Effect of admixture species on the growth of pedunculate oak (Quercus robur L.) in a plantation established using the Szymanski Method

Open access

Wpływ gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawie założonej metodą Szymańskiego

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrzejczyk T. 2007. Zakładanie drzewostanów dębowych z udziałem gatunków pielęgnacyjnych - zapomniane roz-wiązania. w: Rutkowski P. (red.) Hodowla dębów w Polsce - wybrane zagadnienia. Idee Ekologiczne 16. Poznań Sorus: 43-64. ISBN 978-83-89949-48-6.

 • Andrzejczyk T. 2008. Wpływ brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach na przykładzie Nadleśnictwa Krynki. Leśne Prace Badawcze 69 (3): 203-209.

 • Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Hodowla. Warszawa PWRiL ISBN 978-83-09-99017-8.

 • Andrzejczyk T. Żybura H. Bolibok L. Drozdowski S. Szeligowski H. Gawron L. Dzwonkowski M. 2006. Optymali-zacja metod sztucznego odnowienia dębu na powierzch-niach otwartych również w zalesieniach w różnych warunkach siedliskowych na niżu. Mskr. dok. nauk. KHL SGGW Warszawa. ss. 133.

 • Burzyński G Zajączkowski J. 1985. Wpływ różnej więźby początkowej na wzrost sosny pospolitej w fazie uprawy do 10 roku życia. Sylwan 129 (5): 11-20.

 • Fricke O. 1986. Standortansprüche und waldbauliches Verhalten der Mischbaumarten zur Eiche. Forst u. Holzwirtschaft 41: 259-264.

 • Ceitel J. 1986. Udatność i wzrost upraw dębowo-mieszanych założonych zmodyfikowaną metodą gniazdową. Prace Komisji Nauk Rolnych i Komisji Nauk Leśnych PTPN 62:1-9.

 • Ceitel J. 2007. Wpływ więźby początkowej na wzrost dębów (Quercus robur L. i Quercus petraea /Matt./ Liebl.) w nie-pielęgnowanych drzewostanach. w: Rutkowski P. (red.) Hodowla dębów w Polsce - wybrane zagadnienia. Idee Ekologiczne 16. Poznań Sorus: 65-74.

 • Ceitel J. Szmyt J. 2000. Initial spacing and morphology of oak trees (Quercus robur L. and Quercus petraea /Matt./ Liebl.) in untended oak saplings at the age of 17 years. Glasnik za Sumske Pokuse 37: 107-121.

 • Ceitel J. Szymański S. 1975. Przyrodnicza i gospodarcza ocena przydatności metody gniazdowej do zakładania upraw dębowo-mieszanych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN 40: 3-19.

 • Gaul T. Stüber V. 1996. Der Eichen-Nelder-Verbandversuch Göhrde. Forst u. Holz 51(3): 70-75.

 • Jagodziński A. M. Oleksyn J. 2009. Ekologiczne konsek-wencje hodowli drzew w różnym zagęszczeniu. Sylwan 153 (2): 75-85.

 • Leibundgut H. 1976. Grundlagen zur Jungwaldpflege. Ergebnisse zwanzig jähriger Untersuchungen über die Vorgänge der Ausscheidung Umsetzung und Qualitätsentwicklung in jungen Eichenbeständen. Mitteilungen der Schweizerische Anstalt für das Forstliche Versuchswesen 52: 313-371.

 • Matuszkiewicz J. M. 2005. Zespoły leśne Polski. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Mosandl R. El Kateb H. Ecker J. 1991. Untersuchungen zur Behandlung von jungen Eichenbeständen. Forstwissenschaftliches Centralblat 110: 358-370.

 • Puchalski T. Prusinkiewicz Z. 1990. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. Warszawa PWRiL.

 • Rak S. 2009. Wpływ więźby sadzenia na wzrost i rozwój młodników olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) w Nadleśnictwie Włoszczowa. Praca mgr. SGGW Warszawa ss. 50.

 • Rock J. Puettmann K.J. Gockel H.A. Schulte A. 2004. Spatial aspect of the influence of silver birch (Betula pendula L.) on growth and quality of young oaks (Quercus spp.) in central Germany. Forestry 77 (3): 235-247.

 • Savina A. V. Žuravleva M. V. 1978. Rost i razvitie kul'tur sosny i duba pri raznoj ploščadi pitanija. Lesnoe Chozjajstvo 10: 33-35.

 • Schmaltz J. Fröhlich A. Gebhardt M. 1997. Die Qualitätsentwicklung in jungen Traubeneichenbeständen im Hessischen Spessart. Forstarchiv 68(1): 3-10.

 • Spellmann H. Baderschneider A. 1988. Erste Auswertung eines Traubeneichen-Pflanzverbands- und Sortiments-versuches im Forstamt Hardegsen/Solling. Forst und Holz 43(18): 447-450.

 • Szymański S. 1966. Wzrost i morfologia dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach gniazdowych i rzędowych powstałych z sadzenia. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN 22 2: 1-74.

 • Szymański S. 1977. Zastosowanie gniazdowej metody uprawy dębu (wg Ogijewskiego) na bogatych siedliskach. Sylwan 121(9): 43-54.

 • Szymański S. 1983. Wyniki 30-letnich doświadczeń oraz instrukcja stosowania gniazdowej uprawy dębu. Sylwan 127(9/10): 109-115.

 • Szymański S. 1999. Gniazdowa metoda uprawy dębu. w: Naturalizacja leśnych czynności gospodarczych. Konferencji naukowa dla uczczenia 80-lecia urodzin Prof. zw. dr. hab. Kazimierza Urbańskiego. Poznań Wydaw. AR im. A. Cieszkowskiego: 129-134.

 • Tyszkiewicz S. Obmiński Z. 1963. Hodowla i uprawa lasu. Warszawa PWRiL.

 • Zajączkowski J. 1991. Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. Warszawa Wydawnictwo Świat.

 • Materiały źródłowe

 • Operat glebowo-siedliskowy dla Nadleśnictwa Wipsowo. 2005. BULiGL Gdynia.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 248 148 2
PDF Downloads 85 56 4