doświadczenia proweniencyjnego 1992/1995 [Provenance variability of common beech (Fagussylvatica L.) related to the results of the provenance trial of 1992/1995 series]. Sylwan 146 (2): 5-34.

 • Barzdajn W. Rzeźnik Z. Kowalkowski W. 2002. Doświadczenie proweniencyjne nad zmiennością buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) serii 1993/1995 w Polsce [Provenance trials on the variability of European beech (Fagus sylvatica L.) of the 1993/1995 serie in Poland]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 40: 3-18.

 • Chmura D.J. Rożkowski R. 2002. Variability of beech provenances in spring and autumn phenology. SilvaeGenetica 51: 123-127.

 • Czuraj M. 1991. Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących. Warszawa PWRiL 362 p.

 • Giertych M. 1990. Genetyka in: Białobok S. Buk zwyczajny Fagus sylvatica L. Warszawa-Poznań PWN: 193-236. ISBN 83-01-07700-X.

 • Kowalkowski W. 2001. Zmienność buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) polskich pochodzeń w 30-letnim doświadczeniu proweniencyjnym [The variability of common beech (Fagus sylvatica L.) of Polish provenances in 30-year old provenance trial]. Roczniki AkademiiRolniczej w Poznaniu Rozprawy Naukowe 318: 1-95

 • Kowalkowski W. 2002. Wstępne wyniki badań nad proweniencyjną zmiennością buka zwyczajnego (Fagussylvatica L.) w doświadczeniu GC 2234 1992-1995 w Nadleśnictwie Łobez [The initial results of the investigations on the provenance variability of common beech (Fagus sylvatica L.) in the experiment of GC 2234 1992-1995 series in Łobez Forest District]. Sylwan 146 (2): 73-88.

 • Kowalkowski W. 2010. The variability of survival rate and growth characteristics of European beech (Fagus silvatica L.) of Polish provenances in the Łobez Forest Distict.

 • Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Forestry and Wood Technology 73: 35-42.

 • Matras J. 2002. Wzrost i rozwój populacji buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) w okresie pierwszych trzech lat na powierzchni doświadczalnej w Bystrzycy Kłodzkiej [Growth and development of beech population during 3 years after planting on the provenance plots in Bystrzyca Kłodzka]. Sylwan 146 (2): 100-111.

 • Matras J. 2010. Zalecenia odnośnie możliwości wykorzystania populacji buka zwyczajnego (Fagus silvatica L.) w Polsce. Sękocin Stary Instytut Badawczy Leśnictwa 29 p.

 • Rzeźnik Z. 1990. Wyniki 20-letnich badań na proweniencyjnych powierzchniach bukowych w Polsce. Sylwan (1): 5-10.

 • Rożkowski R. Giertych M. 2002. Wstępne wyniki badań proweniencyjnych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) na powierzchni doświadczalnej w Choczewie [The initial results of the provenance trials of common beech (Fagussylvatica L.) on the experiment plots in Choczewo].

 • Sylwan 146 (2): 89-97.

 • Sabor J. Żuchowska J. 2002. Wstępne wyniki badań nad proweniencyjną zmiennością buka zwyczajnego (Fagussylvatica L.) na powierzchni porównawczej doświadczenia serii GC 2234 1992-1995 w Krynicy [Preliminary results of studies on provenance variability of European beech (Fagus sylvatica L.) on the comparative plot in the experimental series GC 2234 1992-1995 in Krynica]. Sylwan 146 (2): 43-72.

 • Tarasiuk S. Bellon S. Szeligowski H. 2002. Zmienność populacyjna buka w Polsce wyniki końcowe I etapu badań w doświadczeniu serii GC 2234 1992-1995 na powierzchni porównawczej w Nadleśnictwie Brzeziny [Variability of domestic populations of European beech final results of stage I of the GC 2234 1992-1995 provenance trial series at the Brzeziny Forest Distict]. Sylwan 146 (2): 35-42.

 • Tarasiuk S. Bellon S. Szeligowski H. 2003. Przydatność hodowlana trzech pochodzeń buka zwyczajnego w wieku 40 lat na uprawie proweniencyjnej w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie. Zeszyty Naukowe ARw Krakowie 88: 59-66.

 • Tarasiuk S. Jednoralski G. 2005. Zmienność jakość hodowlana i właściwości fizyczno-mechaniczne drewna trzech pochodzeń buka. Sylwan 149 (3): 42-49.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 176 108 4
PDF Downloads 76 47 4